Søknadsdokument for radiokonsesjon

Søknadsdokument for radiokonsesjon

Kultur- og kirkedepartementet

1. Innledning

Post- og teletilsynet la i desember 2001 fram en rapport om mulighetene for å etablere et nytt riksnett for radio i FM-båndet i Norge. Rapporten ble sendt på høring av Kultur- og kirkedepartementet i januar 2002. På bakgrunn av høringen og ytterligere frekvensutredninger orienterte kultur- og kirkeministeren Stortinget 25. april 2002 om at hun ville legge til rette for etableringen av en ny radiokanal på riksplan.

Kultur- og kirkedepartementet bekjentgjør med dette muligheten til å søke om å få tildelt konsesjonen. Konsesjonen vil bli tildelt for en periode på 10 år fra 1. januar 2004.

Konsesjonæren kan på visse vilkår få rett til å sende i DAB-nettet.

I Post- og teletilsynets foreløpige frekvensplan (se vedlegg) legges det opp til et nett med ca. 60 prosent befolkningsdekning beregnet på grunnlag av mobilt mottak. Det vil være mulig for konsesjonæren å oppnå en noe høyere dekning ved å investere i laveffektsendere med begrenset rekkevidde. Dette er sendere som benytter frekvenser som i utgangspunktet ikke inngår i Post- og teletilsynets frekvensplan, men som konsesjonæren vil ha fortrinnsrett til. Fortrinnsretten gjelder frem til utgangen av 2004. Dersom konsesjonæren skulle ønske tilgang til ytterligere frekvenser etter dette tidspunkt, må dette balanseres mot ønskene til andre interessenter på radiofeltet, særlig lokalradioene og NRK. Det er en forutsetning at den nye kanalen ikke skal innvirke negativt på frekvensbruken til lokalradioene, Kanal4, NRKs radiokanaler i FM-båndet, samt radiokanaler som sender i DAB-nettet.

I dette dokumentet gjøres det rede for bl.a. følgende:

 • hvilke aktører som kan søke om å få tildelt konsesjonen (pkt 2),
 • hvilke konsesjonsvilkår som vil bli stilt og hvilket grunnlag søkerne skal konkurrere på (pkt 3)
 • andre tema det kan legges vekt på ved vurderingen av hvem som bør tildeles konsesjonen (pkt 4)
 • hva søknaden må inneholde (pkt 5)
 • praktiske opplysninger vedrørende innlevering, henvendelser mv. (pkt.6)

2. Søknadsberettigede

Ethvert foretak, selskap under dannelse m.v. kan søke om å få tildelt konsesjonen forutsatt at foretaket etableres slik at sendingene vil høre inn under norsk jurisdiksjon i henhold til § 1-1 i forskrift 28. februar 1997 nr 153 om kringkasting (kringkastingsforskriften).


Konsesjonen kan ikke tildeles noen som har annen konsesjon for riksdekkende analog radiokringkasting i Norge i perioden 2004 til 2014.

3. Konsesjonsvilkår

3.1 Generelt

Det vil bli satt vilkår for konsesjonen i medhold av kringkastingsloven § 2-1. Vilkårene vil bli endelig fastsatt ved tildelingen av konsesjonen, og vil ta utgangspunkt i de krav som omtales i dette dokumentet. Videre kan søknaden eller forhold omtalt i søknaden til den som tildeles konsesjonen bli fastsatt som vilkår.

Nedenfor angis hvilke vilkår som vil bli stilt for konsesjonen og som den enkelte søker må være villig til å oppfylle. I den endelige konsesjonen kan vilkårene bli presisert nærmere og det kan bli stilt ytterligere vilkår.

3.2 Distribusjon av sendingene

Konsesjonærens radiosendinger skal dekke minimum 50 prosent av befolkningen via sendere i FM-båndet innen ett år etter at konsesjonen tas i bruk. Innen to år etter at konsesjonen tas i bruk, og ut konsesjonsperioden, skal konsesjonærens radiosendinger dekke minimum 60 prosent av befolkningen via sendere i FM-båndet.

Kanalen skal ha dekning i alle landets fylker.

Kravet til dekningsgrad via FM-båndet vil departementet kunne fravike lokalt, regionalt eller nasjonalt dersom særlige grunner tilsier det.

Konsesjonæren må selv inngå nødvendige avtaler med distributører for å oppnå den dekning som er forutsatt i hele konsesjonsperioden.

3.3 Konsesjonsperiode og bruk/bortfall av konsesjonen

Konsesjonsperioden er ti år fra 1. januar 2004 til 31. desember 2013.

Sendingene skal starte senest 1. juli 2004. Konsesjonæren forplikter seg til å bruke konsesjonen i samsvar med vilkårene og annet kringkastingsregelverk i hele konsesjonsperioden. For øvrig gjelder bestemmelsene i kringkastingsforskriften § 1-4 om bruk av konsesjonen. Konsesjonen kan ikke overdras.

Ved eventuell konkurs hos konsesjonæren bestemmer departementet om konsesjonen skal inndras.

3.4 Finansiering

Kanalen kan finansieres ved bl.a. reklame- og sponsorinntekter innenfor rammene av kringkastingsregelverket. Det vil ikke bli gitt offentlige tilskudd til etablering eller drift av konsesjonærens virksomhet.

3.5 Vederlag

Konsesjonæren plikter å innbetale et vederlag på 90 millioner NOK til statskassen innen én måned etter at Kultur- og kirkedepartementet har fattet vedtak om tildeling av konsesjonen.

3.6 Lokalisering

Kanalens hovedkontor og sentrale nyhetsredaksjon skal lokaliseres utenfor Oslo.

3.7 Redaksjonelle prinsipper

Konsesjonæren skal utøve sin programvirksomhet etter prinsippene for ytringsfrihet og redaksjonell selvstendighet. Konsesjonæren skal opptre fullt ut uavhengig av interessegrupper av politisk, økonomisk eller annen karakter.

3.8 Programprofil

Kanalens sendinger skal være basert på prinsippene for allmennkringkasting, med egenproduserte nyhets- og aktualitetssendinger og med en tydelig kulturprofil som reflekterer uttrykksmangfoldet i norsk og internasjonalt kulturliv. Dette innebærer bl.a:

 • tematisk og sjangermessig bredde, både hva gjelder sammensetningen av programkategorier og innenfor den enkelte programkategori
 • at sendeflaten skal inneholde programmer og musikk for både brede og smale lyttergrupper
 • at sendingene har analytiske, kritiske og fordypende perspektiv
 • at sendingene skal bidra til å styrke norsk språk, identitet og kultur

3.9 Kriterier for vurdering av programprofil

I forhold til nyhets- og aktualitetssendingene vil departementet særlig vurdere i hvilken grad søkerne presenterer planer for;

- analytisk, kritisk og fordypende dekning
- dekning av norske og internasjonale nyheter

- nyhetstilbud på samisk

I forhold til kultursendingene vil departementet særlig vurdere planene opp mot følgende kriterier;

 • bredde og variasjon i dekning av ulike kultursjangrer
 • analytiske, kritiske og fordypende perspektiv i dekning av ulike kultursjangrer
 • dekning av nasjonalt og internasjonalt kulturliv
 • andel norsk musikk, herunder andel norskprodusert og –språklig musikk i ulike sjangre


Departementet vil også vektlegge i hvilken grad sendingene har ulike aldersgrupper som mål.

Planer for en variert bruk av norske målformer og dialekter i sendingene vil også bli vektlagt.

3.10 Endringer i konsesjonsvilkårene

Kultur- og kirkedepartementet kan endre konsesjonsvilkårene til skade for konsesjonæren dersom dette er nødvendig av hensyn til internasjonale forpliktelser, nasjonal lovgivning, eller dersom det av andre viktige samfunnshensyn anses for nødvendig.

4. Andre vurderingstema

Ved tildelingen av konsesjonen vil departementet primært legge vekt på om søkeren har de mest omfattende, varierte og forpliktende planene for å oppfylle de programkrav som er omtalt i pkt. 3.8 og 3.9 i dette dokumentet.

Departementet vil også vurdere i hvilken grad søkeren har sannsynliggjort journalistisk, redaksjonell, organisatorisk, finansiell og annen driftsmessig evne til å gjennomføre planene for radiovirksomheten på en tilfredsstillende måte.

Departementet vil videre legge vekt på å sikre at de formål og prinsipper som ligger til grunn for lov 13. juni 1997 nr. 53 om tilsyn med erverv i dagspresse og kringkasting (medieeierskapsloven) blir ivaretatt.

Tildelingen av konsesjonen er en skjønnsmessig avgjørelse, og gis etter kringkastingslovens § 2-1 andre ledd. I vurderingen av de konkrete søknadene kan også andre hensyn enn de ovennevnte bli vektlagt, som for eksempel øvrige medie- og kulturpolitiske hensyn eller konkurransehensyn. I samsvar med forvaltningsretten kan også andre relevante og saklige hensyn bli lagt vekt på.

5. Søknadens innhold

5.1 Generelt om utforming av søknaden

Utformingen av søknaden bør skje med tanke på at departementet skal ha et godt og oversiktlig grunnlag for å sammenlikne de ulike søkernes egenskaper og planer. Det bør derfor bl.a. framgå klart av søknaden hva som er antatt virksomhet og hva som er konkrete og forpliktende planer for virksomheten.

Søknaden om konsesjon skal foreligge i fem eksemplarer på norsk.

5.2 Opplysninger om søkeren

Søkerens navn og adresse, og navn og adresse på kontaktperson i forhold til departementet må framgå av søknaden. Søkerens og kontaktpersonens telefon-, faksnummer og e-postadresse må oppgis.

Søkerens hovedsete, eierstruktur, navn på eiere, og hvor foretaket er registrert skal framgå av søknaden. Opplysninger om foretakets kapital, vedtekter og eventuelle aksjonæravtaler skal vedlegges søknaden.

5.3 Kringkastingskompetanse

Søkeren og/eller eventuelle samarbeidspartnere må dokumentere kompetanse innenfor radiovirksomhet og programskaping, eventuelt hvordan slik kompetanse planlegges bygget opp innen sendingene starter.

5.4 Opplysninger om hvordan konsesjonsvilkårene skal oppfylles og
virksomheten organiseres

Søkeren må detaljert redegjøre for hvordan man planlegger å oppfylle de vilkårene som vil bli stilt for konsesjonen, jf pkt 3 ovenfor. Søkeren må også gjøre detaljert rede for hvordan øvrige deler av radiovirksomheten skal organiseres og drives.

5.5 Finansiering av virksomheten

Søkeren må spesifisere beregnede kostnader forbundet med å oppfylle de skisserte vilkårene i denne utlysingen, og kostnader forbundet med å oppfylle egne planer for driften. Det må fremlegges garantier for de finansielle forpliktelser søkeren vil påta seg for å finansiere kringkastingsvirksomheten. Søknaden må inneholde en spesifisert plan for finansiering av etablering og drift av kringkastingsvirksomheten i hele konsesjonsperioden, og beskrive alle relevante forhold ved denne finansieringen.

5.6 Søknadens status, forbehold og forutsetninger

Dersom søkeren legger til grunn visse forutsetninger eller forbehold, må dette uttrykkelig omtales i søknaden.

Søknaden er bindende for søkeren i den forstand at samtlige forhold vedrørende programplaner, utbygging, betaling av vederlag m.v. som omtales i søknaden kan bli fastsatt som vilkår for konsesjonen. Det kan også bli fastsatt andre vilkår i medhold av kringkastingsloven og -forskriften.

Etter offentlighetsloven er søknaden offentlig, med unntak for de deler som anses omfattes av departementets taushetsplikt, jf. offentlighetsloven § 5a og forvaltningsloven § 13. Søkeren må angi hvilke deler av søknaden som eventuelt anses som taushetsbelagt og konkret begrunne hvorfor han mener de omfattes av departementets taushetsplikt. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at Kultur- og kirkedepartementet kan foreta en selvstendig vurdering av om slike opplysninger er å anse som taushetsbelagt.

6. Søknadsfrist, avlevering og søknadsbehandling

6.1 Søknadsfrist

Søknadsfristen er onsdag 30. april 2003 kl 14.

6.2 Søknadsavlevering

Søknaden sendes eller leveres til

Kultur- og kirkedepartementet
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgt 59

Søknaden må også sendes elektronisk til postmottak@kkd.dep.no så fort som mulig etter søknadsfristen. Søkeren må samtidig opplyse om det aksepteres at de offentlige delene av søknaden eller sammendraget legges ut på departementets hjemmeside.

6.3 Offentliggjøring av søknadene

Departementet vil så fort som mulig, senest innen en uke etter søknadsfristen, offentliggjøre hvem som har søkt konsesjonen. Hvis søkerne tillater det, vil de offentlige delene av søknadene bli gjort tilgjengelige på departementets hjemmeside. Søkerne og andre vil for øvrig kunne kreve innsyn i søknadene med de begrensningene som følger av offentlighetsloven og forvaltningsloven.

6.4 Endring hos søkeren under søknadsbehandlingen

Hvis søkere i løpet av søknadsbehandlingen slår seg sammen selskapsmessig, eller innleder samarbeid som er av betydning for den planlagte kringkastingsvirksomheten, skal departementet umiddelbart varsles om dette. Departementet skal også umiddelbart varsles om andre forhold som har betydning for vurdering av søknadene, bla. om endringer i eierstrukturen til den enkelte søker, jf pkt 2 ovenfor, eller endringer i planer eller finansiering.

6.5 Henvendelser til søkerne og departementet under
søknadsbehandlingen

Departementet vil påse at kontakt med søkerne i hovedsak skjer skriftlig. Søkere som henvender seg til departementet kan gjøre dette via e-post til postmottak@kkd.dep.no eller via brev eller telefaks til Kultur- og kirkedepartementet, Postboks 8030 DEP, 0030 Oslo (faksnr. 22 24 80 39). Departementet vil besvare slike henvendelser skriftlig, og departementets redegjørelser vil bli lagt ut på departementets hjemmeside.

Konsesjonsvurderingen vil skje med grunnlag i de innleverte søknadene. Etter søknadsfristens utløp vil det ikke, heller ikke under evt. klagebehandling, bli anledning til å endre eller supplere søknadene. Dersom departementet finner det nødvendig, kan det etter innlevering kreve avklaringer fra søkerne. Spørsmål og svar knyttet til søknadsbehandlingen vil bli gjort tilgjengelige på departementets hjemmeside i den grad dokumentene ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger.

6.6 Innhenting av vurderinger m.v.

Ved behandlingen av søknadene vil departementet kunne innhente vurderinger fra eksterne rådgivere og sakkyndige. Slike konsulenter vil kunne få innsyn i søknadene, og vil bli pålagt taushetsplikt om opplysninger i disse som er taushetsbelagt. Søkerne vil bli orientert særskilt om bruk av eksterne rådgivere og sakkyndige.

Departementet er ikke forpliktet til å tildele konsesjonen på grunnlag av denne utlysingen.

Kringkastingsloven hos Lovdata

Kringkastingsforskriften hos Lovdata

Foreløpig frekvensplan fra Post- og teletilsynet

Rapport fra Post- og teletilsynet om mulighetene for å etablere et nytt riksnett for radio i FM-båndet i Norge (på Post- og teletilsynets egne hjemmesider)

 Utlysing av 31. mai 2002 av konsesjon for på det fjerde riksnettet