St.prp. nr. 1 (2003-2004)

FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Til innholdsfortegnelse

Forslag til endring av Stortingets skattevedtak av 2. desember 2002 for inntektsåret 2003

I

§ 7-2 skal lyde:

Normalrentesatsen som nevnt i skatteloven § 5-12 fjerde ledd skal være 6,5 pst. Fra 1. juli 2003 skal normalrentesatsen være 5,0 pst. Fra 1. september 2003 skal normalrentesatsen være 3,5 pst.

Til forsiden