Rundskriv V-6-03

Regnskapsføring av pensjonsutgifter for kirkelige fellesråd og menighetsråd (20.01.2003)

Kirkelige fellesråd
Menighetsrådene
Kommunene

Nr.

Vår ref

Dato

V-06-03

02/701 KIF obl

20.01.2003

Regnskapsføring av pensjonsutgifter for kirkelige fellesråd og menighetsråd

Kommunal- og regionaldepartementet har i forskrift av 9. desember 2002 fastsatt nye regler for regnskapsføring av pensjonsutgifter for kommunesektoren. De nye reglene innebærer bl.a. at pensjonspremier skal kunne utgiftsføres over flere år slik at belastningen for kommunene i det enkelte år blir mer forutsigbar og jevnere fordelt over tid.

Regnskapsforskriftene for kirkelige fellesråd og menighetsråd, jf. rundskriv F-47-01 og F-96/96, bygger i stor grad på de kommunale regnskapsforskriftene. Kultur- og kirkedepartementet har derfor vurdert om de prinsipper for regnskapsføring av pensjon som nå gjøres gjeldende for kommunene også bør gjelde for kirkelige fellesråd og menighetsråd. Etter en samlet vurdering er departementet kommet til at det ikke vil være hensiktsmessig at de nevnte kommunale forskriftene gjøres gjeldende for kirkelig sektor. Utbetalinger knyttet til pensjonsforpliktelser for kirkelige fellesråd og menighetsråd skal derfor føres på samme måte som tidligere.

Kultur- og kirkedepartementets vurderinger i saken har vært forelagt Kommunal- og regionaldepartementet, som i brev 3. januar d.å. har uttalt:

"KRD slutter seg til KKD`s vurderinger og kan ikke se at forskjellig regnskapsprinsipp mellom kommunene og kirkesektoren på dette området vil ha noen avgjørende betydning.
Konsekvensen av at kirkesektoren viderefører dagens regnskapspraksis, blir at kommunene fortsatt vil være ansvarlig for å dekke den årlige pensjonspremien for de kirkelige stillingene."

Vi viser til dette, og ber om at ett eksemplar av dette rundskrivet blir gitt til regnskapsfører og revisor.

Med hilsen

Jørn Hagen e.f.
avdelingsdirektør

Ole Bernt Langset
rådgiver

Kopi:Kommunal- og regionaldepartementet
Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon
Kirkerådet