Rundskriv V-5-03

Menighetspresters fridager (08.01.2003)

Presteskapet
Bispedømmerådene

Nr.

Vår ref

Dato

V-5/2003

2003/05 KIF bah/rah

08.01.2003

Menighetspresters fridagerI særavtalen om menighetspresters fridager, jf. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets rundskriv F-07-01 av 23. januar 2001, heter det:

"En av de to ukentlige fridagene kan avspaseres på et senere tidspunkt, dersom tjenestlige grunner var til hinder for at den ble benyttet som ukentlig fridag. Inntil 16 oppsparte fridager kan avspaseres i løpet av kalenderåret. Inntil to ganger årlig kan inntil fem av disse dager tas i sammenheng.

Uttak og avspasering av fridager kan skje når tjenesten tillater det og det foreligger samtykke fra prosten eller den som er bemyndiget."

I departementets rundskriv V-7/2002 av 23. januar 2002 til presteskapet, heter det:

"Departementet vil etter dette ikke ha noe å merke ved at begrensningen med hensyn til avspasering av fridager utvides fra 16 til 24 dager."

Etter forhandlinger mellom departementet og vedkommende tjenestemannsorganisasjoner i desember 2002 er det gjort følgende endring i avtalen:

"Avregningsåret for avspasering av oppsparte fridager regnes fra 1. desember til 30. november. Denne endringen gjelder fra 1. desember 2003."

Endringen innebærer at oppsparte fridager for avregningsåret 2003 blir for 11 måneder, fra 1. januar til 30. november 2003.

Med hilsen

Jørn Hagen e.f.
avdelingsdirektør

Brith-Aina Henriksen
førstekonsulent

Kopi:Den norske kirkes presteforening
Norsk kommuneforbund