Søknadsdokument for radiokonsesjon

Søknadsdokument for radiokonsesjon

Innledning

I 1991 åpnet Stortinget for at det kunne etableres en riksdekkende reklamefinansiert radiokanal i Norge. Konsesjonen ble i 1993 tildelt selskapet Radio Hele Norge AS (P4).

Konsesjonen skal nå tildeles for en ny 10-årsperiode fra 1. januar 2004. Konsesjonen vil bli gitt i medhold av § 2-1 i lov 4. desember 1992 nr 127 om kringkasting (kringkastingsloven). Kultur- og kirkedepartementet bekjentgjør med dette muligheten til å søke om å få tildelt konsesjonen. Det vil kun bli tildelt én konsesjon ved denne utlysingen.

I dette dokumentet redegjør departementet nærmere for hvilke opplysninger søknader må inneholde, søknadsbehandling, og minimumsvilkår for konsesjonen.

Den som får konsesjonen (konsesjonæren) må i utgangspunktet forplikte seg til å formidle sine radiosendinger via sendere i FM-båndet i hele konsesjonsperioden, jf dog pkt 5, c. Konsesjonæren kan også få rett til å drive allmennkringkasting i DAB-nettet på visse vilkår.

Konsesjonæren må akseptere at det etableres nye lokale, regionale eller landsdekkende radiokanaler uten endring av egne konsesjonsvilkår og uten økonomisk eller annen kompensasjon. Konsesjonæren må herunder akseptere at øvrige frekvensressurser og andre distribusjonsmåter blir brukt av andre aktører til radiosendinger.

Det vil bli utlyst og tildelt ytterligere én konsesjon til radiosendinger med dekning fra hovedsakelig laveffektsendere i FM-båndet, tilsvarende en dekning på 50-70 prosent av befolkningen. Utlysingen og tildelingen av denne konsesjonen forventes å skje i 2003. Det vil også for denne konsesjonen bli stilt program- og vederlagskrav. Vi gjør oppmerksom på at de nevnte forutsetningene for en ny konsesjon kan bli endret, blant annet som følge av endrede politiske eller tekniske forhold. Slike endringer i forutsetningene for konsesjon til en ny radiokanal i FM-båndet gir ikke grunnlag for erstatning eller andre rettigheter for noen.

Søknadsberettigede

Ethvert foretak, selskap under dannelse m.v., kan søke om å få tildelt konsesjonen forutsatt at foretaket etableres slik at sendingene vil høre inn under norsk jurisdiksjon i henhold til § 1-1 i forskrift 28. februar 1997 nr 153 om kringkasting (kringkastingsforskriften). Nærmere vilkår for å søke konsesjonen følger nedenfor.

Søknadens innhold

a. Opplysninger om søkeren

Søkerens navn og adresse, og navn og adresse på kontaktperson i forhold til departementet må framgå av søknaden. Søkerens og kontaktpersonens telefon-, faksnummer og e-postadresse må oppgis.

Søkerens hovedsete, eierstruktur, navn på eiere, og hvor foretaket er registrert skal framgå av søknaden. Opplysninger om foretakets kapital, vedtekter og eventuelle aksjonæravtaler skal vedlegges søknaden.

b. Kringkastingskompetanse

Søkeren og/eller eventuelle samarbeidspartnere må dokumentere kompetanse innen radiovirksomhet og programskaping, eventuelt hvordan slik kompetanse planlegges bygget opp innen konsesjonsperioden starter.

c. Opplysninger om hvordan allmennkringkastingsforpliktelsene skal oppfylles

Søkeren må detaljert redegjøre for hvordan man planlegger å oppfylle de allmennkringkastingsforpliktelsene som er omtalt under pkt 5 nedenfor, herunder hyppighet og omfang av ulike programkategorier og –tjenester, og distribusjon. Søkeren må også gjøre detaljert rede for hvordan øvrige deler av kringkastingsvirksomheten skal organiseres og drives.

d. Finansiering av virksomheten

Søkeren må spesifisere beregnede kostnader forbundet med å oppfylle de skisserte vilkårene i denne utlysingen, og kostnader forbundet med å oppfylle egne planer for driften. Det må framlegges garantier for de finansielle forpliktelser søkeren vil påta seg for å finansiere kringkastingsvirksomheten. Søknaden må inneholde en spesifisert plan for finansiering av etablering og drift av kringkastingsvirksomheten i hele konsesjonsperioden, og beskrive alle relevante forhold ved denne finansieringen.

e. Øvrige opplysninger fra søkeren, søknadens status

Departementet kan kreve tilleggsopplysninger fra søkeren.

Dersom søkeren legger til grunn visse forutsetninger eller forbehold, må dette uttrykkelig omtales i søknaden.

Søknaden er bindende for søkeren i den forstand at samtlige forhold vedrørende programplaner, utbygging, betaling av vederlag m.v. som omtales i søknaden kan bli fastsatt som vilkår for konsesjonen. Det kan også bli fastsatt andre vilkår i medhold av kringkastingsloven og -forskriften.

Hvis søkere i løpet av søknadsbehandlingen slår seg sammen selskapsmessig, eller innleder samarbeid som er av betydning for den planlagte kringkastingsvirksomheten, skal departementet umiddelbart varsles om dette. Departementet skal også umiddelbart varsles om andre forhold som har betydning for vurdering av søknadene.

Etter offentlighetsloven er søknaden offentlig, med unntak for de deler som anses som forretningshemmeligheter, jf. offentlighetsloven § 5a og forvaltningsloven § 13. Søkeren må angi hvilke deler av søknaden som eventuelt anses som forretningshemmeligheter. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at Kultur- og kirkedepartementet kan foreta en selvstendig vurdering av om slike opplysninger er å anse som forretningshemmeligheter.

f. Innlevering av søknad og søknadsfrist

Søknaden om konsesjon skal foreligge i fem eksemplarer på norsk eller engelsk, og sendes eller leveres

Kultur- og kirkedepartementet
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgt 59
innen 4. september 2002 kl 14.

Søknadsbehandling

Departementet legger til grunn at søknadsbehandlingen vil være avsluttet og konsesjonen tildelt i løpet av 2002.

Ved tildelingen vil det primært bli lagt vekt på realistiske og forpliktende planer for oppfyllelse av allmennkringkastingsoppdraget. Departementet vil videre legge vekt på bl.a. planer for finansiering av etablering og drift av kringkastingsvirksomheten.

Departementet er ikke forpliktet til å tildele konsesjonen dersom søkerne eller de innkomne søknadene ikke tilfredsstiller de kravene som ønskes oppfylt for den nye konsesjonsperioden.

Konsesjonsvilkår

Det vil bli satt vilkår for konsesjonen i medhold av kringkastingsloven § 2-1. Vilkårene vil bli endelig fastsatt ved tildelingen av konsesjonen, men vil ta utgangspunkt i det som følger av St.meld. nr. 39 (1990-91), Innst. S. nr 163 (1990-91) og stortingsbehandlingen av disse dokumentene. Videre vil det tas utgangspunkt i Allmennkringkastingsrådet og departementets presiseringer av P4 Radio Hele Norge ASAs allmennkringkastingsforpliktelser i inneværende konsesjonsperiode. Nedenfor angis hvilke minimumsvilkår som vil bli stilt for konsesjonen. I den endelige konsesjonen kan vilkårene bli presisert nærmere og det kan bli stilt ytterligere vilkår.

a. Programprofil

Programprofilen skal være basert på prinsippene for allmennkringkasting. Dette innebærer bl.a. at kanalens programprofil skal være av allmenn karakter og interesse, og at det skal tilbys program for så vel smale som brede lyttergrupper. Nedenfor presiseres programforpliktelsene nærmere. Ytterligere vilkår og presiseringer kan bli fastsatt i den endelige konsesjonen.

Redaksjonelle prinsipper

Konsesjonæren skal utøve sin programvirksomhet etter prinsippene for ytringsfrihet og redaksjonell selvstendighet. Konsesjonæren skal opptre fullt ut uavhengig av interessegrupper av politisk, økonomisk eller annen karakter.

Overordnede krav til sendingene

Konsesjonærens sendinger skal baseres på prinsippene for allmennkringkasting. Dette innebærer:

 • tematisk og sjangermessig bredde, både hva gjelder sammensetningen av programkategorier og innenfor den enkelte programkategori
 • at sendeflaten skal inneholde programmer og musikk for både brede og smale lyttergrupper
 • at sendingene har analytiske, kritiske og fordypende perspektiv
 • at sendingene skal bidra til å styrke norsk språk, identitet og kultur

Spesifikke krav til sendingene

Verbalinnslag som ikke er reklame, sponsoridentifikasjon eller programinformasjon skal utgjøre en betydelig del av sendetiden.

Som et minimum må følgende programkategorier inngå i sendingene:

 • daglige, egenproduserte nyhets- og aktualitetssendinger med nasjonale og internasjonale nyheter og som presenterer og kommenterer både det norske og internasjonale nyhetsbildet
 • programmer med hovedvekt på eller innslag om livssyn
 • daglige programmer spesielt rettet mot barn og unge
 • daglige programmer på samisk for den samiskspråklige befolkning
 • programmer med hovedvekt på eller innslag for etniske minoriteter
 • bruk av de offisielle norske målformene og dialektene
 • et bredt spekter av norskspråklig og norskkomponert musikk

b. Meldinger fra myndighetene, beredskap

Konsesjonæren kan pålegges å vederlagsfritt å sende meldinger fra myndighetene i samsvar med kringkastingsloven § 2-4 og kringkastingsforskriften § 1-7. Konsesjonæren kan også bli pålagt å treffe beredskapsmessige tiltak i medhold av kringkastingsloven § 2-4.

c. Teknisk utbygging og formidling

Konsesjonærens radiosendinger skal dekke minimum 90 prosent av befolkningen via sendere i FM-båndet .

Radiokanalen P4 formidles i inneværende konsesjonsperiode via et nett bestående av 43 høyeffektssendere og 54 laveffektssendere.

I den nye konsesjonsperioden vil maksimalt tre av høyeffektsenderne kunne være erstattet av flere laveffektsendere. Høy effekt er her definert som utstrålt effekt fra 500 W til 120 kW. Nettet vil i noen geografiske områder kunne få redusert dekning for stasjonært, mobilt og portabelt mottak i forhold til dagens P4-nett. Dette gjelder primært i deler av Østlandsområdet, men endringer i forhold til dagens P4-nett kan blant annet også inntre i Stavanger- og Trondheimsområdet. Konsesjonæren kan bli belastet med kostnader forbundet med omdisponering av FM-båndet for å muliggjøre pålagt dekningsgrad.

Konsesjonæren kan gis rett til å drive allmennkringkasting i DAB-nettet i konsesjonsperioden på visse vilkår.

Kravet til dekningsgrad via FM-båndet vil departementet kunne fravike lokalt, regionalt eller nasjonalt dersom særlige grunner tilsier det.

Konsesjonæren forutsettes selv å inngå nødvendige avtaler med distributører for å oppnå den dekning som er forutsatt i hele konsesjonsperioden.

d. Oppstart av sendingene

Sendingene skal starte 1. januar 2004.

e. Finansiering

Kanalen kan finansieres ved bl.a. reklame- og sponsorinntekter innenfor rammene av kringkastingsregelverket. Det vil ikke bli gitt offentlige tilskudd til etablering eller drift av konsesjonærens virksomhet.

f. Vederlag

Konsesjonæren forplikter seg til å innbetale et vederlag på 160 millioner NOK til statskassen innen en måned etter at Kultur- og kirkedepartementet har fattet vedtak om tildeling av konsesjonen.

g. Eierforhold

Medieeierskapreguleres i lov 13. juni 1997 nr 53 om tilsyn med erverv i dagspresse og kringkasting og Eierskapstilsynets håndheving av denne.

Departementet vil ved vurdering av søknadene legge vekt på å sikre at de formål og prinsipper som ligger til grunn for medieeierskapsloven blir ivaretatt.

h. Lokalisering

Kanalens hovedkontor og sentrale nyhetsredaksjon skal lokaliseres utenfor Oslo.

i. Konsesjonsperiode, overdragelse

Konsesjonen vil bli gitt for en periode på 10 år, regnet fra 1. januar 2004.

Konsesjonen kan ikke overdras.

Ved eventuell konkurs hos konsesjonæren bestemmer departementet om konsesjonen skal inndras.

j. Årsmelding

Konsesjonæren vil bli pålagt å legge fram en melding om virksomheten hvert år, og planer for kommende år. Meldingen skal også inneholde programstatistikk som gjør det mulig for Allmennkringkastingsrådet og myndighetene å vurdere om sendingene oppfyller vilkårene for allmennkringkasting og konsesjonsvilkårene.

Årsmeldingen skal sendes Statens medieforvaltning innen 15. mars hvert år.

k. Sanksjoner

Konsesjonæren vil kunne bli ilagt sanksjoner etter det til enhver tid gjeldende sanksjonssystem for brudd på konsesjonsvilkårene eller annet regelverk knyttet til kringkastingsvirksomheten.

l. Endringer i konsesjonsvilkårene

Kultur- og kirkedepartementet kan endre konsesjonsvilkårene til skade for konsesjonæren dersom dette er nødvendig av hensyn til internasjonale forpliktelser, nasjonal lovgivning, eller dersom det av andre viktige samfunnshensyn anses for nødvendig.

Vedlegg: