Statsbudsjettet 2014. Statlig støtte til registrerte politiske partier - satser for utbetaling

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette rundskrivet retningslinjer for fylkesmennenes håndtering av oppgaver i 2014 i tilknytning til partiloven.

1. Innledning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette rundskrivet retningslinjer for fylkesmennenes håndtering av oppgaver i 2014 i tilknytning til partiloven (lov 17.6.2005 nr. 102) og endringslov av 1.2.2013. Rundskrivet vil også bli lagt ut på KMDs hjemmeside på regjeringen.no under ”Tema”, ”Politiske partier” og på FM-nett under KMDs embetsoppdrag, resultatområde 99 ”Partistøtteordningen”.

KMD har i e-post av 24.1.2014 sendt fylkesmennene en liste over Partilovnemndas vedtak om tilbakeholdelse av statlig partistøtte for 2014. Departementet legger til grunn at fylkesmennene følger opp nemndas vedtak slik at det ikke betales ut støtte i 2014 til de i alt 94 partileddene som vedtakene omfatter.

Ved utbetaling av støtte for 2014 legges satsene i dette rundskrivet til grunn sammen med Statistisk sentralbyrås (SSBs) offisielle valgstatistikk for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011, jf siste avsnitt.

Utbetalingen baseres på godkjente søknader for valgperioden med fradrag av søknader fra partilag der Partilovnemnda har bestemt at støtten skal holdes tilbake, jf ovennevnte avsnitt. Utbetalingen skjer fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane for hele landet etter kontroll av de respektive søknader i det enkelte fylke.
 

2. Endringer i partiloven

2.1 Konsekvenser for utbetaling av tilskudd

Stortinget vedtok 10. januar 2013 endringer i partiloven. Loven trådte i kraft 1. mars 2013. Det vises til følgende lenke: 

Som nevnt i rundskrivet for 2013, vil § 12 nytt sjette ledd og § 13 nytt femte ledd få konsekvenser for fylkesmennenes oppgaver. Bestemmelsene pålegger partiledd på hhv. fylkesnivå og kommunenivå plikt til å gi fylkesmannen nærmere informasjon om kontoforhold før utbetaling av statsstøtte kan finne sted. Bestemmelsene lyder:

Før statlig støtte kan utbetales, skal søker gi fylkesmannen opplysninger om hvilken bankkonto utbetalingen skal skje til, navn på kontoinnehaver og hvem som har disposisjonsrett. Bekreftelse skal gis minst én gang årlig ”.
 

2.2 Behandling av søknader

For 2014 har Fylkesmannen i Sogn og Fjordane utviklet nytt søknadsskjema og ny portal for partistøtte: http://partistotte.no. Her kan partiene søke om støtte og bekrefte kontoopplysninger. Et parti søker en gang i valgperioden, men må bekrefte kontoopplysninger minst én gang per år før statstilskuddet blir utbetalt. Når et parti søker/bekrefter kontoopplysninger må det oppgis hvem som er kontoinnehaver, hvem som har disposisjonsrett, og adresseopplysninger for leder og kasserer for partiet. En kan også søke på papir

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har i særskilt brev av 13.2.2013 til partiene informert om endringene i partiloven og oppfordret til at nødvendig informasjon om kontoforhold sendes fylkesmannen så fort som mulig.
 

3. Utbetaling av tilskudd i 2014

Fylkesmennene skal i 2014 utbetale tilskuddet på post 71 Tilskudd til kommunepartiene, post 73 Tilskudd til fylkespartiene og post 75 Tilskudd til partienes fylkesungdomsorganisasjoner.

Det elektroniske søknads- og saksbehandlingssystemet som Fylkesmannen i Sogn og Fjordane administrerer, skal benyttes ved registrering og utbetaling av tilskudd til de politiske partiene. Søknadsskjema finnes på følgende lenke: http://partistotte.no 

Partileddenes søknad gjelder for hele valgperioden, jf partiloven jf §§ 12 fjerde ledd og 13 tredje ledd. Søknader som mottas i 2014 eller senere vil gjelde for den gjenstående delen av valgperioden. Det skal ikke utbetales støtte for forutgående år i valgperioden. For å komme med i utbetalingen for 1. kvartal 2014, er søknadsfristen satt til 10. mars 2014. Det er ønskelig at så mange partilag som mulig søker innen denne fristen. Se for øvrig pkt 2.2. over. Aller siste frist for søknad om støtte for 2014 er 15. november 2014. Det er et krav om at partilaget må eksistere på søknadstidspunktet.

Satsene for stemmestøtte og grunnstøtte på regionalt og lokalt nivå beregnes av KMD på bakgrunn av Stortingets årlige bevilgninger og den offisielle valgstatistikken fra foregående kommunestyre- og fylkestingsvalg. Satsene legges for øvrig også automatisk inn i saksbehandlingssystemet sammen med statistikkgrunnlaget. 
 

4. Satser for 2014

Ved beregning av tilskuddet for 2014 til det enkelte partilag, skal følgende satser benyttes sammen valgstatistikken fra SSB:

Post 71.01

Støtte pr. stemme til de politiske partiers kommuneorganisasjoner

kr 11,98

Post 71.02

Grunnstøtte til de politiske partiers kommuneorganisasjoner

kr 1 306

Post 73.01

Støtte pr. stemme til de politiske partiers fylkesorganisasjoner

kr 27,83

Post 73.02

Grunnstøtte til de politiske partiers fylkesorganisasjoner

kr 47 639

Post 75

Støtte per stemme til partienes fylkesungdomsorganisasjoner

kr 8,79

 
Merk at det gis kun ett grunnstøttebeløp pr. parti. Vilkåret er likevel at partileddet som det søkes støtte for, enten må ha minst 4 prosent av stemmene eller minst èn representant i kommunestyret /fylkestinget ved siste valg. Felleslister, bestående av kun registrerte partier, gis ett grunnstøttebeløp pr. liste.

Eventuelle spørsmål om det elektroniske søknads- og saksbehandlingssystemet kan sendes til:
fmsfasa@fylkesmannen.no

Eventuelle spørsmål til rundskrivet kan sendes til:
jon@kmd.dep.no

 

Med hilsen

Geir Uglum
fung. avdelingsdirektør(e.f.) 
Jens-Oscar Nergård
seniorrådgiver