St.meld. nr. 36 (2002-2003)

Noregs deltaking i Europarådet i 2002

Til innhaldsliste

2 Konvensjonar, avtalar, tilrådingar og resolusjonar

2.1 Nye konvensjonar og avtalar

Konvensjonar som Noreg har underteikna i 2002

03.05.02Protokoll nr. 13 om avskaffelse av dødsstraff under enhver omstendighet til Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter. ETS nr. 187
12.09.02Tilleggsprotokoll til Europeisk konvensjon om antidumping. ETS nr. 188

Konvensjonar som tok til å gjelde for Noreg i 2002

02.10.02Endringsprotokoll til Europeisk konvensjon om beskyttelse av virveldyr som brukes til eksperimenter og andre vitenskapelige formål. ETS nr. 170
01.02.02Europeisk overenskomst om personer som deltar i rettergang ved Den europeiske menneskerettsdomstol. ETS nr. 161
01.03.02Protokoll nr. 1 til Den europeiske konvensjon om forebyggelse av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. ETS nr. 151
01.03.02Protokoll nr. 2 til Den europeiske konvensjon om forebyggelse av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. ETS nr. 152
01.03.02Endringsprotokoll til Europeisk konvensjon om fjernsyn over landegrensene. ETS nr. 171

2.2 Oversikt over tilrådingar og resolusjonar til medlemslanda, vedtekne av komitéen av faste representantar i 2002

Endeleg versjon av tekstar vedtekne før januar 2000 kan ein få tilsendt frå Europarådets avdeling for produksjon av dokument og publikasjonar (administrasjonen).

Anbefaling (2002) 13 fra ministerkomitéen til medlemsstatene om offentliggjøring og spredning i medlemsstatene av Den europeiske menneskerettskonvensjon og rettspraksis ved Den europeiske menneskerettsdomstol Dato: 20.12.02 Møte: 822

Anbefaling (2002) 12 om opplæring til demokrati Dato: 16.10.02 Møte: 812

Anbefaling (2002) 11 om sykehusets og klinikkers rolle med hensyn til optimal bruk av blod og blodprodukter Dato: 14.10.02 Møte: 811

Anbefaling (2002) 10 om mekling i sivile saker Dato: 18.09.02 Møte: 808

Anbefaling (2002) 9 om vern av persondata innsamlet og bearbeidet for forsikringsformål Dato: 18.09.02 Møte: 808

Anbefaling (2002) 8 om barnehager og annet tilsyn med barn Dato: 18.09.02 Møte: 808

Anbefaling (2002) 7 Anbefaling fra ministerkomitéen til medlemsstatene om tiltak for å styrke beskyttelsen av kringkastingsinstitusjoners beslektede rettigheter Dato: 11.09.02 Møte: 807

Anbefaling (2002) 6 om retningslinjer for høyere utdanning i forbindelse med livslang læring Dato: 15.05.02 Møte: 795

Anbefaling (2002) 5 om kvinners vern mot vold Dato: 03.05.02 Møte: 794

Anbefaling (2002) 4 om rettslig status for personer som gis adgang med sikte på familiegjenforening Dato: 26.03.02 Møte: 790

Anbefaling (2002) 3 om grensesamarbeid om sivilt beredskap og gjensidig bistand i forbindelse med naturkatastrofer og teknologiske katastrofer i grenseområder Dato: 06.03.02 Møte: 786

Anbefaling (2002) 2 Tilgang til offentlige dokumenter Dato: 21.02.02 Møte: 784

Anbefaling (2002) 1 Ledende prinsipper for en bærekraftig fysisk og funksjonell utvikling av det europeiske kontinent Dato: 30.01.02 Møte: 781

Tilrådingar etter Den europeiske sosialpakta (ChS)

Endeleg versjon av tekstar vedtekne før januar 2000 kan ein få tilsendt frå Europarådets avdeling for produksjon av dokument og publikasjonar (administrasjonen).

Anbefaling ChS (2002) 1 om Tyrkias anvendelse av Den europeiske sosialpakt i tidsrommet 1995-1998 (15. overvåkingssyklus//- del II) Dato: 16.01.02

Tilrådingar etter Den europeiske pakta for regionale språk eller minoritetsspråk (ChL)

Anbefaling ChL (2002) 1 om Tysklands anvendelse av Den europeiske pakt for regionale språk eller minoritetsspråk Dato: 6.12.02 Møte: 820

Resolusjonar 2002

Endeleg versjon av tekstar vedtekne før januar 2000 kan ein få tilsendt frå Europarådets avdeling for produksjon av dokument og publikasjonar (administrasjonen).

Resolusjon (2002) 59 om praksis med hensyn til minnelig ordning/forlik Dato: 20.12.02 Møte: 822

Resolusjon (2002) 58 om offentliggjøring og spredning av rettspraksis ved Den europeiske menneskerettighetsdomstol Dato: 20.12.02 Møte: 822

Resolusjon (2002) 57 om endring av artikkel 1 og 12 i vedlegg IX til personalreglementet (regler om deltidsarbeid) Dato: 27.11.02 Møte: 818

Resolusjon (2002) 56 om endring av artikkel 6, 7, 8, 12, 18 og 26 i vedlegg II til personalreglementet (regler om ansettelser) Dato: 27.11.02 Møte: 818

Resolusjon (2002) 55 om endring av artikkel 6 i vedlegg I til personalreglementet (regler om personalets rett til medbestemmelse) Dato: 27.11.02 Møte: 818

Resolusjon (2002) 54 om fastsettelse av en ny pensjonsordning for fast personale ansatt f.o.m. 1. januar 2003 Dato: 27.11.02 Møte: 818

Resolusjon (2002) 53 om et pensjonsfond for Europarådet Dato: 27.11.02 Møte: 818

Resolusjon (2002) 52 om delavtalen om ungdomskortet Dato: 27.11.02 Møte: 818

Resolusjon (2002) 51 om den utvidede delavtalen om Det europeiske senter for moderne språk (Graz), budsjettet for 2003 Dato: 27.11.02 Møte: 818

Resolusjon (2002) 50 om justering av fordelingsnøkkelen for bidrag til budsjettet for den utvidede delavtalen om Det europeiske senter for moderne språk (Graz), med virkning fra 1. januar 2003 Dato: 27.11.02 Møte: 818

Resolusjon (2002) 49 om delavtalen om ungdomskortet, budsjettet for 2003 Dato: 27.11.02 Møte: 818

Resolusjon (2002) 48 om justering av fordelingsnøkkelen for bidrag til budsjettet for delavtalen om ungdomskortet, med virkning fra 1. januar 2003 Dato: 27.11.02 Møte: 818

Resolusjon (2002) 47 om den utvidede avtalen om Den europeiske kommisjon for demokrati gjennom lovgivning, budsjettet for 2003 Dato: 27.11.02 Møte: 818

Resolusjon (2002) 46 om justering av fordelingsnøkkelen for bidrag til budsjettet for den utvidede avtalen om Den europeiske kommisjon for demokrati gjennom lovgivning, med virkning fra 1. januar 2003 Dato: 27.11.02 Møte: 818

Resolusjon (2002) 45 om delavtalen om Det europeiske støttefond for samproduksjon og distribusjon av kreativt kinematografisk og audiovisuelt arbeid «Eurimages», budsjet tet for 2003 Dato: 27.11.02 Møte: 818

Resolusjon (2002) 44 om delavtalen om samarbeidsgruppen for forebyggelse av, vern mot og organisering av redningsaksjoner ved stø rre naturkatastrofer og teknologiske katastrofer, budsjettet for 2003 Dato: 27.11.02 Møte: 818

Resolusjon (2002) 43 om justering av fordelingsnøkkelen for bidrag til budsjettet for delavtalen om samarbeidsgruppen for forebyggelse av, vern mot og organisering av redningsaksjoner ved stø rre naturkatastrofer og teknologiske katastrofer , med virkning fra 1. januar 2003 Dato: 27.11.02 Møte: 818

Resolusjon (2002) 42 om delavtalen om samarbeidsgruppen for bekjempelse av narkotikamisbruk og ulovlig handel med narkotika (Pompidougruppen), budsjettet for 2003 Dato: 27.11.02 Møte: 818

Resolusjon (2002) 41 om justering av fordelingsnøkkelen for bidrag til budsjettet for delavtalen om samarbeidsgruppen for bekjempelse av narkotikamisbruk og ulovlig handel med narkotika (Pompidougruppen), med virkning fra 1. januar 2003 Dato: 27.11.02 Møte: 818

Resolusjon (2002) 40 om Europarådets utviklingsbank, budsjettet for 2003 Dato: 27.11.02 Møte: 818

Resolusjon (2002) 39 om justering av fordelingsnøkkelen for bidrag til budsjettet for delavtalen om Europarådets utviklingsbank, med virkning fra 1. januar 2003 Dato: 27.11.02 Møte: 818

Resolusjon (2002) 38 om Den europeiske farmakopé, budsjettet for 2003 Dato: 27.11.02 Møte: 818

Resolusjon (2002) 37 om justering av fordelingsnøkkelen for bidrag til budsjettet for Den europeiske farmakopé, med virkning fra 1. januar 2003 Dato: 27.11.02 Møte: 818

Resolusjon (2002) 36 om delavtalen om helse- og sosialspørsmål, budsjettet for 2003 Dato: 27.11.02 Møte: 818

Resolusjon (2002) 35 om justering av fordelingsnøkkelen for bidrag til budsjettet for delavtalen om helse- og sosialspørsmål, med virkning fra 1. januar 2003 Dato: 27.11.02 Møte: 818

Resolusjon (2002) 34 om budsjettet for Den europeiske ungdomsstiftelse, budsjettet for 2003 Dato: 27.11.02 Møte: 818

Resolusjon (2002) 33 om pensjonsbudsjettet, budsjettet for 2003 Dato: 27.11.02 Møte: 818

Resolusjon (2002) 32 om justering av fordelingsnøkkelen for bidrag til pensjonsbudsjettet, med virkning fra 1. januar 2003 Dato: 27.11.02 Møte: 818

Resolusjon (2002) 31 om det ekstraordinære budsjettet angående byggeutgifter, budsjettet for 2003 Dato: 27.11.02 Møte: 818

Resolusjon (2002) 30 om justering av fordelingsnøkkelen for bidrag til det ekstraordinære budsjettet, med virkning fra 1. januar 2003 Dato: 27.11.02 Møte: 818

Resolusjon (2002) 29 om godkjenning av aktivitetsprogrammet for 2003 Dato: 27.11.02 Møte: 818

Resolusjon (2002) 28 om det ordinære budsjettet for 2002 Dato: 27.11.02 Møte: 818

Resolusjon (2002) 27 om justering av fordelingsnøkkelen for bidrag til Europarådets ordinære budsjett og budsjettet for Den europeiske ungdomsstiftelse, med virkning fra 1. januar 2003 Dato: 27.11.02 Møte: 818

Resolusjon (2002) 26 om regnskapet for idrettsfondet, for regnskapsåret 2001 Dato: 23.10.02 Møte: 813

Resolusjon (2002) 25 om regnskapet for kulturfondet, for regnskapsåret 2001 Dato: 23.10.02 Møte: 813

Resolusjon (2002) 24 om regnskapet for delavtalen om Det europeiske støttefond for samproduksjon og distribusjon av kreativt kinematografisk og audiovisuelt arbeid «Eurimages», for regnskapsåret 2001 Dato: 23.10.02 Møte: 813

Resolusjon (2002) 23 om regnskapet for delavtalen om opprettelse av Det europeiske senter for global gjensidig avhengighet og solidaritet, for regnskapsåret 2001 Dato: 23.10.02 Møte: 813

Resolusjon (2002) 22 om regnskapet for den utvidede delavtalen om « Gruppen av stater mot korrupsj on - GRECO» , for regnskapså ret 2001 Dato: 23.10.02 Møte: 813

Resolusjon (2002) 21 om regnskapet for den utvidede delavtalen om opprettelse av Det europeiske senter for moderne språk (Graz), for regnskapsåret 2001 Dato: 23.10.02 Møte: 813

Resolusjon (2002) 20 om regnskapet for delavtalen om ungdomskortet, for regnskapsåret 2001 Dato: 23.10.02 Møte: 813

Resolusjon (2002) 19 om regnskapet for delavtalen om Den europeiske kommisjon for demokrati gjennom lovgivning, for regnskapsåret 2001 Dato: 23.10.02 Møte: 813

Resolusjon (2002) 18 om regnskapet for delavtalen om samarbeidsgruppen for forebyggelse av, vern mot og organisering av redningsaksjoner ved større naturkatastrofer og teknologiske katastrofer, for regnskapsåret 2001 Dato: 23.10.02 Møte: 813

Resolusjon (2002) 17 om regnskapet for delavtalen om samarbeidsgruppen for bekjempelse av narkotikamisbruk og ulovlig handel med narkotika (Pompidougruppen), for regnskapsåret 2001 Dato: 23.10.02 Møte: 813

Resolusjon (2002) 16 om regnskapet for delavtalen for Europarådets utviklingsbank, for regnskapsåret 2001 Dato: 23.10.02 Møte: 813

Resolusjon (2002) 15 om regnskapet for Den europeiske farmakopé, for regnskapsåret 2001 Dato: 23.10.02 Møte: 813

Resolusjon (2002) 14 om regnskapet for delavtalen om helse- og sosialspørsmål, for regnskapsåret 2001 Dato: 23.10.02 Møte: 813

Resolusjon (2002) 13 om regnskapet for Europarådet, for regnskapsåret 2001 Dato: 23.10.02 Møte: 813

Resolusjon (2002) 12 om opprettelse av Den europeiske kommisjon for et effektivt rettsvesen (CEPEJ) Dato: 18.09.02 Møte: 808

Resolusjon (2002) 11 om den utvidede avtalen om Den europeiske kommisjon for demokrati gjennom lovgivning Dato: 24.06.02 Møte: 800

Resolusjon (2002) 10 om delbudsjettet for de europeiske ungdomssentrene Dato: 24.06.02 Møte: 800

Resolusjon (2002) 9 om Europarådets ordinære budsjett for 2002 Dato: 24.06.02 Møte: 800

Resolusjon (2002) 8 om vedtekter for Den europeiske kommisjon mot rasisme og intoleranse Dato: 13.06.02 Møte: 799

Resolusjon (2002) 7 om oppnevning av en visegeneralsekretær Dato: 22.05.02 Møte: 796

Resolusjon (2002) 6 om godkjenning av videreføring av den utvidede delavtalen om opprettelse av « Gruppen av stater mot korrupsjon - GRECO» Dato: 18.04.02 Møte: 793

Resolusjon (2002) 5 Invitasjon til Bosnia-Hercegovina til å bli medlem av Europarådet Dato: 22.03.02 Møte: 789

Resolusjon (2002) 4 om fastsettelse av en særlig ansettelsesprosedyre for midlertidig personale med lang tjenestetid Dato: 6.03.02 Møte: 786

Resolusjon (2002) 3 om vedtakelse av reviderte vedtekter for Den europeiske kommisjon for demokrati gjennom lovgivning Dato: 25.2.02 Møte:

Resolusjon (2002) 2 om vederlag til spesialoppnevnte tjenestemenn Dato: 16.01.02 Møte: 780

Resolusjon (2002) 1 om revisjon av reglene for personalets lønn og tillegg Dato: 16.01.02 Møte: 780

Resolusjonar delavtalar (AP) 2002

Endeleg versjon av tekstar vedtekne før januar 2000 kan ein få tilsendt frå Europarådets avdeling for produksjon av dokument og publikasjonar (administrasjonen).

Resolusjon AP (2002) 1 om materialer og gjenstander av papir og papp beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler Dato: 18.09.02 Møte: 808

Resolusjonar etter Den europeiske sosialpakta (ChS) 2002

Endeleg versjon av tekstar vedtekne før januar 2000 kan ein få tilsendt frå Europarådets avdeling for produksjon av dokument og publikasjonar (administrasjonen).

Resolusjon ChS (2002) 8 Den europeiske sosialpakt - Den europeiske komité for sosiale rettigheter (ECSR) - valg av et nytt medlem Dato: 20.12.02 Møte: 822

Resolusjon ChS (2002) 7 om gjennomføringen av Den europeiske sosialpakt (revidert versjon) i tidsrommet 1999 - 2000 Dato: 13.12.02 Møte: 821

Resolusjon ChS (2002) 6 Den europeiske sosialpakt - Den europeiske komité for sosiale rettigheter (ECSR) - valg av nye medlemmer Dato: 30.10.02 Møte: 815

Resolusjon ChS (2002) 5 Kollektiv klage nr. 11/2001 - European Council of Police Trade Unions mot Portugal Dato: 17.07.02 Møte: 805

Resolusjon ChS (2002) 4 Kollektiv klage nr. 9/2000 - Confédération française de l'Encadrement CFE-CGC mot Frankrike Dato: 26.03.02 Møte: 790

Resolusjon ChS (2002) 3 Kollektiv klage nr. 8/2000 - Quakers' Council for European Affairs mot Hellas Dato: 06.03.02 Møte: 786

Resolusjon ChS (2002) 2 Kollektiv klage nr. 10/2000 - STTK ry og Tehy ry mot Finland Dato: 25.02.02 Møte:

Resolusjon ChS (2002) 1 om gjennomføringen av Den europeiske sosialpakt i tidsrommet 1995 - 1998 (15. overvåkingssyklus - del II) Dato: 16.01.02 Møte: 780

Resolusjonar som gjeld Det europeiske diplomet (DIP) 2002

Endeleg versjon av tekstar vedtekne før januar 2000 kan ein få tilsendt frå Europarådets avdeling for produksjon av dokument og publikasjonar (administrasjonen).

Resolusjon DIP (2002) 12 om fornyelse av Det europeiske diplom for vernede områder tildelt nasjonalparkene Sarek og Padjelanta (Sverige) Dato: 11.09.02 Møte: 807

Resolusjon DIP (2002) 11 om fornyelse av Det europeiske diplom for vernede områder tildelt Muddus nasjonalpark (Sverige) Dato: 11.09.02 Møte: 807

Resolusjon DIP (2002) 10 om fornyelse av Det europeiske diplom for vernede områder tildelt Den sveitsiske nasjonalpark (Sveits) Dato: 11.09.02 Møte: 807

Resolusjon DIP (2002) 9 om fornyelse av Det europeiske diplom for vernede områder tildelt Abruzzi nasjonalpark (Italia) Dato: 11.09.02 Møte: 807

Resolusjon DIP (2002) 8 om fornyelse av Det europeiske diplom for vernede områder tildelt Krimml Waterfalls naturområde (Østerrike) Dato: 11.09.02 Møte: 807

Resolusjon DIP (2002) 7 om fornyelse av Det europeiske diplom for vernede områder tildelt Karpatias biosfærereservat (Ukraina) Dato: 11.09.02 Møte: 807

Resolusjon DIP (2002) 6 om fornyelse av Det europeiske diplom for vernede områder tildelt Port-Cros nasjonalpark (Frankrike) Dato: 11.09.02 Møte: 807

Resolusjon DIP (2002) 5 om fornyelse av Det europeiske diplom for vernede områder tildelt Selvagens Islands naturreservat (Portugal) Dato: 11.09.02 Møte: 807

Resolusjon DIP (2002) 4 om fornyelse av Det europeiske diplom for vernede områder tildelt Belovezhskaya Pushcha nasjonalpark (Hviterussland) Dato: 11.09.02 Møte: 807

Resolusjon DIP (2002) 3 om fornyelse av Det europeiske diplom for vernede områder tildelt Bialowieza nasjonalpark (Polen) Dato: 11.09.02 Møte: 807

Resolusjon DIP (2002) 2 om fornyelse av Det europeiske diplom for vernede områder tildelt Maremma naturpark (Italia) Dato: 11.09.02 Møte: 807

Resolusjon DIP (2002) 1 om fornyelse av Det europeiske diplom for vernede områder tildelt Lüneburg Heath naturreservat (Tyskland) Dato: 11.09.02 Møte: 807

Resolusjonar som gjeld nasjonale minoritetar (CMN) 2002

Resolusjon CMN (2002) 12 Rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter - valg av en ekspert til listen over eksperter som kan delta i den rådgivende komité for rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter, med hensyn til Bulgaria Dato: 16.10.02 Møte: 812

Resolusjon CMN (2002) 11 Rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter - valg av en ekspert til listen over eksperter som kan delta i den rådgivende komité for rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter, med hensyn til Albania Dato: 06.09.02 Møte:

Resolusjon CMN (2002) 10 om Italias gjennomføring av rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter Dato: 03.07.02 Møte: 802

Resolusjon CMN (2002) 9 om Det forente kongerikes gjennomføring av rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter Dato: 13.06.02 Møte: 799

Resolusjon CMN (2002) 8 om Estlands gjennomføring av rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter Dato: 13.06.02 Møte: 799

Resolusjon CMN (2002) 7 Rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter - oppnevning ved loddtrekning av 9 ordinære medlemmer som skal fylle ledige plasser i den rådgivende komité Dato: 13.03.02 Møte: 788

Resolusjon CMN (2002) 6 Rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter - valg av en ekspert til listen over eksperter som kan delta i den rådgivende komité for rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter, med hensyn til Irland Dato: 13.03.02 Møte: 788

Resolusjon CMN (2002) 5 om Romanias gjennomføring av rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter Dato: 13.03.02 Møte: 788

Resolusjon CMN (2002) 4 Rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter - valg av en ekspert til listen over eksperter som kan delta i den rådgivende komité, med hensyn til Den føderale republikken Jugoslavia Dato: 06.03.02 Møte: 786

Resolusjon CMN (2002) 3 om Kypros' gjennomføring av rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter Dato: 25.02.02 Møte:

Resolusjon CMN (2002) 2 om Den tsjekkiske republikkens gjennomføring av rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter Dato: 06.02.02 Møte: 782

Resolusjon CMN (2002) 1 om Kroatias gjennomføring av rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter Dato: 06.02.02 Møte: 782

Resolusjonar (CPT) 2002

Resolusjon CPT (2002) 5 Valg av medlemmer til Den europeiske komité for forebyggelse av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (CPT), med hensyn til Kroatia, Tyskland, Moldova og Spania Dato: 18.09.02 Møte: 808

Resolusjon CPT (2002) 4 Valg av et medlem til Den europeiske komité for forebyggelse av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (CPT), med hensyn til Ukraina Dato: 11.07.02 Møte: 804

Resolusjon CPT (2002) 3 Valg av medlemmer til Den europeiske komité for forebyggelse av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (CPT), med hensyn til Sverige Dato: 29.05.02 Møte: 797

Resolusjon CPT (2002) 2 Valg av medlemmer til Den europeiske komité for forebyggelse av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (CPT), med hensyn til Norge og Frankrike Dato: 06.03.02 Møte: 786

Resolusjon CPT (2002) 1 Valg av medlemmer til Den europeiske komité for forebyggelse av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (CPT), med hensyn til Estland og Tyrkia Dato: 30.01.02 Møte: 781

Til forsida