Rundskriv V-8/2002

Statsbudsjettet 2002 - Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene (21.02.2002)

Kirkelige fellesråd
Menighetsråd i kommuner med ett sokn
Bispedømmerådene

Nr.

Vår ref

Dato

V-8/2002

02/111 KIF obl

21.02.2002

Statsbudsjettet 2002 – Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene

I St.prp. nr. 1 (2001-2002) Tillegg nr. 4 var det foreslått bevilget 112,3 mill. kroner som tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene. Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2002 ble bevilgningen fastsatt til 100 mill. kroner. Stortinget sluttet seg ellers til forslaget om at statstilskuddet til de kirkelige fellesrådene fortsatt skal bevilges utenom rammetilskuddet til kommunene. Bevilgningen er gitt over kap. 340 Kirkelig administrasjon, post 72 Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene. Vi viser ellers til rundskriv F-09-01 av 31. januar 2001 fra
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet om tilsvarende bevilgningsvedtak for 2001.


I dette rundskrivet orienteres det bl. a om bevilgningsvedtaket for 2002, herunder om fordelingen av bevilgningen på tilskuddsmottakere (kirkelige fellesråd og menighetsråd i kommuner med ett sokn.)

Om tilskuddsordningen

I St.prp. nr. 1 (2001-2002) Tillegg nr. 4 heter det følgende om tilskuddsordningen:


"Tilskuddet utbetales til de kirkelige fellesrådene som har stor frihet i disponeringen av midlene."


Videre heter det i rundskriv V-5/2002 fra Kultur- og kirkedepartementet av 16. januar d.å (Kirken og kommunen – en veiledning):


"Dette tilskuddet til fellesrådene berører ikke kommunenes utgiftsforpliktelser etter kirkeloven § 15, jf. rundskriv H-33/97 av 10. januar 1997 fra kommunal og regionaldepartementet og rundskriv F-29-99 hvor det framgår at statstilskuddet ikke skal kompensere for kommunenes utgiftsforpliktelser etter kirkeloven § 15, og at kommunene ikke kan avpasse sine budsjettmessige forpliktelser i forhold til dette statstilskuddet."

Departementet viser til dette.

Tilskuddsgrunnlag og tildelingskriterier 2002

I St.prp. nr. 1 (2001-2002) Tillegg nr. 4 ble tilskuddsgrunnlaget og tildelingskriteriene for tilskuddsordningen omtalt slik:


"Regjeringen legger foreløpig til grunn at tilskuddet blir fordelt som tidligere med et grunntilskudd på kr 165 000 til hvert fellesråd og ellers proporsjonalt med innbyggertallet i kommunen. Som i tidligere år vil fordelingsspørsmålet legges fram for Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon til uttalelse."


Som nevnt er fordelingsspørsmålet lagt fram for Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA), som har utarbeidet et forslag til fordeling. Forslaget fra KA innebærer at en mindre del bevilgningen fordeles som grunntilskudd og en større del etter kriterier som antallet kirkemedlemmer, antallet kirker og antallet forordnede gudstjenester. Forslaget fra KA vil i de fleste tilfeller resultere i en relativt sett betydelig omfordeling fra mindre kommuner (i folketall) til større kommuner. Departementet har gjennomgått forslaget fra KA, men har ikke funnet å kunne legge dette til grunn for 2002, dels fordi forslaget synes å bryte for sterkt med Stortingets opprinnelige vedtak om fordeling, dels fordi en slik relativt betydelig omfordeling bør varsles lenger tid i forveien. Departementet vil imidlertid vurdere forslaget fra KA på ny i forhold til 2003.


Med bakgrunn i at bevilgningen for 2001 ble fastsatt til 100 mill. kroner, har departementet redusert grunntilskuddet fra kr 165 000, som ble varslet i St.prp. nr. 1 i forbindelse med bevilgningsforslaget på 112,3 mill. kroner, jf. ovenfor, til kr 150 000. Resterende del av bevilgningen er fordelt proporsjonalt med antallet innbyggere i kommunen, slik som tidligere år. Tilskuddsbeløpet til den enkelte tilskuddsmottaker er inntatt i vedlegget til dette rundskrivet.

Tilskuddsutbetaling, rapportering mv.

Bispedømmerådene vil altså som tidligere forestå utbetalingen av det fastsatte tilskuddet til fellesrådene/menighetsrådene. Bispedømmerådene vil i eget brev til tilskuddsmottakerne gjøre oppmerksom på utbetalingsterminer m.v.


Med hensyn til rapportering viser departementet til at regnskapstall fra fellesrådene og vedkommende menighetsråd, samt menighetsråd for øvrig, skal sendes til Statistisk sentralbyrå i henhold til særskilt rapporteringsskjema. Vi minner i denne forbindelse også om rapporteringen for regnskapsåret 2001 med frist 15 mars d.å., jf. også brev med vedlegg fra Statistisk sentralbyrå datert 15. februar 2002.


Med hilsen


Jørn Hagen e.f.
avdelingsdirektør

Ole Bernt Langset
rådgiver

Vedlegg