St.prp. nr. 1 (2003-2004)

FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om tollavgifter for budsjetterminen 2004

I.

Tolltariffen slik den gjelder 31. desember 2003, herunder tolltariffens innledende bestemmelser, skal fortsatt gjelde fra 1. januar 2004 med følgende endringer:

A.

I tolltariffens innledende bestemmelser gjøres følgende endringer:

§ 2 nr. 3 første, annet og tredje ledd skal lyde:

3. Varer som er omfattet av en frihandelsavtale inngått mellom Norge og en fremmed stat eller gruppe av stater kan innenfor rammen av slike avtaler innføres med redusert toll, tollfritt eller med annen tollmessig justering. Preferansetollbehandling innvilges under forutsetning av at opprinnelsesreglene til den aktuelle frihandelsavtalen er oppfylt.

Følgende frihandelsavtaler er virksomme 1. januar 2004:

 • Avtalen om opprettelse av Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde, EØS-avtalen

 • Konvensjonen om opprettelse av Det Europeiske Frihandelsforbund

 • Handelsavtalen EF - Norge

 • Frihandelsavtalen EFTA - Tyrkia

 • Frihandelsavtalen EFTA - Den tsjekkiske republikk (Tsjekkia)

 • Frihandelsavtalen EFTA - Den slovakiske republikk (Slovakia)

 • Frihandelsavtalen EFTA - Israel

 • Frihandelsavtalen EFTA - Romania

 • Frihandelsavtalen EFTA - Bulgaria

 • Frihandelsavtalen EFTA - Ungarn

 • Frihandelsavtalen EFTA - Polen

 • Frihandelsavtalen EFTA - Slovenia

 • Frihandelsavtalen EFTA - Estland

 • Frihandelsavtalen EFTA - Latvia

 • Frihandelsavtalen EFTA - Litauen

 • Frihandelsavtalen Norge - Færøyene

 • Interim frihandelsavtale EFTA - PLO på vegne av Den palestinske selvstyremyndighet

 • Frihandelsavtalen EFTA - Marokko

 • Frihandelsavtalen EFTA - Mexico

 • Frihandelsavtalen EFTA - Makedonia

 • Frihandelsavtalen EFTA - Jordan

 • Frihandelsavtalen EFTA - Kroatia

 • Frihandelsavtalen EFTA - Singapore

Tollpreferanser gis under samme forutsetninger også for varer som er omfattet av bilaterale avtaler eller unilaterale erklæringer inngått i tilknytning til disse frihandelsavtalene.

B.

For industrivarer som 31. desember 2003 er oppført i tolltariffen med høyere tollsats enn 2004-satsene i nedtrappingsplanen i henhold til WTO-avtalen, reduseres tollsatsene i samsvar med det som følger av Norges forpliktelser etter nedtrappingsplanen.

C.

Tollsatsene settes til null på de varenumrene i tolltariffen som er angitt i vedlegg 3 til St.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

II.

Finansdepartementet gis fullmakt til å iverksette de tollmessige sider ved eventuelle frihandelsavtaler mellom EFTA-landene og henholdsvis Canada, Chile, Sør-Afrika, Libanon, Tunisia og Egypt.

Finansdepartementet gis tilsvarende fullmakt til å iverksette bilaterale landbruksavtaler inngått under de nevnte frihandelsavtaler.

Finansdepartementet gis fullmakt til å iverksette de tollmessige sider ved avtalen om EØS-utvidelsen.

III.

Finansdepartementet gis fullmakt til å innarbeide tekniske endringer i tolltariffen.

Til forsiden