Statnett SF - Konseptvalgutredning for forsyning av økt kraftforbruk på Haugalandet

Olje- og energidepartementet sender på høring Statnett SF konseptutvalgsutredning for forsyning av økt kraftforbruk på Haugalandet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.10.2015

Vår ref.: 15/1314

Innledning

Olje- og energidepartementet har mottatt Statnetts konseptvalgsutredning (KVU) med behovsvurdering og ekstern kvalitetssikring forsyning av økt kraftforbruk på Haugalandet, den såkalte SKL-ringen.

Et konsept er en prinsippløsning som ivaretar ett eller flere behov i kraftsystemet. I konseptvalgutredningen redegjør Statnett for hvilke fremtidige behov foretaket mener kraftsystemet på Haugaland overfor, og hvilket konsept som best ivaretar disse behovene. Vista Analyse har gjennomført en kvalitetssikring av Statnetts konseptvalg.

KVU og rapporten fra Vista er lagt ut på åpen høring på www.Regjeringen.no/oed under ”Høringer”. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på Statnetts prosjektside: 

www.statnett.no/Nettutvikling/Forsyning-av-okt-kraftforbruk-pa-Haugalandet/

Prosessen videre

Etter høringen skal departementet i henhold til energiloven avgi uttalelse om behovet og konseptvalget. Vurderingene fra den eksterne kvalitetssikreren og høringsinnspillene vil inngå i departementets behandling.

I konseptvalgutredningen tas det ikke stilling til konkrete traseer eller annen arealbruk. Departementets uttalelse vil begrense seg til de overordnede prinsipielle spørsmål, behovs­vurderingen og valg av konsept.

Når departementet har uttalt seg til konseptvalgutredningen, kan Statnett gå videre med prosjektet og konsesjonssøke konkrete nettløsninger eventuelt etter forutgående melding og konsekvensutredning der lovverket krever dette. Statnett skal i den sammenheng utrede konkrete trasévalg og plassering av alle elektriske anlegg av betydning for arealbruk, miljø og samfunn. Meldinger og konsesjonssøknader underlegges en bred offentlig høring der alle interesserte gis anledning til å uttale seg.

Departementet tar sikte på å avholde et åpent høringsmøte i midten av september i anledning høringen av KVU. Mottakere av dette brev vil få nærmere orientering om tid og sted for et slikt møte.

Høringsfrist

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg elektronisk til: postmottak@oed.dep.no. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med kommentarer. Uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.  Merknader til Statnetts konseptvalgutredning og den eksterne kvalitetssikringen sendes Olje- og energidepartementet innen 4. oktober 2015.

 

Med hilsen                                                                        

Trond Ulven Ingvaldsen (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Tollef Taksdal

                                                                                          underdirektør

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Kopi:

Statnett SF

NVE

 

 

Adresseliste

Bokn kommune

Bømlo kommune

Den Norske    Turistforening Oslo og Omegn

EL & IT Forbundet

Energi Norge

Etne kommune

Fitjar   kommune

Fylkesmannen i    Hordaland

  

Fylkesmannen i Rogaland

  

Gassco AS

  

Haugaland Industri- og    Næringsforening

  

Haugaland Kraft AS

  

Haugaland Vekst

  

Haugesund kommune

  

Hordaland fylkeskommune

  

Hydro ASA

  

Industri Energi

  

Karmøy kommune

  

Kvinnherad kommune

  

Landsorganisasjonen i Norge

  

Miljødirektoratet

  

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

Naturkraft

Naturvernforbundet

  

Norges Bondelag

  

Norges jeger- og fiskerforbund

  

Norsk Industri

  

Norsk olje og gass

  

Norsk ornitologisk forening

Os kommune

  

Rogaland fylkeskommune

Samnanger   kommune

  

Sauda kommune

  

Statoil ASA

  

Stord kommune

  

Sunnhordland Kraftlag AS

  

Sveio kommune

Tysnes   kommune

  

Tysvær kommune

Utsira   kommune

  

Vindafjord kommune

  

Zero Emission Resource    Organisation

Til toppen