St.meld. nr. 38 (1999-2000)

Om statens eierskap i Kreditkassen

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

1.1 Hovedtrekkene i meldingen

Finansdepartementet orienterer i denne meldingen om arbeidet med mulige strukturelle løsninger for Den norske Bank (DnB) og Kreditkassen, og om hvilke retningslinjer som vil bli lagt til grunn for den videre utøvelsen av eierskapet.

Statens Bankinvesteringsfond har på oppdrag av Finansdepartementet utredet mulige strukturelle løsninger for DnB og Kreditkassen. Arbeidet ble utført på bakgrunn av Stortingets behandling av Kredittmeldinga 1998, St.meld. nr. 11 (1999-2000), jf. Innst. S. nr. 44 (1999-2000). Statens Bankinvesteringsfond ble gitt utredningsoppdraget som et ledd i Bankinvesteringsfondets forvaltning av det statlige eierskapet i de to bankene.

Finansdepartementet mottok 19. mai 2000 en orientering fra Statens Bankinvesteringsfond om arbeidet. Departementet konstaterer at det ennå ikke har vist seg mulig å nå fram til forslag som ville gi grunnlag for en ny, sterk norsk finansløsning. På dette grunnlag har departementet besluttet å avslutte oppdraget til Statens Bankinvesteringsfond.

Departementet ønsker å konsentrere det statlige eierskapet i en nasjonal enhet, bygget rundt DnB, og legger med dette fram en melding om at retningslinjene for det statlige eierskapet endres, slik at det åpnes for salg av statens eierandeler på 34,6 prosent i Kreditkassen. Departementet bekrefter at det ikke er aktuelt for Statens Bankinvesteringsfond å akseptere det budet som MeritaNordbanken la fram 20. september 1999 om kjøp av aksjene i Kreditkassen.

Et salg av statens eierandel i Kreditkassen må skje ut fra forretningsmessige kriterier, og Bankinvesteringsfondet vil få i oppdrag å gjennomføre salget på en måte og på et tidspunkt som ivaretar statens interesser som eier.

1.2 Oversikt over meldingen

I avsnitt 2 gjøres det nærmere rede for struktur- og eierskapspolitikken som hittil har vært ført, knyttet til de statlige eierandelene i DnB og Kreditkassen. Avsnittet omhandler også det utredningsmandatet Finansdepartementet ga Statens Bankinvesteringsfond på bakgrunn av Stortingets behandling av Kredittmeldinga 1998, St.meld. nr. 11 (1999-2000), jf. Innst. S. nr. 44 (1999-2000). Avsnitt 3 omhandler det aktuelle arbeidet som Statens Bankinvesteringsfond har utført på oppdrag av Finansdepartementet, som et ledd i Bankinvesteringsfondets forvaltning av det statlige eierskapet i de to bankene, knyttet til mulige strukturelle løsninger for disse. Brevet fra Statens Bankinvesteringsfond til Finansdepartementet av 19. mai 2000 om mulige strukturelle løsninger for DnB og Kreditkassen, følger meldingen som trykt vedlegg. I avsnitt 4 finner en departementets vurdering.