Søknad om tillatelse til å drive virksomhet som bank

Finansdepartementet viser til søknad 8. november 2017 fra advokatfirmaet Schjødt på vegne av Prosjekt Novo AS. Finansdepartementet viser videre til Finanstilsynets tilråding 5. februar 2018, samt til øvrig korrespondanse i saken.

Prosjekt Novo AS fikk 2. juni 2017 tillatelse til å drive bankvirksomhet, gitt oppfyllelse av nærmere angitte vilkår. Selskapet har ikke tatt i bruk tillatelsen. Advokatfirmaet Schjødt sendte 8. november 2017 en justert søknad på vegne av Prosjekt Novo AS, der det blant annet søkes om forhåndsgodkjenning av Braganza AB som kvalifisert eier av inntil 25 prosent av aksjene i selskapet. Prosjekt Novo AS skal etter det opplyste skifte navn til BRA Bank ASA i forbindelse med oppstart. Den omsøkte bankvirksomheten omtales nedenfor som BRA Bank ASA.

 

Finansdepartementet har i dag fattet følgende vedtak: 

 1. Med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 3-2 første ledd gir Finansdepartementet BRA Bank ASA tillatelse til å drive virksomhet som bank, jf. finansforetaksloven § 2-7.

Tillatelsen omfatter:

 • Mottak av innskudd og andre midler som skal tilbakebetales
 • Utlånsvirksomhet
 • Betalingsformidling
 • Utstedelse og forvaltning av betalingsmidler (kredittkort mv.)

Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

a) BRA Bank ASA skal ved oppstart ha en startkapital på minimum NOK 290 millioner bestående av ren kjernekapital.

b) BRA Bank ASA skal inntil videre ha en ren kjernekapitaldekning på minst 10,5 prosent. I tillegg skal bufferkravene på 7,5 prosent oppfylles med ren kjernekapital. Samlet blir krav til ren kjernekapitaldekning 18 prosent, og krav til samlet kapitaldekning 21,5 prosent.

c) BRA Bank ASA kan ikke reklassifisere porteføljene til massemarkedskategorien før etter tre års drift. Bankens styre kan deretter behandle spørsmålet om porteføljen tilfredsstiller kravene til massemarkedsengasjementer, og sende styreprotokoll med begrunnelse for at styret anser vilkårene som oppfylt til Finanstilsynet.

d) Det skal foretas en spredningsemisjon i BRA Bank ASA som oppfyller kravene i finansforetaksloven § 3-3 annet ledd.

e) Braganza AB skal ikke inneha større konsolidert eierandel i BRA Bank ASA enn inntil 20 prosent av aksjene, jf. finansforetaksloven § 3-3 første ledd. I vurderingen av om denne grensen er nådd, skal også eierandeler som eies direkte eller indirekte av eiere av foretak i Braganza-konsernet, ledende ansatte i Braganza AB, ledende ansatte i banken som er ansatt i Braganza AB eller har annen nær tilknytning til Braganza AB, samt ovennevntes nærstående som nevnt i aksjeloven § 1-5, medregnes.

f) Eventuelle aksjonæravtaler mellom aksjonærer i banken skal forelegges Finanstilsynet.

g) BRA Bank ASA kan ikke yte kreditt til eller stille garanti eller lignende til fordel for:

  • Personer eller foretak som direkte eller indirekte eier 10 prosent eller mer av aksjene i selskaper i Braganza-konsernet.
  • Foretak hvor foretak eller personer i forrige strekpunkt har eierandel.
  • Braganza AB, ledelsen i Braganza AB og foretak der Braganza AB har direkte eller indirekte innflytelse.
  • Nære kundeforbindelser av de personer og foretak som nevnt i punktene ovenfor.

BRA Bank ASA kan likevel tilby kreditt til privatpersoner nevnt ovenfor når dette skjer på vanlige kundevilkår. Internrevisjonen eller revisor skal kontrollere at kreditt til denne personkretsen blir gitt på vanlige kundevilkår.

Tillatelsen kan ikke tas i bruk før:

a) Finanstilsynet har mottatt bekreftelse på at spredningsemisjonen i BRA Bank ASA er gjennomført, og mottatt revisorbekreftelse på at startkapitalen er innbetalt i sin helhet og at soliditets- og kapitalkrav er oppfylt.

b) Finanstilsynet har egnethetsvurdert og godkjent bankens ledelse og styre.

c) Det er fastsatt forsvarlige rutiner for å motvirke hvitvasking av utbytte og terrorfinansiering i henhold til lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) og tilhørende forskrift, og Finanstilsynet har godkjent disse.

d) Finanstilsynet har godkjent bankens vedtekter.

 

Tillatelsen må tas i bruk innen ett år fra tidspunktet tillatelsen ble gitt.

Finanstilsynet vedtak 2. juni 2017 trekkes tilbake som følge av denne tillatelse.

 

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef 

Åse Natvig
avdelingsdirektør

  

 Gjenpart:   Finanstilsynet