St.meld. nr. 7 (2003-2004)

Kredittmeldinga 2002

Til innhaldsliste

1 Saker behandla av Finansdepartementet i 2002 etter ­finansieringsverksemdslova, forsikringsverksemdslova, ­banklovene og enkelte andre lover

Oversikta gir opplysning om søkjar, vedtak, heimel, dato, saksnummer og om det er stilt vilkår. Oversikta er ikkje fullstendig. Det er mellom anna ikkje teke med vedtak om oppnemning til råd og verv, innsyn i dokument, fritak frå teieplikt o.a.

Forkortingar:

finl. – lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsverksemdslova)

forsl. – lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet (forsikringsverksemdslova)

spbl. – lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker

fbl. – lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker (forretningsbanklova)

ktl. – lov 7. desember 1956 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (kredittilsynslova)

vphl. – lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel

fvl. – lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningslova)

asl. – lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjelova)

asal. – lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjelova)

rskl. – lov 17. juli 1988 nr. 56 om årsregnskap (rekneskapslova)

vpsl. – lov 14. juni 1985 nr. 62 om verdipapirsentral

Løyve til å drive bank og endring av vilkår

Kor mange: 1

11.10.2002 – 02/2552

Verdibanken ASA – Løyve til at Verdibanken ASA kan drive bankverksemd som forretningsbank. Vilkår.

Heimel: fbl. § 8 (1).

Løyve til å drive forsikringsverksemd og endring av vilkår

Kor mange: 1

03.07.2002 – 02/2051

ForbrukerForsikring AS – Løyve til å drive skadeforsikringsverksemd innanfor forsikringsklasse 17 (utgifter til rettshjelp). Vilkår.

Heimel: forsl. § 2–1.

Løyve til å drive finansieringsverksemd og endring av vilkår

Kor mange: 5

13.02.2002 – 01/2408

eSolutions Group AS og Vivectra AS – Løyve til å drive finansieringsverksemd med unntak frå dei resterande føresegnene i lova. Vilkår.

Heimel: finl. § 3–3 (1), § 1–3 (2).

22.03.2002 – 01/3825

NetCom GSM AS – Løyve til å drive finansieringsverksemd med unntak frå dei resterande føresegnene i lova. Vilkår.

Heimel: finl. § 3–3 (1) og § 1–3 (2).

19.04.2002 – 02/374

Møller Bilfinans AS – Avslag på søknad om utvida løyve slik at selskapet også kan finansiere produkt som ikkje blir selde av Møllerkonsernet.

Heimel: finl. § 2–2 (2) nr. 11.

23.09.2002 – 02/2485

Samspar Norge – Tilbakekalling av dispensasjon frå finansieringsverksemdslova.

Heimel: finl. § 1–3 (2).

16.10.2002 – 02/3275

Kopek AS – Løyve til å drive finansieringsverksemd med unntak frå dei resterande føresegnene i lova. Vilkår.

Heimel: finl. § 3–3 (1) og § 1–3 (2).

Vedtak i samband med finanskonsernreglane

Kor mange: 9

15.02.2002 – 02/515

Storebrand ASA og Storebrand Skadeforsikring AS – Løyve til Storebrand Skadeforsikring til å yte konsernbidrag til Storebrand ASA under føresetnad av at midlane blir nytta til nedbetaling av obligasjonslån. Løyve til å skrive ut «exchangable bonds» for ytterlegare nedbetaling av obligasjonslån. Vilkår.

Heimel: finl. § 2a–8 (3), forsvl. § 7–1 (3).

12.03.2002 – 02/715

Assuranceforeningen SKULD (gjensidig) – Løyve til å kjøpe reassuranseselskapa Alvema S.A og Calar Reinsurance S.A.

Heimel: finl. § 2a–3 (4).

17.04.2002 – 02/910

Storebrand Finans AS – Løyve til å yte konsernbidrag til Storebrand Bank AS. Vilkår.

Heimel: finl. § 2a–8 (3).

08.05.2002 – 02/1596

Gjensidige NOR Forsikring/Lindorff – Løyve til at Kredittstyring AS kan yte konsernbidrag til Gjensidige NOR Forsikring etter overdraging av verksemda i Kredittstyring AS til Lindorff AS. Vilkår.

Heimel: finl. § 2a–8 (3).

08.07.2002 – 02/2020

Vesta Forsikring AS – Godkjenning av fisjon, eigarskifte og endring i konsernstruktur m.v. Vilkår.

Heimel: forsl. § 3–6 (1) og finl. § 2a–14, finl. § 2a–7, forsl. § 3–6 (2) jf. finl. § 2–2 (2).

16.07.2002 – 02/2260

Gjensidige NOR ASA – Løyve til omdanning av finanskonsern, mellom anna løyve til omdanning av Gjensidige NOR Sparebank frå sjølveigande institusjon til aksjeselskap. Vilkår.

Heimel: finl. § 2a–3 (1), § 2a–12, § 2a–19, § 2a–3 (2) og forsl. § 3–6 (2), finl. § 2a–6 (2), § 2a–11 (4), § 2–2 (2) nr. 10, § 2–7 og § 2–8.

09.09.2002 – 02/3346

Vesta Forsikring AS – Vedtak i samband med oppmoding om presisering av vilkår i løyve til eigarskap i Vesta Forsikring AS.

Heimel: forsl. § 3–6 (2) andre punktum og finl. § 2–2 (2) nr. 6.

25.09.2002 – 02/2681

Storebrand ASA – Løyve til å ha to bankar i same konsern og etablering av Storebrand Bankholding AS. Vilkår.

Heimel: finl. § 2a–6 (2), jf. § 2a–7 (2).

13.12.2002 – 02/4398

Storebrand ASA – Løyve til å eige aksjar i utanlandsk finansinstitusjon.

Heimel: finl. § 2a–3 (4) og § 2a–8 (3).

Samarbeidsavtalar mellom finansinstitusjonar

Kor mange: 1

03.09.2002 – 02/2260

Gjensidige NOR Forsikring – Delvis omgjering av vilkår i løyve til at Gjensidige NOR Forsikring kan ha eigardel og stemmerett på inntil 13 pst. av aksjane i Gjensidige NOR ASA.

Heimel: finl. § 2–2 (2) nr. 10.

Oppretting av filial og dotterselskap i utlandet

Kor mange: 3

17.09.2002 – 02/3084

Vital Forsikring AS – Løyve til at Vital Forsikring AS kan etablere dotterselskap i utlandet og løyve til å yte lån til dotterselskapet.

Heimel: finl. § 2a–3 (4), § 2a–7 (2) og § 2a–8 (4).

20.12.2002 – 00/1654

Lindorff Holding AS – Vedtak om å gi Lindorff Holding AS løyve til å etablere Lindorff Capital AB som eit utanlandsk dotterselskap Lindorff Holding AS eig fullt ut.

Heimel: finl. § 2a–3 (2) og (4) og § 2a–7.

20.12.2002 – 02/4235

Den norske Bank ASA – Løyve til at DnB kan etablere eit dotterselskap i utlandet som DnB eig fullt ut.

Heimel: finl. § 2a–3 (2) og (4) og finl. § 2a–7 (2).

Avvikling og overdraging av verksemd

Kor mange: 4

15.03.2002 – 99/3755

Lokal Forsikring AS – Godkjenning av avvikling av selskapet.

Heimel: forsl. § 10–1 (1).

22.03.2002 – 02/468

DnB Holding ASA – Løyve til at selskapet kjøper 100 prosent av aksjane i Skandia Financial Holdings AB og etablerer eit heilått dotterselskap i Sverige, DnB Kapitalforvaltning AB, som berre skal eige Skandia F. H. AB. Godkjenning av ny konsernstruktur. Vilkår.

Heimel: finl. § 2a–3 (4), § 2a–7 (2).

03.09.2002 – 02/1414

Stiftelsen Stange og Romedal Brannkasse – Løyve til avvikling av stiftelsen som stiftelse etter finansieringsverksemdslova.

Heimel: finl. § 2–24 (1).

20.12.2002 – 02/4427

SEB Kort AB Oslofilialen – Løyve til at SEB kort AB kan eige alle aksjane i Europay Norge AS.

Heimel: finl. § 3–6 (3).

Unntak frå kapitaldekningskrav o.a.

Kor mange: 10

20.06.2002 – 02/1727

Eksportfinans ASA – Avslag på søknad om å erstatte eksisterande fondsobligasjonar med ein ny tilsvarande emisjon, og at heile emisjonen blir godkjend som kjernekapital.

Heimel: forskrift 1. juni 1990 nr. 435.

20.06.2002 – 02/2400

Kommunalbanken AS – Løyve til å bruke fondsobligasjonar som kjernekapital. Vilkår.

Heimel: Forskrift 1. juni 1990 nr. 435 § 3 nr. 12.

24.06.2002 – 99/4122

Fiskernes Gjensidige Trygdelag – Mellombels dispensasjon frå minstekravet til ansvarleg kapital. Vilkår.

Heimel: forsl. § 7–3 (3).

17.07.2002 – 99/4122

Fiskernes Gjensidige Trygdelag – Godkjenning av konvertibelt ansvarleg lån som kjernekapital. Vilkår.

Heimel: forskrift 1. juni 1990 nr. 435 § 3 nr. 12.

30.07.2002 – 02/2929

Sparebank 1 Fondsforsikring AS – Mellombels dispensasjon frå kravet til ansvarleg kapital.

Heimel: forsl. § 7–3 (3), jf. § (2) og forskrift 8. september 1989 nr. 931.

18.09.2002 – 02/3135

Sparebank 1 Gruppen AS – Mellombels dispensasjon frå krav til kapitaldekning på konsolidert basis. Vilkår.

Heimel: finl. § 1–3 (2), jf. § 2a–9.

18.09.2002 – 02/3169

Sparebank 1 Livsforsikring AS – Mellombels dispensasjon frå krav til kapitaldekning og solvensmargin. Vilkår.

Heimel: forsl. § 7–3 (3), jf. § 7–5 (5).

01.10.2002 – 02/3313

Oslo Forsikring AS – Mellombels dispensasjon frå kravet til ansvarleg kapital. Vilkår.

Heimel: forsl. § 7–3 (2) og (3).

15.11.2002 – 02/3169

Sparebank 1 Livsforsikring AS – Mellombels dispensasjon frå minstekravet til solvensmarginkapital. Vilkår.

Heimel: forsl. § 13–8 (3), jf. § 7–3 (3) jf. (5).

15.11.2002 – 02/3135

Sparebank 1 Gruppen AS – Dispensasjon frå kravet til kapitaldekning på konsolidert basis for Sparebank 1 Gruppen AS. Vilkår.

Heimel: finl. § 1–3 (2), jf. § 2a–9.

Vedtak i samband med styre, kontrollkomitear o.a.

Kor mange: 1

20.12.2002 – 02/3443

VPS – oppnemning av medlemmer til representantskap i Verdipapirsentralen.

Heimel: vpsl. § 2–4 (1), jf. forskrift 25. oktober 1985 nr. 3040.

Vedtak i samband med verdipapirhandel

Kor mange: 10

13.02.2002 – 02/638

Nordea Securities AB – den norske filialen – Løyve til å vere kontoførar i VPS.

Heimel: vpsl. § 3–1 (2).

05.03.2002 – 01/4132

IMAREX – Løyve til å drive verksemd som autorisert marknadsplass. Vilkår.

Heimel: børslova § 2–2 (1).

05.03.2002 – 02/257

Nordic Electricity Clearing House ASA – Løyve til å drive oppgjersverksemd (clearing) og dispensasjon frå reglane om eigarskap. Vilkår.

Heimel: vphl. § 6–1 (1) og (7).

05.03.2002 – 01/4778

Nord Pool ASA – Løyve til å drive børsverksemd. Vilkår.

Heimel: børslova § 2–2 (1).

14.03.2002 – 01/2833

Storebrand Fondene AS – Avslag på klage på Kredittilsynet sitt avslag på søknad om auking av forvaltningsgodtgjeringa til verdipapirfonda Storebrand Pensjonsspar, Storebrand Global og Storebrand Norge.

Heimel: verdipapirfondlova § 3–4 (2).

15.05.2002 – 02/1097

Fischer Partners Fondkommission AB – Løyve til å vere kontoførar i VPS.

Heimel: vpsl. § 3–1 (2).

15.05.2002 – 02/1625

E*Trade Bank AS – Løyve til at E*Trade Bank AS kan vere kontoførar for investor i VPS frå forretningskontoret til banken i Danmark.

Heimel: vpsl. § 3–1 (2).

31.05.2002 – 01/3974

M-Tre Kraft AS – Løyve til å drive verksemd som autorisert marknadsplass. Vilkår.

Heimel: børslova § 2–2 (1).

04.07.2002 – 02/1458

Boston Asset Management ASA – Avslag på klage på Kredittilsynet sitt vedtak om tilbakekalling av løyve til å yte investeringstenester.

Heimel: vphl. § 12–5 (1) nr. 4.

13.12.2002 – 02/1998

Skandia Fondsforvaltning AS – Avslag på klage over Kredittilsynet sitt vedtak om ikkje å godkjenne vedtektsendring for verdipapirfond.

Heimel: verdipapirfondlova § 3–4 (2).

Andre vedtak

Kor mange: 60

02.01.2002 – 98/9411

OBOS – Vedtak om at OBOS skal vere medlem av sikringsfondet til sparebankane.

Heimel: banksikringslova § 1–1 (2) og § 2–1

04.01.2002 – 00/5373

Rekneskapsførar – Løyve til å utsetje iverksetjing av vedtak om å avvikle verksemd som rekneskapsførar.

Heimel: fvl. § 35.

23.01.2002 – 01/4090

Advokatene Wold og Riise – Avslag på klage over Einingsregisteret sitt vedtak om å nekte å registrere endringar for klagaren.

Heimel: Einingsregisterlova § 4 og einingsregisterforskrifta § 8 c.

15.02.2002 – 99/5588 jf. 98/523

Privatperson – Avslag på søknad om å få frigjort saldo på IPA.

Heimel: forskrift 25. september 1997 om individuelle pensjonsavtaler.

19.02.2002 – 02/2

Arthur Andersen & Co – Avslag på klage over Kredittilsynet sitt vedtak om å påleggje klagaren å gå av som ansvarleg revisor i Sparebanken 1 SR-Bank.

Heimel: revisorlova og kredittilsynslova § 4 (1) nr. 7.

26.02.2002 – 01/4039

Olsten Norway AS – unntak frå plikta til å føre konsernrekneskap.

Heimel: rekneskapslova § 3–7 (4).

04.03.2002 – 01/1918

Sørlandskonsult AS – avslag på klage over avslag på søknad om fritak frå oppgåveplikt.

Heimel: statistikklova § 2–2 (1).

04.03.2002 – 00/5420

Oslo Solsenter Arild Lukassen – Avslag på klage over vedtak om avslag på søknad om ettergiving av oppsamla tvangsmulkt.

Heimel: statistikklova § 2–3 og forskrifta 13. februar 1990 nr. 105 § 3–5.

08.03.2002 – 01/3329

Krossbu Turiststasjon – Avslag på klage over vedtak om tvangsmulkt.

Heimel: statistikklova § 2–3.

08.03.2002 – 01/4091

Falken Vakt & Alarm – Klage over vedtak om avslag på søknad om fritak frå oppgåveplikt etter statistikklova. Avslag.

Heimel: statistikklova § 2–2 (1).

12.03.2002 – 02/442

Svartisen Turistsenter AS – Avslag på søknad om avgrensa rekneskapsplikt.

Heimel: rekneskapslova § 1–2 (1).

08.04.2002 – 00/4346.

Acta Holding ASA – Endring av konsesjonsvilkår.

Heimel: fvl. § 35.

29.04.2002 – 98/5913

Sparebankenes Sikringsfond – Godkjenning av vedtektsendringar.

Heimel: banksikringslova § 2–4 (3).

15.05.2002 – 02/1438

Skuleklasse – Klage over vedtak om avslag på søknad om å registrere Bjørndal skole klasse C som eining i Einingsregisteret. Avslag.

Heimel: einingsregisterlova § 4, jf. § 2.

30.05.2002 – 02/436

ABBs pensjonskasse – Dispensasjon i samband med planendring i pensjonsordningar i dotterselskap knytt til ABB AS. Vilkår.

Heimel: forskrift 22. desember 2000 nr. 1412.

31.05.2002 – 00/2610

USBL – Klage over Finansdepartementet sitt avslag på søknad om løyve som finansieringsføretak. Avslag.

Heimel: finl. § 3–3.

25.06.2002 – 01/2531

Vesta Liv AS – Klage over Kredittilsynet sitt vedtak som pålegg selskapet å fjerne den såkalla «uttaksarven» på 4 prosent som selskapet belastar kundane når dei tek ut frå konto i det individuelle kapitalforsikringsproduktet til selskapet, «K-Universal». Avslag.

Heimel: forskrift 21. november 1989 nr. 1167 § 3.

01.07.2002 – 02/1229

Privatperson – Klage over Noregs Bank sitt vedtak om å avslå oppmoding om utbetaling av deponert beløp til klagaren. Avslag.

Heimel: deponeringslova § 4.

02.07.2002 – 00/2354

Den norske Bank ASA – Klage over Kredittilsynet sitt avslag på søknad om dispensasjon frå kravet til oppbevaring av rekneskapsopplysningar. Avslag, men med dispensasjon frå kravet i lausbladforskrifta § 5–2.

Heimel: rekneskapslova (1977) § 11 (1) og forskrift 16. desember 1992 (lausbladforskrifta) § 7–1 og § 5–2.

02.07.2002 – 98/9411

Boligbyggelagenes sikringsfond – Medlemskap for OBOS i Sparebankenes sikringsfond – Fastsetjing av delvis overføring av midlane i Boligbyggelagenes sikringsfond til Sparebankenes sikringsfond ved forskrift 25. august 1961 § 2.

02.07.2002 – 98/9411

Sparebankenes Sikringsfond og OBOS – Bruk av føresegna i banksikringslova for OBOS. Unntak frå banksikringslova § 3–4 (1) andre punktum og (2)–(5), § 3–5, § 3–6, §§ 4–1, 4–2 og § 4–4 t.o.m. § 4–10.

Heimel: banksikringslova § 1–1 (2).

09.07.2002 – 02/2334

2 privatpersonar (forskarar) – Løyve til tilgang for forskarane til databasen til Noregs Bank over direkte investeringar.

Heimel: forvaltningslova § 13d (1), likningslova § 3–13 nr. 3.

19.07.2002 – 01/975

Rekneskapsførar – Klage over Kredittilsynet sitt avslag på søknad om dispensasjon frå kravet til autorisasjon som rekneskapsførar. Avslag.

Heimel: rekneskapsførarlova § 1 og § 16.

19.07.2002 – 99/5824

Rekneskapsførar – Klage over Kredittilsynet sitt avslag på søknad om forlengd overgangsperiode frå kravet til autorisasjon som rekneskapsførar. Avslag.

Heimel: rekneskapsførarlova § 1 og § 16.

19.07.2002 – 01/4118

Rekneskapsførar – Klage over Kredittilsynet sitt avslag på søknad om dispensasjon frå kravet til autorisasjon som rekneskapsførar. Avslag.

Heimel: rekneskapsførarlova § 1 og § 4.

19.07.2002 – 01/5234

Rekneskapsførar – Klage over Kredittilsynet sitt vedtak om avslag på søknad om autorisasjon som rekneskapsførar. Avslag.

Heimel: rekneskapsførarlova § 4.

19.07.2002 – 01/2656

Rekneskapsførar – Klage over Kredittilsynet sitt vedtak om avslag på søknad om autorisasjon som rekneskapsførar etter ordinære reglar. Avslag.

Heimel: rekneskapsførarlova § 4.

19.07.2002 – 01/2298

Rekneskapsførar – Klage over Kredittilsynet sitt avslag på søknad om dispensasjon frå kravet om autorisasjon som rekneskapsførar og forlenging av overgangsperioden. Avslag.

Heimel: rekneskapsførarlova § 1 og § 16.

19.07.2002 – 01/1542

Rekneskapsførar – Klage over Kredittilsynet sitt avslag på søknad om autorisasjon etter ordinære reglar om autorisasjon som rekneskapsførar. Avslag.

Heimel: rekneskapsførarlova § 1, § 4 og § 16.

19.07.2002 – 01/1088

Rekneskapsførar – Klage over Kredittilsynet sitt avslag på søknad om autorisasjon etter ordinære reglar om autorisasjon som rekneskapsførar. Avslag.

Heimel: rekneskapsførarlova § 1 og § 4.

19.07.2002 – 01/1540

Rekneskapsførar – Klage over Kredittilsynet sitt avslag på søknad om dispensasjon frå kravet til autorisasjon som rekneskapsførar. Avslag.

Heimel: rekneskapsførarlova § 1 og § 16.

19.08.2002 – 02/2879

Invenia AS – Avslag på klage over nekting på registrering av enkeltmannsføretak.

Heimel: einingsregisterlova § 17 (1).

20.08.2002 – 00/2355

Braathens ASA – Innvilga unntak frå hovudregelen om oppbevaring av originalt rekneskapsmateriale

Heimel: rekneskapslova (1977) § 11 (2), jf. forskrift 16/12-92 nr. 1156 § 5–2 og § 7­1.

03.09.2002 – 01/4564

Rekneskapsførar – Avslag på klage over vedtak om ilegging av tilsynsavgift.

Heimel: kredittilsynslova § 9, jf. rekneskapsførarlova § 13, jf. § 5.

27.09.2002 – 01/1649

Tonsåsen-Ølslykkja fiskarlag – Avslag på klage over vedtak om å nekte registrering av fiskarlag som selskap med avgrensa ansvar.

Heimel: einingsregisterlova § 19 (1), jf. § 4.

22.10.2002 – 02/2609

Advokat – Avslag på klage over vedtak om avvising av krav om dekning av saksomkostningar.

Heimel: fvl. § 2 (1) og § 36.

23.10.2002 – 02/3262

Vigrestad Misjonshus – Avslag på klage over vedtak om å nekte registrering i Einingsregisteret.

Heimel: einingsregisterlova § 19, jf. § 4.

04.11.2002 – 02/2721

Rekneskapsførar – Klage over Kredittilsynet sitt avslag på søknad om ytterlegare dispensasjon frå kravet til autorisasjon som rekneskapsførar – forlenging av overgangsperioden. Avslag.

Heimel: rekneskapsførarlova § 1 og § 16, jf. rekneskapsførarforskrifta § 7–1 og § 7–2.

05.11.2002 – 01/3650

Nord-Finans AS – Klage over Kredittilsynet sitt avslag på søknad om dispensasjon frå grensene om høgaste engasjement med enkeltkunde. Avslag.

Heimel: finl. § 2–10, jf. forskrift 23. april 1997 nr. 376.

08.11.2002 – 02/3799

Storebrand ASA – Løyve til refinansiering av obligasjonslån.

Heimel: forsl. § 7–1 (3).

08.11.2002 – 02/1194

Privatperson – Avslag på klage over Kredittilsynet sitt vedtak om ikkje å gi godkjenning som statsautorisert revisor – utdanning frå utlandet.

Heimel: revisorlova § 3–2 (3).

08.11.2002 – 01/2590

Rekneskapsførar – Avslag på klage over Kredittilsynet sitt avslag på søknad om autorisasjon av rekneskapsførar.

Heimel: rekneskapsførarlova § 1 (1).

08.11.2002 – 01/2591

Numedal Regnskapskontor – Klage over Kredittilsynet sitt avslag på søknad om dispensasjon frå kravet til autorisasjon som rekneskapsførar. Avslag.

Heimel: rekneskapsførarlova § 1 og rekneskapsførarforskrifta kap. 7.

08.11.2002 – 02/412

Rekneskapsførar – Klage over Kredittilsynet sitt avslag på søknad om autorisasjon av rekneskapsførar. Avslag.

Heimel: rekneskapsførarlova § 1 (1).

08.11.2002 – 02/1745

Rekneskapsførar – Klage over Kredittilsynet sitt avslag på søknad om autorisasjon av rekneskapsførar. Avslag.

Heimel: rekneskapsførarlova § 1 og 16, jf. rekneskapsforskrifta § 7–2 (2) og § 6–4.

08.11.2002 – 02/3591

Vest EDB AS – Avslag på klage over Kredittilsynet sitt vedtak om ikkje å gi utsett iverksetjing av vedtak om pålegg av stans av Vest EDB AS si rekneskapsverksemd.

Heimel: forvaltningslova § 42.

08.11.2002 – 01/4376

Rekneskapsførar – Klage over Kredittilsynet sitt avslag på søknad om autorisasjon av rekneskapsførar. Avslag.

Heimel: rekneskapsførarlova § 1 (1).

08.11.2002 – 01/2774

Rekneskapsførar – Klage over Kredittilsynet sitt avslag på søknad om autorisasjon av rekneskapsførar. Avslag.

Heimel: rekneskapsførarlova § 1 (1).

08.11.2002 – 00/4316

Rekneskapsførar – Klage over Kredittilsynet sitt avslag på søknad om dispensasjon frå kravet til autorisasjon som rekneskapsførar. Avslag.

Heimel: rekneskapsførarlova § 1, jf. rekneskapsførarforskrifta § 7–1.

29.11.2002 – 02/3805

Gjensidige NOR Spareforsikring ASA – Dispensasjon frå forsikringsverksemdslova § 7–5 (1) om fordeling av kostnader, tap, inntekter og alle fond mv. Vilkår.

Heimel: forsl. § 13–8 (3), jf. § 7–5 (1) og § 7–6 (1).

29.11.2002 – 02/3805

Storebrand Livsforsikring AS – Dispensasjon frå forsikringsverksemdslova § 7–5 (1) om fordeling av kostnader, tap, inntekter og alle fond mv. Vilkår.

Heimel: forsl. § 13–8 (3), jf. § 7–5 (1) og § 7–6 (1).

06.12.2002 – 02/2351

Rekneskapsførar – Klage over Kredittilsynet sitt avslag på søknad om dispensasjon frå kravet til autorisasjon som rekneskapsførar. Avslag.

Heimel: rekneskapsførarlova § 7 (1) nr. 3, jf. rekneskapsførarforskrifta § 1–4.

09.12.2002 – 02/2333

Rekneskapsførar – Klage over Kredittilsynet sitt avslag på søknad om dispensasjon frå kravet til autorisasjon som rekneskapsførar. Avslag.

Heimel: rekneskapsførarlova § 1 og § 16, jf. rekneskapsførarforskrifta § 7–1.

17.12.2002 – 02/2951

Vesta Forsikring AS – Dispensasjon frå reglane om avvikling av privat tenestepensjonsordning. Vilkår.

Heimel: forskrift 28. juni 1968 nr. 3 § 15.

18.12.2002 – 01/4375

Rekneskapsførar – Klage over Kredittilsynet sitt avslag på søknad om autorisasjon av rekneskapsførar. Avslag.

Heimel: rekneskapsførarlova § 1 (1).

18.12.2002 – 01/5233

Rekneskapsførar – Klage over Kredittilsynet sitt avslag på søknad om autorisasjon av rekneskapsførar. Avslag.

Heimel: rekneskapsførarlova § 1 (1).

18.12.2002 – 02/907

Den tyske skole – Max Tau – Klage over Kredittilsynet sitt avslag på søknad om avvikande rekneskapsår. Avslag.

Heimel: rekneskapslova § 1–7.

18.12.2002 – 02/3763

Privatperson – Løyve til innsyn i saksdokument. Omgjering.

Heimel: offentlegheitslova §§ 2 og 5a, einingsregisterlova § 22.

20.12.2002 – 02/3568

Ankenes Stormarked AS – Omgjering av nekting av registrering av årsrekneskap.

Heimel: rekneskapslova § 8–2, jf. revisorlova § 5–6.

23.12.2002 – 02/3704

Buskerud Regnskapsdata AS – Klage over Kredittilsynet sitt avslag på søknad om ytterlegare dispensasjon frå kravet til autorisasjon som rekneskapsførar. Avslag.

Heimel: rekneskapsførarlova § 1, jf. rekneskapsførarforskrifta § 7–1.

Til forsida av dokumentet