St.meld. nr. 6 (2007-2008)

NRK-plakaten— «Noe for alle. Alltid»

Til innhaldsliste

5 Økonomiske og administrative konsekvensar

NRK-plakaten samlar og summerer opp dei overordna krava som allereie er pålagde NRK, og som hittil har vore uttrykte i vedtekter, vedtak på generalforsamling, i stortingsframlegg osb. Dette gjer at plakaten ikkje inneber krav om at NRK må auke sitt aktivitetsnivå på noko område. Følgjeleg er det ikkje venta at forslaget til NRK-plakat i seg sjølv vil ha nokre økonomiske eller administrative konsekvensar.

Fleire av punkta i plakaten følgjer opp dei konkrete forslaga som vart fremja i St.meld. nr. 30 (2006–2007) Kringkasting i en digital fremtid . Desse forslaga er refererte nedanfor, saman med departementets omtale av dei økonomiske og administrative konsekvensane:

NRKs sal av produkt.

«Departementet foreslår i pkt. 6.6 at det inntas en bestemmelse i NRKs vedtekter om at det bør utvises særlig varsomhet overfor innhold som utsetter seerne for et kommersielt press. Særlig gjelder dette programmer rettet mot barn og unge. NRK bør ikke ha fortjeneste på sms-tjenester i programmer rettet mot barn.»

Reklame på NRKs tekst-tv

«Departementet foreslår i pkt. 6.7 et forbud mot reklame på NRKs tekst-tv. Forslaget vil innebære en reduksjon i NRKs inntekter på ca. 5 millioner kroner årlig.»

Gratisprinsippet på nye medieplattformer m.m.

«Forslagene i pkt. 7.5 innebærer i grove trekk at det knesettes et prinsipp om at publikum gratis skal kunne laste ned NRKs allmennkringkastingsinnhold både som ferskvare i en uke etter at det er kringkastet og som arkivmateriale. Unntak er gjort for tilbud av tjenester som involverer bruksavhengige kostnader. I begrenset omfang kan NRK også tilby enkeltprogrammer som kommersielle utgivelser.

Ved utløpet av den første uken med gratis tilgjengeliggjøring, gir forslagene NRK mulighet til å utnytte sine programrettigheter kommersielt i et omfang som er i tråd med dagens praksis, men muligheten til økt tilgjengeliggjøring av programarkivet skal benyttes til å utvide gratistilbudet til befolkningen, ikke til å utvide omfanget av kommersielle tjenester. Departementet kjenner ikke til tallmateriale som gir egnede prognoser for utvikling av markedet for nedlasting av programmer i Norge eller publikums betalingsvillighet for slike tjenester. Det er følgelig vanskelig å gi noe pålitelig overslag over hvilket inntektspotensial slike tjenester har og som NRK følgelig blir avskåret fra å utnytte.»

Utforminga av NRKs nettsider

«Departementet foreslår i pkt. 7.6 at NRK i forbindelse med den konkrete utformingen av sitt nettsted må tilstrebe et tydeligst mulig skille mellom allmennkringkastingstjenestene og de kommersielle uttrykkene som tilbys på nettstedet. Nettsteder som har barn som målgruppe skal ikke inneholde reklame. Forlaget vil kunne ha en viss økonomisk negativ effekt på NRKs inntekter, men denne antas å være begrenset.»

NRKs skolesatsing

«I pkt. 7.8 foreslår departementet at NRKs vedtekter bør endres slik at allmennkringkasteroppdraget også omfatter et tilbud til skolesektoren.

Prosjektkostnadene har en budsjettramme på 17,6 millioner kroner, hvorav NRK bidrar med 6,5 millioner kroner i form av kompetanse som trekkes inn i prosjektet og det resterende dekkes av Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Regjeringen vil i budsjettsammenheng komme tilbake til hvordan de årlige driftskostnadene knyttet til NRKs skoleportal skal finansieres.»

Digitaliseringa av NRKs arkiv

«Departementet foreslår i pkt. 7.9 at NRKs arbeid med å digitalisere arkivene bør gis prioritet og at kostnadene forbundet med digitaliseringen må dekkes innenfor gjeldende økonomiske rammer.

NRK anslår at kostnadene ved å digitalisere hele samlingen av fjernsynsprogrammer og den resterende samlingen av radioprogrammer ligger på om lag 230 millioner kroner. Med dagens tempo vil det ta mellom 15 og 20 år.

Med utgangspunkt i NRKs anslag, vil det være behov for 10–15 millioner kroner hvert år de neste 15–20 årene for å digitalisere programarkivene. Stortinget har flere ganger økt lisensen utover prisstigningen begrunnet med NRKs behov knyttet til overgangen til digital teknologi. Departementet legger derfor til grunn at NRKs arbeid med å digitalisere programarkivene må dekkes innenfor gjeldende økonomiske rammer.»

NRKs kulturpolitiske plikter

«Departementet foreslår i pkt. 9.3 at NRKs vedtekter skal endres slik at NRK pålegges å spille minimum 35 pst. norsk musikk med vekt på norskspråklig og norskkomponert musikk. NRK spiller allerede i dag mye norsk musikk, men det må kunne antas at forslaget vil kunne få en viss positiv effekt for norsk musikkliv.

Departementet uttaler at NRK bør sette ut en større del av dramaproduksjonen til uavhengige produsenter. Dette vil ha enkelte administrative og økonomiske konsekvenser for NRK.»

Figur 5.1 Vi beklager teknisk feil

Figur 5.1 Vi beklager teknisk feil

Kjelde: NRK

Til forsida av dokumentet