Søknad om radiokonsesjon

Kanal 2 AS

Logo Kanal 2 AS

Søknad om radiokonsesjon

Bakgrunn

Kanal 2 AS viser til Kultur- og kirkedepartementets utlysning av 31.05.02 og søker med dette konsesjon til å drive riksdekkende, reklamefinansiert radio i Norge i tiårsperioden fra 1. januar 2004.

Kanal 2 er et heleid datterselskap av TV 2 Gruppen AS. TV 2 Gruppen har som målsetning å utvikle konsernet til et bredt elektronisk mediekonsern kjennetegnet av medieprodukter av høy kvalitet. Det er gruppens uttalte strategi at sunn økonomisk drift skal gå hånd i hånd med høye redaksjonelle ambisjoner.

TV 2 Gruppens redaksjonelle produkter er i dag tilgjengelig på tradisjonell tv-plattform, internett og bredbånd. Gjennom selskapet Ntv arbeides det for å gjøre produktene tilgjengelig via digitalt bakkenett. En satsing på riksdekkende kommersiell radio befinner seg innenfor TV 2 Gruppens strategiske kjerneområde og gir mulighet til å utnytte programstoff, rettigheter og foretatte investeringer på en kostnadseffektiv måte til å skape et produkt TV 2 Gruppen kan stå inne for.

Med bakgrunn i dagens tross alt begrensede marked for radioreklame, tror vi TV 2 Gruppens eksisterende infrastruktur og informasjonstilfang gir Kanal 2 de beste forutsetninger for å levere god allmennkringkasting på ressurskrevende områder som nyheter, aktualitet og sport.

Det er vår oppfatning at etter snart ti år med riksdekkende reklamefinansiert radiodrift i Norge, er det redaksjonelle potensialet for kommersiell allmennkringkasting på langt nær utnyttet. Gjennom utvikling og drift av tv-kanalen TV 2 har TV 2 Gruppen lang erfaring i å kombinere økonomisk forsvarlig drift med innholdsproduksjon av høy kvalitet. Gjennom driften av TV 2 har konsernet også vist vilje til å bruke de ressurser som er nødvendig for å lage gode redaksjonelle produkter. Med utgangspunkt i dette håper vi Kanal 2 nå kan få anledning til å skape et friskt og seriøst alternativ til NRK og dagens kommersielle norske radio.

TV 2 Gruppen håper departementet ser konsesjonstildelingen i tråd med den etablerte mediepolitiske målsetning om å skape et sterkt og uavhengig alternativ til NRK på kringkastingssektoren. TV 2 Gruppen vil etablere Kanal 2 i Bergen, og vil dermed bidra ytterligere til å gjøre Bergen til et viktig mediesenter og et reelt korrektiv til Oslo-dominansen i medie-Norge for øvrig.

Vi gjør ellers oppmerksom på at aksept av konsesjonen fra vår side forutsetter styrebehandling av de endelige konsesjonsvilkårene i styrene for Kanal 2 og TV 2 Gruppen.

Under henvisning til utlysningstekstens pkt. 3e, forvaltningslovens § 13 og offentlighetslovens § 5a, ber vi om at vedlagte økonomiske prognoser og driftsbudsjetter i sin helhet unntas offentlighet, da de inneholder informasjon av konkurransemessig betydning.

Opplysninger om søkeren

Kanal 2 AS
Postboks 7222
5020 Bergen

Kanal 2 AS er et heleid datterselskap av TV 2 Gruppen AS. Selskapet er opprettet med det formål å søke konsesjon for og drive riksdekkende kommersiell radio i Norge.

Kanal 2 er etablert med forretningskontor i Bergen. Selskapet er registrert i foretaksregisteret i Brønnøysund med foretaksnummer 978660894.

TV 2 Gruppens konsernsjef Kåre Valebrokk er styreformann i Kanal 2.

De øvrige styremedlemmene er:
Øivind Johannessen, konserndirektør finans og økonomi, TV 2 Gruppen
Kjetil Nilsen, konserndirektør strategi og forretningsutvikling, TV 2 Gruppen

Per 03.09.02 er eierstrukturen i morselskapet TV 2 Gruppen AS som følger:

A-pressen TV AS og A-pressen ASA
Egmont Holding AS
Schibsted ASA
Øvrige

33,24%
33,26%
33,34%
0,16%

Kanal 2 har p.t. en aksjekapital på 1 million kroner. Selskapets vedtekter er vedlagt.

Kontaktperson:
Styreformann Kåre Valebrokk
Tlf. 55908010
Fax 55908110
e-post: kare.valebrokk@tv2.no

Kringkastingskompetanse og organisering

TV 2 Gruppen besitter en kompetanse på kommersiell allmennkringkasting som er unik etter norske forhold. TV 2 Gruppen har bygd opp Norges ledende private tv-kanal fra grunnen av og har ti års øvelse i den vanskelige balansegangen det er å kombinere kommersiell drift med ressurskrevende allmennkringkasting. Konsernet har etablert TV 2 som en bred allmennkringkaster med høy oppslutning i befolkningen, og det er vår oppfatning at den generelle kringkastingskompetanse som ligger til grunn for dette, vil ha stor overføringsverdi med tanke på radiodrift.

TV 2 Gruppen kan dokumentere høy kompetanse både når det gjelder innholdsproduksjon, avvikling og transmisjon. TV 2 har også i noen grad erfaring med direkte radioproduksjon, etter å ha laget nyheter for Radio 1-nettverket i en årrekke. En rekke ansatte i TV 2-konsernet har bakgrunn fra NRK Radio. TV 2 Gruppen har sikret lokaler egnet for radiodrift i Bergen, og eier også studio- og redigeringskapasitet som med små endringer vil være egnet for produksjon og avvikling av radio.

Tv-kanalen har lagt stor vekt på kvalitetssikring av sendingene i forhold til reklameregler og annet gjeldende lovverk. Dette er problemstillinger som er sentrale også for en reklamefinansiert radio. TV 2 Gruppen har utviklet et eget datasystem som automatisk overvåker og kalkulerer reklamemengden både per time og per døgn. Med små tilpasninger vil dette systemet ta hånd om lignende problemstillinger også i avviklingen av radiosendinger. I kombinasjon med stadig kursing og oppfølging av nøkkelpersonell, vil dette redusere mulighetene for brudd på reklamebestemmelsene til et minimum.

Tekniske innretninger alene vil likevel ikke være noen god forsikring om juridisk og etisk forsvarlig opptreden. TV 2 Gruppen har i flere år arbeidet målbevisst med denne typen problemstillinger. Vi viser blant annet til at det er gjennomført obligatoriske kurs i presseetikk, jus og opphavsrett for alle redaksjonelt ansatte i tv-kanalen TV 2, der målsetningen er å øke hele organisasjonens bevissthet omkring sentrale juridiske, etiske og opphavsrettslige spørsmål. Et lignende opplegg vil bli obligatorisk for ansatte i Kanal 2.

TV 2 har vært en nyskapende tv-kanal, nå satser TV 2 Gruppen på å bruke erfaringene til å lage nyskapende radio. TV 2 har sendt nesten 50 000 timer tv siden oppstarten, og bygd opp et miljø med høy teknisk og redaksjonell kompetanse. Denne kompetansen vil være det naturlige utgangspunkt for etablering av et eget radiomiljø. Effektiv utnyttelse av TV 2 Gruppens eksisterende infrastruktur og ressurstilfang vil stå sentralt i etableringen og driften av Kanal 2.

I den rekrutteringsprosessen Kanal 2 ser for seg, er det ellers tre hovedkilder til bemanningen:

  1. En del nøkkelpersonell fra TV 2. Mange har vært gjennom tv-kanalens gründerfase, sitter på nøkkelkompetanse både teknisk og redaksjonelt, og søker naturlig nye utfordringer. En viss overflytting fra TV 2 til Kanal 2 vil også være med på å sikre at den allmennkringkastertankegang som gjennomsyrer tv-kanalen, får solid fotfeste på radiosiden. Konsernledelsen vil stå sentralt i arbeidet med å utvikle den grunnleggende programprofil for Kanal 2, noe også denne søknaden er uttrykk for.
  2. Det er naturlig å anta at den søkeren som får konsesjon, vil oppleve en viss tilsøkning fra interessenter som ikke vinner frem. Det er naturlig å anta at flere av disse vil ha høy kompetanse på radiodrift. Samtidig viste etableringen av TV 2 i sin tid at alle nye mediebedrifter av en viss størrelse kan regne med interesse fra kompetente arbeidstakere i andre mediebedrifter. Kanal 2 vil imidlertid legge stor vekt på at andelen ansettelser fra en og samme eksisterende organisasjon ikke blir for stor, da dette kan påvirke profilen i for stor grad.
  3. Kanal 2 ønsker å bli en del av det tette samarbeidet TV 2 har hatt med utdanningsinstitusjoner innen journalistikk og mediefag i Oslo og Volda, for på denne måten å sikre rekruttering av fersk arbeidskraft.

Det vil også bli aktuelt med bruk av innleid spesialkompetanse på radiodrift i en etableringsfase.

Kanal 2 vil i hovedsak stå for innholdsproduksjonen selv, også utover den rene nyhets- og aktualitetsproduksjonen. Men basert på de gode erfaringer TV 2 Gruppen har med bruk av entreprisemodellen for produksjon til tv-kanalen TV 2, vil det være naturlig å kjøpe tyngre dokumentarer, underholdning og annet fra eksterne produsenter så lenge dette er kostnadseffektivt og produktene holder høy kvalitet. I dag eksisterer det imidlertid ikke noe selvstendig miljø for slike produksjoner, slik det heller ikke fantes noe frittstående produksjonsmiljø for tv da TV 2 fikk konsesjon høsten 1991.

TV 2 Gruppen samarbeider i dag tett med en rekke produksjonsselskaper med høy kompetanse på innholdsproduksjon, og er åpen for at samarbeidet også kan utvides til å omfatte produksjon for Kanal 2.

For ytterligere dokumentasjon på TV 2 Gruppens generelle kringkastingskompetanse, henviser vi til vedlagte årsrapport og allmennkringkastingsregnskap.

Lokalisering

Kanal 2 vil bli etablert med hovedsete, forretningskontor og den sentrale nyhetsredaksjon i Bergen. Nyhetene vil bli ledet og avviklet fra Bergen, men på grunn av behovet for nærhet til Storting, regjering, sentraladministrasjon og finansmiljø, vil det også bli allokert egne ressurser på nyhets-, aktualitets- og sportssiden i Oslo. Disse ressursene vil fortrinnsvis bli lokalisert i nærhet til TV 2 Gruppens øvrige redaksjonelle miljøer for å sikre best mulig informasjonstilgang og et bredt og godt faglig miljø. Det vil bli lagt vekt på at samordningstiltak ikke skal rokke ved Kanal 2s redaksjonelle selvstendighet og selvstendige profil.

Ettersom majoriteten av de store annonsørene holder til i Oslo, vil Kanal 2s salgs- og markedsavdeling bli lagt til hovedstaden. TV 2 Gruppen vil for øvrig legge vekt på at oppbygging av kompetanse og arbeidsplasser i tilknytning til radiodriften i størst mulig grad skal finne sted i Bergen.

Med utgangspunkt i TV 2 Gruppens eksisterende nett av distriktsreportere, vil Kanal 2 sørge for at vesentlig informasjon og nyhetsstoff fra hele landet gjenspeiles i sendingene. Det vil bli gitt bred plass til lokale nyheter som kan settes inn i en nasjonal sammenheng.

Distribusjon

Kanal 2 vil inngå nødvendige avtaler med distributører i god tid før sendestart for å sikre at minst 90 prosent av befolkningen nås via FM-båndet. Vi gjør for øvrig oppmerksom på at en så høy dekningsgrad er en vesentlig forutsetning for den forretningsmodellen Kanal 2 vil basere driften på.

Vi forutsetter at departementet gjør sitt ytterste for at de endringer i sendernettet (i forhold til dagens P4-nett) som er varslet i forbindelse med den såkalte P5-konsesjonen, ikke blir vesensforskjellig fra det utlysningstekst og referat fra møte mellom departementet og P4 av 17. juni gir uttrykk for, slik at sendernettet for denne konsesjonen kun blir redusert med én høyeffektsender.

Vi viser ellers til Post- og teletilsynets brev til departementet av 14.08.02 vedrørende spørsmålet om omdisponering av frekvensressurser, og forutsetter at departementet finner en tilfredsstillende løsning som gir konsesjonæren minimum 90 prosent dekning på landsbasis.

Når det gjelder krav i utlysningens pkt. 5c om at konsesjonæren kan bli belastet med kostnader forbundet med omdisponering av FM-båndet for å muliggjøre pålagt dekningsgrad, forventer vi å få mer konkret informasjon om hvilke endringer som er aktuelle og hvilke kostnader som er forbundet med dette. Dersom formuleringen kun er myntet på nåværende konsesjonshaver P4, forutsetter vi at departementet ikke foretar ytterligere endringer av sendernettet etter konsesjonstildeling, i alle fall ikke på en måte som innebærer vesentlige merkostnader eller vesentlig lavere distribusjon for konsesjonæren enn ved oppstart.

Samtidig opplyser departementet i pkt 5c at lokale, regionale eller nasjonale dekningskrav kan fravikes dersom særlige grunner tilsier det. Vi imøteser en klargjøring fra departementets side når det gjelder hvilke hensyn man her har i tankene.

Programplaner og programprofil

Kanal 2 vil leve opp til de grunnleggende prinsippene for allmennkringkasting. Det innebærer at sendingene skal preges av stor sjangermessig og tematisk variasjon og høy kvalitet. Det skal veksles mellom henvendelser til "alle" og til smalere lyttergrupper. Det skal tilbys en god kombinasjon av bredde- og dybdetilnærminger. I sum tar Kanal 2 mål av seg til å bli en viktig kilde til vesentlig informasjon og god underholdning for norske radiolyttere.

Den redaksjonelle virksomheten skal være fri for bindinger til interessegrupper av politisk, økonomisk, religiøs eller noen annen art. Denne friheten skal være absolutt og udiskutabel. Redaktørplakaten, Vær varsom-plakaten, kringkastingsloven og norsk lov for øvrig vil bli lagt til grunn for virksomheten. I dekningen og formidlingen av sentrale samfunnsspørsmål skal det legges stor vekt på upartiskhet og vesentlighet.

Vi håper den uredde og nyskapende profil som preger tv-kanalen TV 2 også finner fotfeste hos Kanal 2, samtidig som Kanal 2 også skal være en seriøs og pålitelig radio. Det troverdige og ansvarlige skal gå hånd i hånd med en formidlingsform med bred appell og glimt i øyet.

Kanal 2 ønsker i størst mulig grad å fremstå som en allmennkringkaster med en klar norsk profil, og vil legge stor vekt på at andelen norsk musikk i sendingene blir høy.

En privatfinansiert allmennkringkaster er avhengig av høy og relativt jevn lytteroppslutning. Det vil være en stor utfordring å kombinere allmennkringkastingens prinsipper med sendeflater som skaper flyt slik at lytterne blir ved kanalen fra sekvens til sekvens. Likeledes vil det være viktig å etablere faste sendemønstre som gjør at lytterne vet hva som kommer når, uten at dette går på bekostning av mangfoldet og nytenkningen i programproduksjonen. Det skal veksles mellom ulike programformater på ulike tider av dagen og fra dag til dag, med solide nyhets- og aktualitetsprogrammer og en variert musikkprofil som ankerfeste.

Selv om kommersiell radio i større grad enn fjernsyn preges av lengre sendeflater der musikk utgjør en vesentlig del av innholdet, vil Kanal 2 sørge for en sunn kombinasjon mellom mer spesialiserte programposter og sendeflater som kombinerer musikk og ulike typer verbalstoff. I de sistnevnte flatene skal det være plass til stoff både med politisk og samfunnsmessig orientering, kultur-, underholdings- og forbrukerstoff. Etter vårt skjønn hører det også med til allmennkringkasteroppdraget å bidra til å gjøre tradisjonelt "smale" tema tilgjengelig for større lyttergrupper.

Vi tar det for gitt at departementet er innforstått med at det blir aktuelt med sesongmessige variasjoner i radiotilbudet, og at det vil være naturlig å avvike fra det daglige sendeskjemaet i helger og høytider.

I sum og over tid skal Kanal 2 bidra til å styrke norsk språk, identitet og kultur.

Målformer

Begge de to offisielle målformene bokmål og nynorsk vil bli sikret god eksponering på Kanal 2. Det vil i størst mulig grad bli lagt opp til at programledere og reportere – med visse normeringer – kan bruke sitt eget talemål.

Vi vil i denne sammenheng vise til praksis på området i TV 2, der nynorsk periodevis har vært svært fremtredende, ikke minst gjennom kanalens bruk av nyhetsankere med nynorsk som hovedmål.

Nyheter

Formidling av nyheter og aktuell samfunnsinformasjon står sentralt i allmennkringkasteroppdraget. Kanal 2 tar mål av seg til å bli en ledende nyhetsleverandør, og vil bidra til at befolkningen gis en solid, løpende orientering om viktige samfunnsspørsmål nasjonalt og internasjonalt.

God journalistikk er svært ressurskrevende. TV 2 Gruppen har allerede etablert en tung, kompetent og veldrevet organisasjon som leverer nyheter, aktualitetsstoff og sport til tv-kanalen TV 2 og tv2.no. Denne ressursbasen er etter vårt skjønn den beste garantien for at Kanal 2 skal kunne drive god nyhetsformidling kombinert med sunn økonomisk drift. Vi tar sikte på at et samspill mellom Kanal 2 og TV 2 Gruppens øvrige redaksjonelle apparat skal sikre en nyhetsformidling der tv, radio og internett utfyller hverandre til beste for publikum. Samarbeidet vil gi store muligheter til å kjøre sentrale nyhetssaker videre i nye medier med nye vinklinger, større grad av fordypning og presentasjon av relevant bakgrunnsmateriale.

Mens NRK i dag opererer to tv-kanaler og tre riksdekkende radiokanaler og kan trekke veksler på de ressurser og redaksjonelle muligheter som ligger i å kunne operere både radio og tv, finnes ikke noe tilsvarende sterkt alternativ til NRK på det kommersielle området. Etter vårt skjønn medfører dette at norske radiolyttere selv etter ti års drift av kommersiell riksdekkende radio i Norge mangler et reelt alternativ til NRK på nyhets- og aktualitetsfronten.

Kanal 2 vil tilby faste nyhetsoppdateringer hver time på dag- og kveldstid. Det kan være naturlig med enda hyppigere oppdateringer i morgentimene. Det vil også bli sendt flere faste utvidede nyhetssendinger daglig, der det i større grad er rom for fordypning, analyse og intervjuer med sentrale aktører i nyhetsbildet.

Det vil bli lagt vekt på at Kanal 2s nyhetssendinger skal favne vidt tematisk. Både generelle samfunnsnyheter, politikk, økonomi, utenriks, kultur og sport vil være sentrale områder. Det vil bli lagt vekt på nyheter med stor relevans for folk flest, og på at Kanal 2 skal presentere stoff for hele Norge – også i geografisk forstand.

I tillegg til den sentrale nyhetsredaksjonen i Bergen, vil en avdeling i Oslo samt distriktsreportere sørge for et bredt og godt stofftilfang, både i tematisk og geografisk forstand.

Det vil være en målsetning for nyhetsavdelingen i Kanal 2 å skape flest mulig egensaker, og den kritiske, gravende journalistikken vil bli gitt gode vilkår.

Utenriksdekningen vil være basert på samme modell som tv-kanalen TV 2 benytter seg av: et fleksibelt system uten stor bruk av faste, stasjonære korrespondenter. Det vil bli lagt stor vekt på utviklingen i Norges nærområder, samtidig som sentrale utviklingstrekk i verdenssamfunnet vil få sin naturlige plass i sendingene. Det planlegges faste utenriksmagasiner som fordyper seg i sentrale og aktuelle begivenheter i verden omkring oss. Utenriksdekningen vil være basert på en kombinasjon av egne korrespondenter og bruk av materiale fra EBU og internasjonale nyhetsbyråer.

Kanal 2 vil ha daglige nyhetssendinger på samisk. Disse sendingene vil inneholde både generelt stoff fra de regulære norskspråklige nyhetssendingene presentert på samisk, og egne nyheter med særlig relevans for de samiske befolkningsgruppene.

Etter vår oppfatning har en allmennkringkaster et særlig informasjonsansvar når det oppstår ekstraordinære situasjoner som regjeringskriser, eskalering av betydelige internasjonale konflikter og lignende. I slike situasjoner vil Kanal 2 på kort varsel legge om sendeskjemaet og sette inn ekstrasendinger for å etterkomme de informasjonsbehov som oppstår.

Lokalvalg, stortingsvalg og folkeavstemninger er også politiske begivenheter der det oppstår særlige behov for informasjon i befolkningen. Undersøkelser i forbindelse med politiske valg viser at svært mange bestemmer seg for hvilket parti de skal stemme på under valgkampen, og mange lar seg påvirke av medienes dekning. En allmennkringkaster har derfor ansvar for å imøtekomme disse informasjonsbehovene gjennom en valgkampdekning som er grundig, ryddig, saklig og upartisk. Kanal 2 akter å ta denne oppgaven alvorlig, og vil legge opp til fyldige valgsendinger i forbindelse med politiske valg, i tillegg til løpende dekning av valgkampen og sentrale politiske ulikheter og stridsspørsmål.

På denne måten ønsker Kanal 2 å bidra til at hver enkelt lytter i størst mulig grad blir i stand til å gjøre et valg ut fra sin personlige overbevisning.

Aktualitet, debatt og dokumentar

Kanal 2 vil formidle og stimulere til samfunnsdebatt gjennom faste, daglige aktualitetsprogrammer. Ulike formater vil være aktuelle, fra den rene studiodebatten til mer reportasjeorienterte aktualitetsmagasiner og kommentarspalter. Programmene skal både presentere sentrale standpunkter i den pågående samfunnsdebatten for lytterne og fungere som arena for aktørene i debatten. Samtidig vil det være en ambisjon selv å sette dagsorden og få nye og vesentlige problemstillinger frem i lyset.

Kanal 2s aktualitetsprogrammer vil i stor grad søke direkte konfrontasjon med makt- og myndighetspersoner for å få svar på spørsmål som opptar lytterne. Det vil bli lagt vekt på en form som kombinerer det vesentlige med bred appell.

For å sette aktuelle tema i perspektiv og løfte frem sentralt bakgrunnsmateriale planlegger Kanal 2 regulære sendinger av radiodokumentarer av kortere eller lengre format. Dette kan både være aktuelle samtidsdokumentarer, historiske dokumentarer og ulike typer portretter. Målsetningen er flersidig; dels å gi dypere forståelse av samfunnsprosesser og folks liv i dagens Norge; dels å gi innsikt i og kunnskap om vår kultur, våre historiske røtter og forholdet til verden omkring oss. Vi ser det slik at radio er bedre egnet enn noen andre elektroniske medier til formidling av denne typen stoff.

Trafikkradio

Radiolytting i bil utgjør en vesentlig del av det totale radiokonsumet. Forutsatt god mobil dekning, har radio derfor gode forutsetninger for å være et effektiv instrument i arbeidet med å sikre god og sikker trafikkavvikling. Kanal 2 vil bygge opp god beredskap for innsamling, kvalitetssikring og videreformidling av informasjon som er vesentlig for trafikkavviklingen på norske veier. I denne sammenheng vil Kanal 2 legge stor vekt på å etablere gode rutiner for samarbeid med sentrale instanser som politiet og Statens vegvesen.

Sendinger for barn og ungdom

Barn og ungdom vil være viktige lyttergrupper for Kanal 2. Det vil bli sendt både egne barneprogrammer og egne ungdomsprogrammer daglig.

Som målgrupper betraktet er både "barn" og "ungdom" temmelig diffuse begreper, og det vil derfor bli lagt stor vekt på å sende forskjellige programformater gjennom uken, slik at barn og unge på alle alderstrinn i sum får et tilbud.

Kanal 2s tilbud til barna vil i all hovedsak være todelt. En viktig del vil være et barnemagasin der barna selv inviteres til å delta aktivt. Tematisk og formmessig kan innholdet variere sterkt fra ukedag til ukedag. Barnlig humor, uhøytidelige konkurranser, norsk barnemusikk, diskusjon om tema som opptar barn i ulike aldersgrupper og formidling av kunnskap på barns premisser vil være sentrale elementer i dette tilbudet. Det vil bli lagt stor vekt på å stimulere barns vitebegjær på en underholdende måte. Programmene skal ha en klar språklig og tematisk innretning mot barn.

En annen viktig del av tilbudet til barna vil være formidling av ulike typer fortellinger. Denne typen barneradio kan være særlig aktuell for Kanal 2s tilbud til de yngste i helgene. Det skal formidles god norsk og internasjonal barnelitteratur, og vi har i tillegg et håp om at dette tilbudet kan stimulere til produksjon av barnefortellinger som ikke nødvendigvis er myntet på bokutgivelse. Vi vil utrede mulighetene for å opprette et samarbeid med norske forfattere og andre skapere av fiksjonsstoff for barn.

I de daglige ungdomsprogrammene vil vi søke en god balanse mellom musikk og verbalinnslag. Ungdomssendingene skal både inneholde stoff av den lette og underholdende typen og innslag av mer fordypende og analytisk karakter. Også for ungdom vil det være aktuelt å variere programformatene gjennom uken, slik at ungdom på ulike alderstrinn og med ulike interesser finner noe som faller i smak. Ungdomsmagasinene skal ta opp tema som interesserer unge og som påvirker unges livssituasjon.

Kanal 2 tar også mål av seg til å bruke ungdomssendingene til å formidle generelt samfunnsaktuelt stoff i en form og med et språk som kan fenge unge lyttere. I forbindelse med politiske valg vil det for eksempel være aktuelt å arrangere debatter med ungdomspolitikere i studio og bruke deler av sendingene til formidling av valgstoff rettet mot unge.

Generelt vil Kanal 2 søke å bruke sendingene aktivt for å gi ungdom anledning til å lufte sitt syn både på sentrale samfunnsspørsmål og andre tema som i særlig grad opptar ungdom.

Sendinger på samisk

Kanal 2 vil sende daglige nyheter på samisk. Disse nyhetene vil både være en gjennomgang av det generelle nyhetsbildet på samisk og en presentasjon av nyheter som er av særlig interesse for de samiske befolkningsgruppene og/eller hentet fra de samiske områdene i Norge.

Kanal 2 har videre en ambisjon om å stimulere til bruk av det samiske språket gjennom barnesendinger på samisk.

Kanal 2 vil ellers vie plass i det regulære nyhets- og aktualitetstilbudet til tema som er av stor relevans for den samiske minoriteten. Dette vil være i tråd med kanalens målsetning om bred representasjon av det sosiale, kulturelle og geografiske mangfoldet i befolkningen. Vi tror verdien av å synliggjøre det samiske samfunnet og samisk kulturliv i de vanlige sendingene vil være stor.

Det vil være naturlig for Kanal 2 å markere den samiske nasjonaldagen 6. februar.

Andre etniske minoriteter

Sendeflaten skal blant annet brukes til å speile sentrale utviklingstrekk i samfunnet for lytterne. Det innebærer blant annet at kanalen vil arbeide redaksjonelt med tema knyttet til etniske minoriteter i Norge. Dette vil blant annet skje gjennom et eget fast magasin som fokuserer på kulturuttrykk i minoritetsgrupper, hvordan mennesker med røtter i minoritetsgrupper opplever det å leve i Norge, og ikke minst hvilke utslag sammensmeltingen av minoritetskulturer og den opprinnelige norske kulturen gir. I tillegg til det faste magasinet vil det flerkulturelle Norge være tema for innslag og reportasjer i andre programmer. Det vil være viktig for Kanal 2 i størst mulig grad å gjøre dette til stoff med stor rekkevidde og bred appell.

Minoritetsreligioner vil bli viet egne innslag og programmer i Kanal 2s regulære tilbud på livssynssektoren.

Det flerkulturelle Norge vil også være naturlig tema for programmer og innslag innen en hel rekke forskjellige sjangere. Det vil blant annet bli sendt reportasjer vedrørende samfunnsliv og kulturuttrykk i minoritetsgrupper i Norge.

Livssyn

Kanal 2 vil etablere et ukentlig livssynsprogram. Programmet vil ha en strengt ikke-forkynnende karakter, og vil gi lytterne både bakgrunnsinformasjon om ulike religioner og livssyn og legge opp til samtale og debatt om grunnleggende spørsmål knyttet til menneskers verdensanskuelse.

Det vil bli lagt vekt på at også andre livssyn enn Den norske kirkes skal få plass i sendingene. Samtidig er det hevet over tvil at de store, kristne høytidene betyr mye for majoriteten av den norske befolkningen, og det vil også gjenspeiles i sendingene blant annet ved jul og påske.

Kanal 2s tilbud på livssynssektoren vil også preges av at musikk har en sentral plass i mange menneskers trosliv.

Kultur og underholdning

Kanal 2 vil i utgangspunktet ta sikte på å drive døgnradio. Kommersiell døgnradio preges i stor grad av løpende sendeflater som veksler mellom musikk og verbalstoff. Kanal 2 vil bestrebe seg på størst mulig variasjon i dette verbalstoffet, der store deler kan betraktes som underholdning i vid forstand. Det skal være rom for humorinnslag som spenner fra det folkelige til den politiske satiren. Det skal være kåserier, konkurranser, kommentarstoff, deltakelse fra lytterne og rene samtaler med ulike tema og vinklinger. Det vil også bli arbeidet med mulighetene for å utvikle egne underholdningsformater spesielt egnet for radio.

Innslag med kulturstoff vil være en del av dette løpende tilbudet, og det vil også bli opprettet et fast magasin for stoff fra kultur- og underholdningslivet. Vi vil søke en balanse mellom det aktuelle og nyhetsorienterte stoffet og mer fordypende perspektiv. Det skal være rom både for populærkultur og det som tradisjonelt har vært oppfattet som finkultur, og norsk kulturliv skal følges særlig tett, gjennom reportasjer og intervjuer med musikere, bildende kunstnere, forfattere og andre utøvende kunstnere.

Kanal 2 vil invitere norske og utenlandske artister til å opptre live i studio. I den grad forestillinger er egnet for radiooverføring, kan det også være aktuelt å sende fra ulike sceneoppsetninger og konserter.

Som en del av kulturtilbudet vil Kanal 2 ha regulære innslag med kritikk/anmeldelser av ulike kulturuttrykk.

Musikkprofil

Musikken er på mange måter limet i en kommersiell radiokanal. Det vanlige har i stor grad vært å rendyrke én enkelt musikkprofil som med små variasjoner gjør seg gjeldende døgnet igjennom. Musikk vil utgjøre en betydelig del av sendeflaten også på Kanal 2, men vi vil i langt større grad enn eksisterende kommersielle kanaler søke et mer variert musikktilbud. I løpet av en uke skal lytterne på Kanal 2 ha tilgang til store doser av et rikt utvalg musikksjangere; blant annet pop, rock, jazz, blues, elektronika, klassisk og det siste fra hitlistene.

Program- og musikkredaksjonen vil i samarbeid få ansvaret for å lage og kjøpe inn portretter av norske og utenlandske musikere og presentasjoner av ulike sjangere.

En betydelig del av sendetiden for musikk vil være viet norsk musikk. Kanal 2 skal sende et bredt utvalg av både norskspråklig musikk, norskkomponert musikk for øvrig og musikk fremført av norske artister. TV 2 Gruppen eier i dag 43,8 prosent av Phonofile – landets største digitale arkiv for norsk musikk. Dersom Kanal 2 får konsesjon til å drive riksdekkende reklamefinansiert radio, vil vi som et av flere tiltak for å sikre en solid norsk musikkprofil søke å inngå en langsiktig avtale med Phonofile.

Sport

Med få unntak (Fotball-VM) er sportsrettigheter for radio fortsatt relativt rimelige og basert på prinsippet om ikke-eksklusivitet. Dette vil gi Kanal 2 mulighet til å tilby sport til norske lyttere uten å brekke nakken på kjøp av rettigheter.

Kanal 2 tar mål av seg til å dekke de sportsbegivenheter som erfaringsmessig er av størst interesse for norske lyttere. Kanalen vil også tilby god resultatservice og reportasjer fra en rekke idretter både nasjonalt og internasjonalt. Det er aktuelt å avvikle regulære sendinger med sportsnyheter, der norsk og internasjonal idrett underlegges grundig journalistisk behandling.

Kanal 2 har i teorien også muligheten til å tilby sendinger fra sportsarrangementer der tv-kanalen TV 2 ikke lenger har rettigheter, som f. eks. fra Olympiske Leker. Rettighetene til de fleste større mesterskap vil være sikret gjennom TV 2 Gruppens medlemskap i EBU.

Finansiering av virksomheten

TV 2 Gruppen vil sikre at Kanal 2 tilføres nødvendige ressurser for etablering og drift gjennom konsesjonsperioden i tråd med de planer som er presentert i denne søknaden.

Markedsutsikter

Under henvisning til de redaksjonelle ambisjoner som er lagt for kanalen, legger vi til grunn at Kanal 2 relativt raskt vil kunne oppnå en daglig lytteroppslutning som tilsvarer nivået for dagens konsesjonær.

Det legges videre til grunn at det er potensiale for ytterligere vekst i markedet for radioreklame til tross for nedgangen i inneværende år. Introduksjonen av ytterligere en nær riksdekkende radiokanal (P5) vil trolig også bidra til en positiv utvikling av totalmarkedet. Samtidig er det knyttet usikkerhet til i hvor stor grad P5s inntreden på markedet vil påvirke konkurransen om lytterne og reklamekronene. Spørsmålet om tidspunkt for oppstart av P5 utgjør her en særlig usikkerhet.

På bakgrunn av ovenstående har vi laget prognoser for Kanal 2s økonomiske utvikling i konsesjonsperioden (se eget vedlegg).

Under henvisning til utlysningstekstens pkt. 3e, forvaltningslovens § 13 og offentlighetslovens § 5a, ber vi om at selve vedlegget i sin helhet unntas offentlighet.

Kommentarer til prognosene for økonomisk utvikling

Kanal 2 vil trekke veksler på å dele ressurser med andre selskap i TV 2-konsernet. Med det innholdsmessige ambisjonsnivå som legges til grunn, vil kanalens driftskostnader likevel ligge tett opp mot de kostnader dagens konsesjonær opererer med.

Det er i tillegg lagt til grunn at selskapet vil måtte starte investeringer og oppbygging av organisasjonen i god tid før konsesjonsperioden starter.

Nødvendige investeringer i infrastruktur og betaling av konsesjonsavgift vil påføre selskapet et betydelig akkumulert underskudd allerede fra 2003.

Samtidig forventes en nedgang i årlige inntekter i første driftsår i forhold til det dagens konsesjonær oppnår, og deretter en flatere vekst fordi ytterligere konkurranse introduseres ved tildeling av en ny radiokonsesjon (P5).

Det er imidlertid forventet at planlagte innholdsprofil og kanalens distribusjonsforsprang vil sikre en betydelig markedsandel i markedet for radioreklame i konsesjonsperioden.

TV 2 Gruppen AS vil foreta de nødvendige tiltak for å sikre finansiering i tråd med de finansieringsbehov som er lagt til grunn i vedlegget.

Forutsetninger og forbehold

Under pkt. 3e i utlysingsteksten gjøres det oppmerksom på at eventuelle forutsetninger og forbehold lagt til grunn fra søkerens side, må omtales uttrykkelig i søknaden. For ordens skyld har vi samlet forbeholdene i et eget kapittel, selv om noen av dem også er omtalt andre steder i søknaden.

I den grad departementet ser behov for en nærmere drøfting og klargjøring av de nedenforstående forutsetninger og forbehold, er Kanal 2 selvsagt innstilt på dette.

Fradragsberettiget konsesjonsavgift

Vi forutsetter at konsesjonsavgiften på 160 millioner kroner er å anse som ordinær driftskostnad og dermed også fullt ut skattemessig fradragsberettiget for konsesjonæren. Dette er også i tråd med det syn departementet ga uttrykk for i brev til TV 2 av 29.05.01 i forbindelse med TV 2s søknad om tv-konsesjon.

Eventuell reklamefinansiering av NRK

Vi forutsetter at det ikke blir åpnet for hel eller delvis reklamefinansiering av NRKs riksdekkende radiokanaler/allmennkanaler i radio i løpet av konsesjonsperioden fra 2004-2013. Eventuell NRK-inntreden på markedet for radioreklame vil etter alt å dømme forrykke de private kanalenes inntektsmuligheter på en slik måte at innehaveren av denne konsesjonen verken vil være i stand til å drive økonomisk forsvarlig eller til å oppfylle allmennkringkasteroppdraget slik det er beskrevet i utlysingsteksten.

Dette forbehold gjelder også selv om det skulle bli krevd et vederlag for reklame sendt i NRKs allmennkanaler eller en konsesjonsavgift tilsvarende det som kreves for denne konsesjonen.

Vi forutsetter derfor at dersom hel eller delvis reklamefinansiering av NRKs allmennkanaler innen radio skulle bli aktuelt, utløses en rett for konsesjonæren til å forhandle med departementet om lempelser i konsesjonskravene.

Distribusjon

I utlysingsteksten heter det at

"Konsesjonæren må akseptere at det etableres nye lokale, regionale eller landsdekkende radiokanaler uten endring av egne konsesjonsvilkår og uten økonomisk eller annen kompensasjon. Konsesjonæren må herunder akseptere at øvrige frekvensressurser og andre distribusjonsmåter blir brukt av andre aktører til radiosendinger."

Vi forutsetter likevel at det ikke blir aktuelt å lyse ut flere konsesjoner for tilnærmet riksdekkende reklamefinansiert radiodrift enn den såkalte P5-konsesjonen i løpet av konsesjonsperioden. Inntreden på markedet fra ytterligere en aktør vil etter alt å dømme påvirke konsesjonærens fremtidige inntjeningsmuligheter på en måte som umuliggjør en fortsatt kombinasjon av god allmennkringkasting og forsvarlig økonomisk drift.

Som vi har gjort nærmere rede for under avsnittet "Distribusjon", forutsetter vi at departementet finner en tilfredsstillende løsning på spørsmålet om omdisponering av frekvensressursene i FM-båndet, slik at konsesjonæren sikres en dekning på minimum 90 % på riksbasis.

Endringer i konsesjonsvilkårene

Det heter i utlysingstekstens pkt 5L at departementet kan endre konsesjonsvilkårene dersom dette er nødvendig av hensyn til internasjonale forpliktelser, nasjonal lovgivning eller dersom det av andre viktige samfunnshensyn anses for nødvendig.

Vi gjør oppmerksom på at vi her finner formuleringen "av viktige samfunnshensyn" overflødig og egnet til å skape tvil om hvor langt departementets myndighet til å endre vilkårene i ettertid strekker seg. Dersom noe skal kunne omtales som et viktig samfunnshensyn, forutsetter det så stor grad av viktighet, allmenn aksept og bred politisk enighet at det naturlig bør dekkes av kringkastingslov eller -forskrift. Vi kan ikke se at det bør åpnes for fremtidige endringer av konsesjonen som ikke er hjemlet i disse, og ber departementet være oppmerksom på faren for at bruken av formuleringen "viktige samfunnshensyn" kan åpne for endringer i konsesjonen ut fra kortsiktige politiske hensyn.

Vi ber derfor om at departementets myndighet til å foreta endringer i konsesjonen begrenses til det som følger av endringer i norsk lov eller internasjonale forpliktelser. Dette er også mer i tråd med departementets egen formulering hentet fra utlysingstekstens pkt 3e, annet ledd: "Det kan også bli fastsatt andre vilkår i medhold av kringkastingsloven- og forskriften."

Aksept av endelige vilkår

Eventuell endelig aksept av konsesjonen fra vår side forutsetter styrebehandling av de endelige konsesjonsvilkårene i Kanal 2 og TV 2 Gruppens styrer.

Dette er etter vårt skjønn også en naturlig forutsetning med tanke på følgende formulering hentet fra innledningen til utlysingstekstens pkt 5: "Nedenfor angis hvilke minimumsvilkår som vil bli stilt for konsesjonen. I den endelige konsesjonen kan vilkårene bli presisert nærmere og det kan bli stil ytterligere vilkår."

Digital radio

Kanal 2 er innstilt på å diskutere med konsesjonsmyndigheten hvordan kanalen kan bidra til en fornuftig overgang til digital radioformidling i Norge.

Derfor bør Kanal 2 få konsesjon

Til slutt tillater vi oss igjen å fremheve TV 2 Gruppens lange erfaring med kombinasjonen av kommersiell drift og solid allmennkringkasting. Vi tror TV 2 Gruppen her sitter på erfaring og kunnskap som er nokså spesiell i norsk sammenheng.

Vi fremhever også hvordan konsernets selskap TV 2 har oppfylt sine allmennkringkastingsforpliktelser på tv-siden. Gjennom Kanal 2 ønsker vi å skape en seriøs og bred allmennkringkaster også på radio, noe programprofilen skissert i denne søknaden også er et uttrykk for.

Videre mener vi planene om lokalisering i Bergen bør være et godt argument for å tildele Kanal 2 konsesjon. En slik tildeling vil bidra til å gi Bergen ytterligere styrke som et betydelig selvstendig mediemiljø og et viktig korrektiv til Oslo-dominansen i medie-Norge.

Vårt ønske er at Kanal 2 skal få muligheten til å gjøre konsernets fokus på medieprodukter av høy kvalitet gjeldende også for radio, til beste for norske radiolyttere, norsk språk, identitet og kultur.

Dersom Kultur- og kirkedepartementet har behov for ytterligere informasjon, står vi selvsagt til disposisjon.

Bergen, 03.09.02

For Kanal 2 AS

Styremedlem Øivind Johannessen

Styremedlem Kjetil Nilsen

Styreformann Kåre Valebrokk

Vedlegg i fem eks.:
Vedtekter for Kanal 2 AS
Prognoser for Kanal 2 AS
TV 2 Gruppens årsrapport 2001
TV 2s allmennkringkastingsregnskap 2001