St.prp. nr. 1 (2003-2004)

FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2004 (kap. 5521, post 70)

§ 1

 1. Fra 1. januar 2004 skal det betales 24 pst. avgift etter bestemmelsene i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift.

 2. Fra 1. januar 2004 skal det betales 11,11 pst. avgift av omsetning som nevnt i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 39 og godtgjørelse som nevnt i samme lov § 41.

§ 2

Fra 1. januar 2004 skal det betales 12 pst. avgift etter bestemmelsene i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift for næringsmidler. Som næringsmidler anses enhver mat- eller drikkevare og enhver annen vare som er bestemt til å konsumeres av mennesker, unntatt:

 1. legemidler,

 2. vann fra vannverk,

 3. tobakkvarer,

 4. alkoholholdige drikkevarer.

§ 3

 1. Fra 1. januar 2004 skal det betales 6 pst. avgift etter bestemmelsene i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift for kringkastingsselskap under utøvelse av allmennkringkasting som er finansiert av kringkastingsavgift som nevnt i kringkastingsloven § 6-4.

 2. Fra 1. mars 2004 skal det betales 6 pst. avgift etter bestemmelsene i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift for:

  1. Tjenester som gjelder persontransport.

  2. Formidling av tjenester som nevnt i bokstav a.

  3. Transport av kjøretøy på ferge eller annet fartøy på innenlands veisamband.

§ 4

Departementet kan gi nærmere forskrifter om avgrensing av avgiftsplikten.

Til forsiden