Rundskriv V-21-02

Statlig overtakelse av ansvaret for prestenes utgifter til reiser og boligtelefon - endringer i kirkeloven

Kirkelige fellesråd
Kommunene
Presteskapet

Nr.

Vår ref

Dato

V-21/2002

2002/35 KiF jol

29.11.2002

Statlig overtakelse av ansvaret for prestenes utgifter til reiser og boligtelefon – endringer i kirkeloven

Finansiering av utgiftene til prestenes skyss og boligtelefon har lenge vært et lokalt ansvar. Kirkeloven, som trådte i kraft 1. januar 1997, fastholdt dette som et ansvar for kommune og fellesråd.

Ved Ot.prp. nr. 49 (2001-2002) ble det foreslått at det økonomiske ansvaret for prestenes reiser og boligtelefon ble overført til staten, jf. St.meld. nr. 14 (2000-2001) Børs og katedral – om økonomien i Den norske kyrkja. Stortinget vedtok i mai 2002 endringer i kirkeloven slik at kommunene fritas fra ansvaret for å utrede utgifter til prestenes skyss og boligtelefon. Samtidig fritas de kirkelige fellesrådene fritas fra ansvaret for utbetaling og regnskapsføring av disse utgiftene. Kirkelovens § 15 bokstav f, lyder etter dette:

Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:

- -

f) Utgifter til kontorhold for prester.

Lovendringen iverksettes fra 1. januar 2003. Dette betyr at kirkelig fellesråd er ansvarlig for å dekke prestenes reiser og boligtelefon fram til årsskiftet, mens bispedømmerådet dekker reiser og boligtelefon fra og med 1. januar 2003. Utgifter for reiser foretatt 1. januar 2003 og senere vil dermed være statens ansvar.

De budsjettmessige konsekvensene av omleggingen er innarbeidet i Kultur- og kirkedepartementets forslag til statsbudsjett for 2003, og det må tas forbehold om Stortingets budsjettvedtak. I kommunal- og regionaldepartementets forslag til statsbudsjett for 2003 er statens rammetilskudd til kommunene redusert tilsvarende.

Det har kommet spørsmål fra kommuner og kirkelige fellesråd om hvordan uttrekket i rammetilskuddet er å forstå. Vi kan i denne sammenheng opplyse at kommunal- og regionalministeren i brev av 21. november 2002 til Oslo kirkelige fellesråd har gjort oppmerksom på at uttrekket av midler fra rammetilskuddet er foretatt på grunnlag av beregnet utgiftsbehov for kommunene (kostnadsnøkkelen). Det er opplyst at hovedregelen ved uttrekk av midler fra kommunesektoren er at uttrekk baseres på beregnet utgiftsbehov, og at denne uttrekksmetoden bygger på hensynet til enkelthet og oversikt. Gjennom dette unngår man at årlige variasjoner i forbruket påvirker størrelsen på uttrekket. I kommunal- og regionalministerens brev heter det ellers:

"Med den uttrekksmetoden som er valgt i den aktuelle saken, vil uttrekket i rammetilskuddet ikke være identisk med de faktiske utgiftene som Kirkelig fellesråd i Oslo har hatt på det aktuelle utgiftsområdet. Tilskuddene fra kommunen til fellesrådet kan på denne bakgrunn ikke automatisk justeres for det beløpet som er trukket i rammetilskuddet til kommunen."

Vi viser til dette, og til at kommunenes økonomiske ansvar for den lokale kirke følger av bestemmelsene i kirkeloven § 15. Loven forutsetter at fellesrådets budsjettforslag skal danne grunnlag for de budsjettdrøftinger som fellesråd og kommune har, jf. de utfyllende kommentarer til forståelsen av kirkeloven § 15 som er gitt i rundskriv 2. mars 1999 fra kirke-, utdannings- og forskningsministeren og kommunal- og regionalministeren, jf. også Kultur- og kirkedepartementets rundskriv 16. januar 2002 Kirken og kommunen – En veiledning.

De aktuelle endringene i kirkeloven gjelder kommunens og det kirkelige fellesrådets ansvar for prestenes reiser og boligtelefon. Det er ikke gjort endringer med hensyn til kirkelovens bestemmelser om kommunens og fellesrådets utgiftsansvar for presters kontorhold, herunder bl.a. kontortelefon. På grunnlag av spørsmål fra Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon vil departementet for ordens skyld presisere at dersom det lokalt er bestemt at presten utstyres med mobiltelefon fordi presten på grunn av sine gjøremål i løpet av arbeidsdagen ikke er tilgjengelig på kontoret, er slik telefon å anse som mobil kontortelefon. I slike tilfeller kommer mobiltelefon inn under bestemmelsene i kirkeloven om kontorhold, jf. kirkeloven

§ 14 d og ny § 15 f.

Det er bispedømmerådene som overfor presteskapet fastsetter de nye administrative rutinene som skal gjelde fra 1. januar 2003. Melding til prestene om hvorledes de skal forholde seg ved reisedekning mv., vil vedkommende bispedømmeråd gi.

Med hilsen

Jørn Hagen e.f.
avdelingsdirektør

Jan Otto Langmoen
seniorrådgiver

Kopi:

Bispedømmerådene
Biskopene
Kirkerådet
Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon
Kommunenes Sentralforbund