St.meld. nr. 6 (2001-2002)

Kredittmeldinga 2000

Kredittmeldinga 2000 — Om Noregs Bank, Kredittilsynet og Det internasjonale pengefondet mfl. si verksemd i 2000

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no