Høyring - forslag til ny, heilskapleg språklov

Kulturdepartementet legg med dette fram forslag til ei ny, heilskapleg språklov. Forslaget skal erstatte den gjeldande mållova og inneheld i tillegg framlegg til overordna føresegner med framlegg til ny rett om språk i Noreg.

Status: Ferdigbehandla

Høyringsfrist: 15.11.2019

Vår ref.: 18/2017

Høyring - forslag til ny, heilskapleg språklov

Høyringsbrev som pdf-fil (.pdf)

Kulturdepartementet legg med dette fram forslag til ei ny, heilskapleg språklov. Forslaget skal erstatte den gjeldande lov 11. april 1980 nr. 5 om målbruk i offentleg teneste (mållova) og inneheld i tillegg framlegg til overordna føresegner med framlegg til ny rett om språk i Noreg.

Føremålet med framlegget er å lovfeste statusen til norsk språk og å definere statusen til samiske språk, norsk teiknspråk og andre språk som staten etter internasjonale avtalar har eit ansvar for. Føremålet er også å slå fast det ansvaret det offentlege har for dei nemnde språka. Kulturdepartementet føreslår å vidareføre dei fleste av reglane i mållova, men innanfor rammene til forslaget til språklov. Nokre reglar blir etter forslaget justerte, andre blir presiserte.

Forslaget inneheld også ein klarspråksparagraf, som krev at det offentlege brukar eit klart og mottakarretta språk. Departementet føreslår også å stille krav om at statsorgan skal ha namn på norsk som følgjer offisiell rettskriving.

Når det gjeld kva verkeområde lova skal ha, blir det lagt fram to alterternativ. Alternativ 1 inneber å innlemme fylkeskommunane i verkeområdet for dei pliktreglane i mållova som i dag berre gjeld statsorgan. Alternativ 2 er å vidareføre gjeldande rett, slik at fylkeskommunane skal ha rett til gjere eigne språkvedtak, jf. gjeldande mållov § 5.

Departementet ber høyringsinstansane ta stilling til dei to alternativa.

Frist for å svare på den allmenne høyringa er fredag 15. november 2019.

Høyringsinstansane bør vurdere å vidaresende saka til underliggjande instansar, eller til andre som ikkje er oppførde på lista over høyringsinstansar.

Bruk den digitale løysinga og klikk på "Send inn høyringssvar". Her kan du også mellomlagre svaret og laste opp vedlegg.
Høyringssvara er offentlege etter offentleglova og vil bli publiserte på denne nettstaden.

Med helsing

Gunhild Strand Molle (e.f.)
avdelingsdirektør

Sigfrid Tvitekkja
seniorrådgjevar

Departementa
Fylkeskommunane
Fylkesmennene
Kommunane
Sametinget

UH-sektor
Statlege universitet og høgskular 
Universitets- og høgskolerådet
Nynorsksenteret - Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa
Lesesenteret, Universitetet i Stavanger
Skrivesenteret, Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking, NTNU
Norsk Studentorganisasjon 
By- og regionsforskingsinstituttet NIBR 
Elevorganisasjonen 
Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forsking  
DIKU - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning 

KS

Hovudsamanslutningar 
Landsorganisasjonen Norge 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 
Unio 
Akademikerne 
NHO 
Arbeidsgiverforeningen Spekter 
Hovedorganisasjonen Virke 

Statlege 
Arkivverket
Nasjonalbiblioteket 
Noregs forskningsråd 
Språkrådet 
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek 
Norsk kulturråd 
Statped 
Utdanningsdirektoratet 
NAV sentralt 
Helsedirektoratet 
Difi 
Brønnøysundregistrene 
Likestillings- og diskrimineringsombodet 
Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse 
Rådgivningskontorer for hørsel og døvblinde i Bergen 
Ressurssenter for hørsel og syn i Trondheim 
Rådgivningskontorene for syn og hørsel i Oslo 
Johannes læringssenter - Spesialavdelingen for voksne 
Oslo VO Skullerud   

Språkorganisasjonar og nasjonale minoritetsorganisasjonar
Bokmålsforbundet 
Det Norske Akademi for Språk og Litteratur 
Kvenlandsforbundet 
Landssamanslutninga av nynorskkommunar 
Høgnorskringen Kringkastingsringen 
Landslaget for språklig samling 
Litteraturselskapet Det Norske Samlaget 
Nynorsk forum 
Nynorsklaget 
Noregs Mållag 
Norsk Målungdom 
Riksmålsforbundet 
Norske Kveners forbund 
Norsk-finsk forbund 
Norges Døveforbund 
Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) 
FONTS
Hørselshemmede barns organisasjon (HHBO) 
Foreningen Romanifolkets kystkultur
Foreningen Romanifolkets kystkultur 
Landsorganisasjonen for Romanifolket 
Romani Council Union 
Romsk råd i Norge 
Den Norske Romforening 
Taternes landsforening 
Taterne/romanifolkets menneskerettighetsforening 

Andre organisasjonar 
NRK Norsk rikskringkasting 
Nynorsk kultursentrum 
Halti kvenkultursenter IKS 
Kvensk institutt 
Storfjord språksenter 
Vadsø kvenske språksenter 
Kvensk språksenter i Porsanger 
Kvænangen språksenter 
Vadsø museum -Ruija kven 
Teater Manu 
Døves media 
Døvekirken 
Signo 
Ål folkehøgskole 
Nynorsk pressekontor 
Nynorsk mediesenter
Nynorsk avissenter 
Foreningen Norden 
Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse  
Rådgivningskontorer for hørsel og døvblinde i Bergen 
Ressurssenter for hørsel og syn i Trondheim 
Rådgivningskontorene for syn og hørsel i Oslo 
Johannes læringssenter - Spesialavdelingen for voksne (Stavanger) 
Oslo VO Skullerud 
Storfjord språksenter
Det Norske Videnskaps-Akademi 
Norges museumsforbund 
Glomdalsmuseet 
Norsk Bibliotekforening 
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter 
Norsk Døvemuseum 
Norsk Døvehistorisk selskap 
Den norske Forleggerforening 
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening 
Norsk Oversetterforening 
Den norske Forfatterforening 
Norske barne- og ungdomsbokforfattere 
Dramatikerforbundet 
Landslaget for norskundervisning 
Norsk lektorlag? 
Norsk Tegnspråklærerforbund  
Utdanningsforbundet? 
Statsautoriserte translatørers forening (STF) 
Tolkeforbundet 

IKT Norge
Teknologirådet
Den Norske kyrkja

Norsk presseforbund 
Norsk redaktørforening 
Norsk journalistlag 
Landslaget for lokalaviser 
Mediebedriftenes landsforbund