Sluttdokument og rapport fra nordisk konferanse om ulovlig handel med kulturgjenstander

Kulturdepartementet inviterte til en fellesnordisk fagkonferanse i Nasjonalbiblioteket i Oslo 2. og 3. desember 2015.

Målet med konferansen var å bidra til økt kunnskap hos berørte aktører, utveksle erfaringer og «best practices», samt drøfte muligheter for et tettere nordisk samarbeid om tiltak som bedre kan utnytte de nordiske landenes samlete ressurser.