St.prp. nr. 1 (2003-2004)

FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Til innholdsfortegnelse

2 Oversikt over skatte-, avgifts- og tollspørsmål under utredning

Revisjon av regelverket om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav

Finansdepartementet sendte 7. juli 2003 et forslag til ny skatteinnkrevingslov på høring. Høringsfristen er satt til 1. november 2003. Forslaget innebærer først og fremst en teknisk revisjon og forenkling av gjeldende regelverk for betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav. Loven vil erstatte skattebetalingsloven, samt en rekke tilsvarende bestemmelser i lover og forskrifter om betaling og innkreving av andre skatte- og avgiftskrav. I tillegg til den tekniske revisjonen inneholder forslaget også enkelte materielle endringer, bl.a. at forvaltningsloven skal gjelde for behandling av skatte- og avgiftskrav og at finansavtaleloven sine regler om tid og sted for betaling skal gjelde. Dagens ordning med nedsetting av skatte- og avgiftskrav av billighetsgrunner foreslås videre endret fordi skatte- og avgiftskrav fra 1. juli 2003 fullt ut omfattes av gjeldsordningsloven.

Etter høringsfristens utløp vil Finansdepartementet gå gjennom høringsuttalelsene, og det tas sikte på å fremme et lovforslag for Stortinget i løpet av 2004.

Fradrag i norsk skatt for skatt betalt av utenlandsk datterselskap mv.

Den 28. juni 2001 sendte departementet på høring et forslag til enkelte endringer i reglene om fradrag (kredit) i norsk skatt for skatt betalt av utenlandsk datterselskap (skatteloven § 16-30 flg.). Bakgrunnen var at det i St.meld. nr. 1 (1999-2000), under henvisning til finanskomiteens flertall i Innst. O. nr. 62 (1996-97), ble varslet en bred evaluering av reglene for skattlegging av utbytte fra datterselskap i utlandet.

Prinsippene for lempning i norsk skatt for skatt betalt av utenlandsk datterselskap ble også vurdert i Skatteutvalgets innstiling i NOU 2003:9. Skatteutvalget vurderte temaet i et bredere perspektiv enn tilfellet var i departementets høringsnotat fra 28. juni 2001, og Skatteutvalget anbefalte også andre regelendringer enn det som ble forslått i høringsnotatet. På denne bakgrunn finner departementet det hensiktsmessig at oppfølgingen av høringsnotatet fra 28. juni 2001 skjer som et ledd i den samlede oppfølgingen av Skatteutvalgets innstilling.

Internprising

I løpet av våren 2004 tar departementet sikte på å sende på høring et notat om skattemessige overføringspriser for transaksjoner mellom beslektede selskaper, herunder også regler om dokumentasjon for slike transaksjoner.

Gjennomgang av uttaksbestemmelsene i merverdiavgiftsloven

Som følge av innføringen av generell avgiftsplikt på omsetning av tjenester, har behovet for en gjennomgang av uttaksbestemmelsene i merverdiavgiftsloven økt. Det er også behov for en lovteknisk gjennomgang av disse bestemmelsene. Denne gjennomgangen reiser en rekke kompliserte spørsmål. Finansdepartementet satte derfor ned en arbeidsgruppe med mandat å foreta en bred gjennomgang av uttaksreglene.

Arbeidsgruppen la fram resultatet av sitt arbeid for Finansdepartementet i form av en rapport tidligere i år. Departementet ønsker en bred høring av saken før en tar endelig stilling til forslagene som skal legges fram for Stortinget. Rapporten har vært på høring med frist 15. september 2003. Departementet går nå gjennom høringsinnspillene før det utarbeides forslag til endelige endringsforslag.

Revisjon av regelverket for kjøp og salg av sprit

Finansdepartementet har satt i gang et arbeid med å rydde opp i og modernisere lovverket knyttet til alkohol og teknisk sprit (lov 19. juni 1954 om sprit, brennevin, vin og isopropanol til teknisk og vitenskaplig bruk mv. (spritloven) under Finansdepartementets område). Arbeidet er en oppfølging av tidligere arbeid med opphevelse av ølloven i 1999, avviklingen av tilvirkningsmonopolet for brennevin fra 1. juli 2002, samtidig med at Nemnda for teknisk sprit ble avviklet og oppgavene overført til Toll- og avgiftsdirektoratet. I arbeidet inngår en vurdering av monopolordningen for innførsel og handel med teknisk sprit som er tildelt Arcus Produkter AS. Dagens regelverk og praksis er komplisert og arbeidet har derfor vist seg å ta en del tid. Departementet tar sikte på å sende et forslag på høring i løpet av 2004.

Tollregelverksprosjektet

Som tidligere varslet har en prosjektgruppe nedsatt av Finansdepartementet hatt som oppgave å utarbeide forslag til en revidert struktur i tollregelverket. Prosjektperioden ble fastsatt til 1. desember 2001 til 30. juni 2003. Prosjektet har mottatt støtte fra Justisdepartementets forskriftsprosjekt og Nærings- og Handelsdepartementet som ledd i Regjeringens program for fornyelse av offentlig sektor.

Prosjektgruppen avleverte sin sluttrapport i juli 2003, med et begrunnet utkast til lov om toll og vareførsel (til erstatning for tolloven av 1966), samt et utkast til plenarvedtak om toll. Rapporten er nå til behandling i departementet. Det tas sikte på at et forslag vil bli sendt på alminnelig høring i 2004.

Til forsiden