Rundskriv V-7B/2013 Tilskudd til privateide kirkebygg

Søknad om tilskudd sendes til Kulturdepartementet innen 1. juni 2013.

Fylkesmennene, Kirkerådet, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges kristne råd, Pinsebevegelsens lederråd, Islamsk råd Norge

 

Nr.

Vår ref

Dato

V-7 B

2013000796 -

3.4.2013

 

STATSBUDSJETTET 2013 KAP. 310 POST 75 TILSKUDD TIL PRIVATEIDE KIRKEBYGG

Med hjemmel i Stortingets budsjettvedtak tas det sikte på å yte et tilskudd til privateide kirkebygg med kr 825 per kvadratmeter. Søknad om tilskudd sendes til Kulturdepartementet innen 1. juni 2013, jf. vedlagte skjema. Tegninger må legges ved. Ingen søknader vil bli behandlet før fristen, og svar vil bli gitt innen årsskiftet. Søknader som er mottatt etter fristen, vil ikke bli behandlet.

Vi ber alle mottakere av rundskrivet om å videreformidle rundskrivet med vedlegg til alle registrerte trossamfunn innenfor sitt ansvarsområde. Vi ber videre om at fylkesmennene sender rundskrivet til alle menigheter i sitt fylke, uavhengig av om det kunne vært forventet at menighetenes sentrale nivåer videreformidlet dette til lokale nivåer.

Det er utarbeidet retningslinjer for tilskuddsordningen i henhold til Økonomireglementet for staten. Retningslinjene og søknadsskjema følger vedlagt. Søknadsskjema skal benyttes, og retningslinjene må følges ved utfylling og innsending av søknaden, jf. særlig pkt. 6.1 om søknadens innhold.

 

Med hilsen

Stein Sægrov e.f.
avdelingsdirektør

 

Hilde Mortvedt
seniorrådgiver

 

 

Vedlegg: Retningslinjer (.pdf) og søknadsskjema (.pdf)