Rundskriv V-9/2001 B

Hovedtariffavtalen 2000 - 2002, årlige forhandlinger per 1.oktober 2001 - stillingsoversikt per 30. september 2001

Statlige virksomheter under
Kulturdepartementet (unntatt Arkivverket og Nasjonalbiblioteket)

Nr.

Vår ref

Dato

V- 9/2001

2001/3208 AØ OD

30.08.2001

Hovedtariffavtalen 2000 – 2002, årlige forhandlinger per 1.oktober 2001 – stillingsoversikt per 30. september 2001

Generelt
I den nye hovedtariffavtalen (HTA) mellom staten ved Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) og LO Stat, YS- seksjon stat, Akademikernes Fellesorganisasjon (AF), Akademikerne og Norsk Lærerlag, er det blant annet avtalt at det skal føres lokale forhandlinger innenfor en økonomisk ramme på 0,6 % av lønnsmassen per dato med virkning fra 1. oktober 2001. AAD har beregnet den økonomiske rammen for oppgjøret, og dette vil bli meddelt i eget rundskriv til den enkelte virksomhet sammen med Kulturdepartementets retningslinjer for gjennomføring av forhandlingene per 1. oktober 2001. Retningslinjene vil bli sendt ut etter at Kulturdepartementet har drøftet gjennomføringen av forhandlingene med de sentrale tjenestemannsorganisasjonene, jf HTA pkt 2.3.1.

Orientering om og iverksetting av den nye hovedtariffavtalen per 1. mai 2001 og det sentrale justeringsoppgjøret per 1. september 2001 er regulert i følgende personalmeldinger (PM) fra AAD: PM nr 11/2001 av 21.05.2001 og PM 15/2001 av 18.06.2001 med nye lønnstabeller fra 1. mai 2001, PM 14/2001 av 08.06.2001 om de sentrale justeringene per 1. september 2001. Vi viser videre til nytt hefte "Hovedtariffavtalen i staten", trykksak P- 0824 revidert juni 2001. Vi viser også til PM 18/2001 av 30.07.2001 vedrørende oppløsning av Akademikernes fellesorganisasjon (AF) – rettsvirkninger for de tidligere medlemsorganisasjonene.

Stillingsoversikt per 30.09.2001
Som forberedelse til de lokale forhandlingene ber vi som tidligere om at virksomhetene sender inn oppdatert stillingsoversikt per 30.09.2001 innen 2. oktober.

Lønnsendringer som følge av de sentrale justeringsforhandlingene (s.f) per 01.09.2001 innarbeides i oversikten og angis i merknadsrubrikken med antall lønnstrinn (ltr), jf eksempel:

Virksomhetens navn

L.plan

Kode

Stillingsbetegnelse

Ltr

Årsverk

Merknader

90.100
"
90.103
"
"
90.201
"
"
09.840
Ant K/M

1062
1072
1063
1063
1067
1069
1069
1070
0350


5K

Direktør
Arkivleder
Førstesekretær
Førstesekretær
Førstekonsulent
Førstefullmektig
Førstefullmektig
Sekretær
Avdelingsleder
5M 10Tot ansatte

65
42
24
26
39
20
21
23
42

1
1
1
2
1
0,50
1
1
1
9,5 årsv

1 ltr s.f
1 ltr s.f

1 ltr s.f

k
m
m
k/m
k
m
k
m
k

  • Lønnsplan føres opp etter rekkefølgen i lønnsplanheftet (gjennomgående før etatsplan, se eksempel – unntak for leder av virksomheten).
  • Stillingskode (Kode) og Stillingsbetegnelse føres opp etter rekkefølgen på lønnsplanen, med unntak av leder for virksomheten som føres opp først.
  • Lønnstrinn (Ltr) Her oppgis faktisk avlønning (opprykk som følge av det sentrale justeringsoppgjøret inkludert – angis i merknadsrubrikken, se eksempel). Der det er flere stillinger innen samme kode og ulik avlønning angis det som i eksemplet, med laveste ltr først.
  • Årsverk oppgis som hele og/eller deler av stilling, avrundet til halv eller hel stilling. Angis også samlet.
  • Antall kvinner (K) og menn (M) angis for hver lønnsplassering i merknadsrubrikken og samlet for alle stillinger, jf eksemplet.
  • Merknadsrubrikken brukes for tilleggsopplysninger, f eks om en stilling er midlertidig, har B-tillegg m v. Her angis også om en stilling er oppdragsstilling.

Med hilsen

Henning Gorholt e.f.
ekspedisjonssjef

Odd Damstuen
underdirektør