St.prp. nr. 1 (2003-2004)

FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Til innholdsfortegnelse

1 Skatteligningen og selvangivelsesstatistikk for 2001

I dette vedlegget redegjøres det for skatteligningen og selvangivelsesstatistikk for 2001. Skatteligningen inneholder tall for skattegrunnlagene og innbetalte skatter, mens selvangivelsesstatistikken inneholder tall for de fleste skattepliktige inntekter i tillegg til fradrag og formue.

Skatteligningen for inntektsåret 2001

Tabellene 1.1-1.7 gir en oversikt over skatteligningen for 2001. Statistikken bygger på oppgaver fra den ordinære skatteligningen for forskuddspliktige og etterskuddspliktige skattytere. For personlige skattytere omfatter inntektsskatt til staten hovedsakelig toppskatt og fellesskatt, men for visse grupper personlige skattytere, hovedsakelig personer som er bosatt i utlandet, tilfaller ordinær inntektsskatt staten.

Tabell 1.1 viser en oppstilling av skatteligningen samlet og fordelt på etterskuddspliktige og forskuddspliktige skattytere.I tabell 1.2 vises tall for skatteligningen samlet og fordelt fylkesvis for forskuddspliktige skattytere.

Utlignet formues- og inntektsskatt til kommune, fylke og stat og trygdeavgift til folketrygden utgjorde i alt 360 mrd. kroner i 2001 sammenlignet med 343,8 mrd. kroner i 2000.

Kommune- og fylkesskatten beløp seg til 104,8 mrd. kroner, mens statsskatten og trygdeavgiften var henholdsvis 200,8 og 54,3 mrd. kroner. Fra 2000 til 2001 var det en samlet økning i utlignet skatt på 4,7 pst. Kommune- og fylkesskatten økte med 13,8 pst., mens statsskatten var uendret. Medlemsavgiften til folketrygden økte med 6,5 pst. fra året før.

Alminnelig inntekt ved kommune- og fylkesskatteligningen utgjorde i alt 642,5 mrd. kroner for forskuddspliktige skattytere. Dette var tilnærmet det samme som året før. Sammenliknet med 2000 økte utlignede skatter for forskuddspliktige med 11,9 mrd. kroner.

Tabell 1.3 viser gjennomsnittstall for innenby(gd)sboende personlige skattytere fordelt fylkesvis. Alminnelig inntekt pr. innbygger var 141 800 kroner i 2001. Sammenlignet med alminnelig inntekt pr. innbygger i 2000 var dette en nedgang på 0,4 pst. Oslo hadde høyest inntekt pr. innbygger med 184 900 kroner, mens inntekten var lavest i Nord-Trøndelag med 114 400 kroner.

Tabell 1.4 viser fordelingen av antall personlige skattytere etter størrelsen på nettoformuen og alminnelig inntekt. Denne statistikken omfatter 3,5 mill. personlige skattytere. Av de personlige skattyterne hadde 31,3 pst. alminnelig inntekt under 100 000 kroner, 35 pst. en inntekt mellom 100 000 og 200 000 kroner, 20,7 pst. en inntekt mellom 200 000 og 300 000 kroner, og 13 pst. hadde en inntekt på 300 000 kroner eller mer. En gruppering av de personlige skattytere etter formuestrinn viser at 67,2 pst. av skattyterne hadde en nettoformue under 120 000 kroner, 13 pst. en formue mellom 120 000 og 300 000 kroner og 7,8 pst. en formue mellom 300 000 kroner og 500 000 kroner. 12,1 pst. av skattyterne ble lignet for en formue på 500 000 kroner eller mer.

Utlignet inntektsskatt fra etterskuddspliktige skattytereble tidligere fordelt mellom kommune, fylke og stat. Fra 1998 ble reglene om stedbunden beskatning fjernet og all inntektsskatt fra etterskuddspliktige skattytere med unntak av naturressursskatten blir nå utlignet til staten. Som tabell 1.1 viser utgjorde skattbar inntekt ved statsskatteligningen for etterskuddspliktige 176,9 mrd. kroner i 2001. Utlignet skatt for etterskuddspliktige økte med 4,3 mrd. kroner ift. 2000. Samlet utlignet skatt til staten, eksklusive selskaper skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven, utgjorde i alt 37,9 mrd. kroner i 2001. Av dette var 36,7 mrd. kroner fellesskatt og 188 mill. kroner formuesskatt. Skatt på grunnrenteinntekt var på 887 mill. kroner i 2001, mens tonnasjeskatten utgjorde 136 mill. kroner samme år.

Tallene for utlignet skatt til staten er etter godtgjørelsesfradrag i forbindelse med mottatt aksjeutbytte, etter fradrag for naturressursskatt og etter kreditfradrag (fradrag for skatt betalt i utlandet). Fradrag for godtgjørelse i fellesskatt utgjorde 9,3 mrd. kroner, fradrag for naturressursskatt utgjorde 2,2 mrd. kroner, mens kreditfradrag utgjorde 1,3 mrd. kroner. Tabell 1.5 viser etterskuddspliktige skattytere etter skattbar inntekt. Av en skattbar inntekt (alminnelig inntekt og korreksjonsinntekt) på 176,9 mrd. kroner, var 92 pst. (161,9 mrd. kroner) opptjent av etterskuddspliktige skattytere med en skattbar inntekt på 1 mill. kroner eller mer (21 pst. av skattyterne). Mottatt norsk og utenlandsk aksjeutbytte er fra inntektsåret 1993 inkludert i alminnelig inntekt.

Tabell 1.6 viser at 82,2 pst. av den utlignede skatten (ekskl. sokkelselskaper) ved statsskatteligningen på 37,9 mrd. kroner er utlignet på skattytergruppen aksjeselskaper mv., 7,1 pst. på kraftforetak, 5,7 pst. på sparebanker, 1,0 pst. på rederier skattlagt etter skatteloven §§ 8-10 til 8-19, 0,6 pst. på forbruksforeninger, innkjøps- og salgslag/samvirkelag, andelsmeierier og boligbyggelag, 1,2 pst. på utenlandske aksjeselskaper/forsikringsselskaper, 2,2 pst. på institusjoner/foreninger og pensjonsfond og 0,1 pst. på verdipapirfond.

Tabell 1.7 viser at statsskatten fra oljevirksomheten for etterskuddspliktige skattytere beløp seg til 98,7 mrd. kroner. Beløpet utgjør 72,2 pst. av selskapsskatten til staten.

Selvangivelsesstatistikk for 2001

Tabell 1.8-1.11 viser gjennomsnittstall for personlige skattytere fra selvangivelsesstatistikken for 2001. Mens skatteligningen hovedsakelig redegjør for innbetalte skatter i 2001, viser selvangivelsesstatistikken tall for gjennomsnittlige inntekter, formue og fradrag for (bosatte) personer 17 år og eldre.

I tabell 1.8 er det gjengitt en del hovedtall for de sosioøkonomiske gruppene lønnstakere, trygdede og selvstendig næringsdrivende. Tabellen viser at lønnstakere utgjør den største gruppen med vel 1,9 mill. personer. Trygdede utgjør 987 000 personer, mens selvstendig næringsdrivende utgjør vel 142 000 personer. Gjennomsnittlig bruttoinntektfor lønnstakere var 318 700 kroner i 2001. Trygdede hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på noe over 163 700 kroner, mens tilsvarende for selvstendig næringsdrivende var 432 500 kroner.

Trygdede og pensjonister får om lag 10,3 pst. av bruttoinntekten fra kapitalinntekter, dvs. renter, aksjeutbytte, aksjegevinst og inntekt av prosentlignet bolig. For lønnstakere og selvstendig næringsdrivende er andelen hhv. 5,6 pst. og 9,8 pst.

Tabell 1.8 viser også at samlet fradrag(inkl. særfradrag) som andel av bruttoinntekt er 32,5 pst. for trygdede, 26,3 pst. for lønnstakere og 24,4 pst. for selvstendig næringsdrivende. For selvstendig næringsdrivende utgjør underskudd i næring og gjeldsrenter de største fradragspostene, mens det er minstefradrag og gjeldsrenter for lønnstakere. De største fradragene for trygdede er minstefradrag og særfradrag.

Trygdede betaler i gjennomsnitt 16,8 pst. av sin bruttoinntekt i skatt. For lønnstakere utgjør samlet utlignet skatt i gjennomsnitt 27,7 pst. av bruttoinntekten. Selvstendig næringsdrivende betaler i gjennomsnitt 31 pst. av bruttoinntekten i skatt.

Tabell 1.9 viser sammensetning av inntekter og fradrag og skattfor personer (bosatte 17 år og eldre) på ulike inntektsnivåer. Tabellen viser at for personer med en bruttoinntekt under 100 000 kroner utgjør i gjennomsnitt lønnsinntekter om lag 42 pst., tjenestepensjoner mv. og trygdeytelser om lag 48 pst. og aksjeutbytte og gevinst om lag 0,2 pst. av bruttoinntekten. For personer med en bruttoinntekt over 1 mill. kroner utgjør i gjennomsnitt lønnsinntekter om lag 36 pst., tjenestepensjoner mv. og trygdeytelser om lag 1,8 pst. og aksjeutbytte og gevinst om lag 26 pst. av bruttoinntekten i 2001.

Tabell 1.10 viser sammensetningen av inntekter og fradrag for personer fordelt etter størrelsen på nettoformue. Tabellen viser at personer med høy nettoformue i gjennomsnitt også har relativt høy bruttoinntekt. For personer med en nettoformue på over 1 mill. kroner utgjør i gjennomsnitt lønnsinntekter om lag 32 pst. av bruttoinntekten i 2001. Tilsvarende utgjør tjenestepensjoner mv. og trygdeytelser om lag 16 pst. og aksjeutbytte og gevinst om lag 18 pst. av bruttoinntekten.

Tabell 1.11 gjengir gjennomsnittlige inntekter, fradrag og skatt fordelt etter alder. Tabellen viser at den gjennomsnittlige bruttoinntekten øker med alderen opp til aldersgruppen 45-54 år, for så å falle for de neste aldersgruppene. Tabellen viser at for personer mellom 67 og 79 år utgjør tjenestepensjon og trygdeytelser i gjennomsnitt om lag 79 pst. av bruttoinntekten. For personer mellom 17 og 34 år og 55 år og eldre utgjør i gjennomsnitt renter av bankinnskudd den største andelen av kapitalinntektene. For personer mellom 35 og 54 år utgjør aksjeutbytte og renter av bankinnskudd om lag like mye.

Tabell 1.1 Oversikt over skatteligningen. Hele landet. 2001. Mill. kroner

Etterskudds-Forskudds-
pliktigepliktige
I altskattytere1skattytere
Kommuneskatteligningen
Antall skattytere23 821 4391 2613 820 178
Nettoformue850 941-850 941
Alminnelig inntekt642 499-642 499
Særfradrag15 138-15 138
Formuesskatt5 159-5 159
Inntektsskatt362 596-62 596
Naturressursskatt1 3341 334-
Fylkesskatteligningen
Inntektsskatt35 447-35 447
Naturressursskatt243243-
Statsskatteligningen
Antall skattytere med felleskatt3 302 49273 2683 229 224
Antall skattytere med toppskatt931 360-931 360
Beregningsgrunnlag for toppskatt788 966-788 966
Nettoinntekt41 731-1 731
Skattbar inntekt176 937176 937-
Nettoformue908 52262 744845 778
Inntekt sokkel134 350134 350-
Beregningsgrunnlag for særskatt sokkel122 153122 153-
Toppskatt16 495-16 495
Fellesskatt82 41736 68945 728
Formuesskatt2 2041882 016
Inntektsskatt sokkel (inkl. særskatt)98 69598 695-
Skatt på grunnrenteinntekt for kraftanlegg887887-
Tonnasjeskatt136136-
Utligning til folketrygden
Beregningsgrunnlag for trygdeavgift i alt789 585-789 585
Personinntekt fra pensjon/trygd145 479-145 479
Personinntekt fra næring utenom primærnæring42 179-42 179
Personinntekt fra primærnæring9 935-9 935
Personinntekt lønn591 992-591 992
Samlet trygdeavgift54 342-54 342
Sum utlignet skatt
I alt359 956138 172221 784
Fradrag, nedsettelser og korreksjoner i skatt
I alt519 92812 8397 089
Finnmarksfradrag6587-587
Fradrag for boligsparing - BSU6376-376
Tillegg for aksjesparing - AMS6- 18--18
Skatt etterbetalt pensjon7- 37--37
Nedsettelse etter 80-prosentregelen8322-322
Skattebegrensning etter sktl. § 1793 091-3 091
Nedsettelse for utenlandsskatt (kreditfradrag)101 5351 307228
Godtgjørelsesfradrag1111 8319 2912 540
Fradrag for naturressursskatt122 2412 241-

1 Omfatter også utenlandske skattytere på kontinentalsokkelen.

2 Antall skattytere med utlignet inntektsskatt og/eller formuesskatt til kommune.

3 For etterskuddspliktige omfatter inntektsskatten kun utenlandske styremedlemmer.

4 Nettoinntekt er grunnlag for ordinær inntektsskatt til staten for visse grupper skattytere, hovedsakelig personer bosatt i utlandet.

5 Forsørgerfradraget falt bort fra og med inntektsåret 2001.

6 Beløpet er belastet inntektsskatt stat.

7 Tillegg/fradrag for etterbetalt pensjon er fordelt med -11,3 mill. kroner på inntektsskatt kommune, -5,9 mill. kroner på fylkesskatt, -2,8 mill. kroner på inntektsskatt stat, -7,6 mill. kroner på fellesskatten og -9 mill. kroner på avgift til folketrygden.

8 Beløpet er belastet formuesskatt stat.

9 Beløpet er belastet inntektsskatt kommune og fylke med henholdsvis 960 mill. kroner og 501,8 mill. kroner. Inntektsskatt stat med 205,7 mill. kroner, fellesskatt med 645,2 mill. kroner og avgift til folketrygden med 778,7 mill. kroner.

10 Beløpet for forskuddspliktige er belastet inntektsskatt stat med 27,5 mill. kroner, fellesskatt med 61,5 mill. kroner, inntektsskatt kommune med 91,2 mill. kroner og fylkesskatt med 47,7 mill. kroner. For etterskuddspliktige er beløpet belastet fellesskatten.

11 Godtgjørelsesfradraget for etterskuddspliktige belastes i sin helhet fellesskatt. For personlige skattytere er godtgjørelsesfradraget belastet inntektsskatt kommune med 1 107 mill. kroner, fylkesskatt med 626 mill. kroner og fellesskatt med 807 mill. kroner.

12 Beløpet er belastet fellesskatt.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2001.

Tabell 1.2 Oversikt over skatteligningen for forskuddspliktige skattytere etter fylke. 2001. Mill. kroner

Hele landetØstfoldAkershusOsloHedmarkOpplandBuskerudVestfoldTelemarkAust-AgderVest-Agder
Kommuneskatteligningen
Antall skattytere3 820 178215 982373 602400 850180 680192 841233 169181 838154 21099 293133 308
Nettoformue850 94242 302102 582149 26734 47836 06550 81141 67427 60018 26928 811
Alminnelig inntekt642 49933 28279 47696 12823 59522 98634 94229 62121 76513 03020 074
Særfradrag15 1389341 3291 714764700809791634365558
Formuesskatt5 159250635960201213310253163109174
Inntektsskatt62 5973 1608 0669 7612 2012 1483 4092 8352 0711 2371 919
Fylkesskatteligningen
Inntektsskatt35 4481 7904 5645 5261 2481 2171 9301 6051 1737011 087
Statsskatteligningen
Antall skattytere med felleskatt3 229 224183 404335 725382 837139 216136 085175 369154 169119 43072 309108 367
Antall skattytere med toppskatt931 36044 726129 970146 18227 41427 57149 81741 64230 21317 41228 048
Beregningsgrunnlag for toppskatt788 96641 38896 277110 17929 16428 70642 12536 48627 07116 21324 666
Nettoformue845 77841 323105 292153 29333 14633 65749 53140 78326 50117 16728 403
Toppskatt116 4956412 9993 568338340835689441260404
Fellesskatt45 7282 3075 9867 0181 6031 5632 4962 0751 5089031 400
Formuesskatt2 016101270331788112297633870
Utligning til folketrygden
Samlet trygdeavgift54 3422 7956 8787 8011 9231 9262 9212 4761 8101 0931 673
Sum utlignet skatt
I alt221 78411 04429 39934 9657 5927 48812 02210 0307 2294 3426 726
Fradrag, nedsettelser og korreksjoner i skatt
I alt7 0893446841 090249246349339212138203
Finnmarksfradrag587----------
Fradrag for BSU37616365791318149716
Fradrag for AMS-18-1-3-3-1-1-1-1-1-0-1
Skatt etterbetalt pensjon-37-2-6-6-1-2-1-1-1-0-1
Nedsettelse etter 80-prosentregelen322537167321515576
Skattebegrensning etter sktl. § 173 09120717330917716615814713579103
Nedsettelse for utenlandsskatt2286363233812979
Godtgjørelsesfradrag2 5401134115325863152154574070

Forts. tabell 1.2

RogalandHordalandSogn og FjordaneMøre og RomsdalSør-TrøndelagNord-TrøndelagNordlandTromsFinnmark - FinnmárkuSvalbardKontinental sokkelen
Kommuneskatteligningen
Antall skattytere290 867353 81893 680200 759223 961104 184200 707125 02561 009395
Nettoformue63 22571 98422 04147 22238 94317 10930 58419 7148 064196
Alminnelig inntekt54 88760 64313 67031 78734 98214 60428 75919 2009 05118
Særfradrag1 0291 3293498298744449015282540
Formuesskatt38343213128422998174114451
Inntektsskatt5 4465 9261 3063 0323 3681 3542 6831 8248511
Fylkesskatteligningen
Inntektsskatt3 0833 3557401 7181 9077671 5201 0334821
Statsskatteligningen
Antall skattytere med felleskatt257 583303 46876 996172 694187 05188 557169 004107 93853 062275 933
Antall skattytere med toppskatt83 81589 43718 34744 69648 49617 55737 95427 18012 18228 699
Beregningsgrunnlag for toppskatt66 45174 45916 92339 54444 01918 78037 14224 69811 71032 963
Nettoformue63 59171 67021 62246 78038 69216 78730 06419 4537 9594517
Toppskatt11 7231 555230661749207456247-331-0484
Fellesskatt3 9514 3179522 2102 4589881 9561 329621085
Formuesskatt161174511169439684618-00
Utligning til folketrygden
Samlet trygdeavgift4 6725 1681 1612 7053 0121 2502 4661 6807891143
Sum utlignet skatt
I alt19 42020 9284 57110 72611 8184 7029 3216 2722 4754712
Fradrag, nedsettelser og korreksjoner i skatt
I alt53159613734933015829628255400
Finnmarksfradrag-------10947800
Fradrag for BSU514010202291410500
Fradrag for AMS-2-2-0-1-1-0-1-0-0--0
Skatt etterbetalt pensjon-3-5-1-100-2-3-1--
Nedsettelse etter 80-prosent regelen13195105132100
Skattebegrensning etter sktl. § 1719927479185191114213120590-
Nedsettelse for utenlandsskatt462221193530-0
Godtgjørelsesfradrag226247421241033265401200

1 Toppskatten inkluderer også ordinær inntektsskatt til staten for visse grupper skattytere, hovedsakelig personer bosatt i utlandet. Denne skatten er i likhet med de øvrige skattene i tabellen oppgitt etter at fradrag og nedsettelser i skatt er trukket fra. For Finnmark fremkommer et negativt tall siden fradragene overstiger skatten, hovedsakelig på grunn av Finnmarksfradraget.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2001

Tabell 1.3 Gjennomsnittstall for personlige skattytere1. Fylke. 2001. Kroner

Alminnelig inntekt
FylkePr. innenby(gd)sboende personlig skattyterPr. innbyggerNettoformue pr. innbyggerUtlignet skatt pr. innbygger
Hele landet195 100141 800188 10048 800
Østfold177 800131 600164 80043 700
Akershus230 800169 000221 30062 100
Oslo242 300184 900299 80067 800
Hedmark166 900125 100177 90040 300
Oppland165 700125 000185 10040 700
Buskerud195 000146 000207 70050 200
Vestfold187 800137 100189 50046 400
Telemark179 100131 100161 30043 600
Aust-Agder177 200126 400168 20042 100
Vest-Agder182 100127 000181 10042 600
Rogaland207 400143 100167 60050 800
Hordaland196 400138 100164 60047 700
Sogn og Fjordane174 200127 100202 70042 500
Møre og Romsdal180 800130 100193 10043 900
Sør-Trøndelag184 200131 300146 40044 400
Nord-Trøndelag162 900114 400133 20036 800
Nordland168 300120 900128 00039 200
Troms175 600126 300129 50041 300
Finnmark-Finnmárku168 900122 700109 30033 600

1 Tallene omfatter bare skattytere som er bostedslignet i Norge. De øvrige gjennomsnittstallene omfatter oppgaver fra alle grupper av personlige skattytere. Innbyggertallet pr. 1. januar 2002 er benyttet ved beregning av gjennomsnittstall pr. innbygger. En kan ikke på grunnlag av totaltallene i tabell 1.1 beregne gjennomsnittstall i tabell 1.3.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2001.

Tabell 1.4 Antall personlige skattytere1 etter trinn for nettoformue og alminnelig inntekt. 2001

Nettoformue ved statsskatteligningen. Kroner
0-120 000-200 000-300 000-500 000-700 000-1 000 000-
Alminnelig inntekt. KronerI alt119 999199 999299 999499 999699 999999 999og over
I alt3 514 4192 361 837237 829217 438273 026149 867116 248158 174
0 eller negativ85 99076 1522 1281 4481 6109588732 821
1 - 24 999216 434188 50012 7716 8425 0811 564774902
25 000 - 49 999148 190130 9445 6853 6223 4351 9051 3501 249
50 000 - 74 999297 293240 25427 63915 6568 1962 3661 5561 626
75 000 - 99 999351 498225 22637 23935 93737 11210 3083 4532 223
100 000 - 149 999652 843414 58551 46852 11868 10434 61821 16410 786
150 000 - 199 999578 737393 75434 86932 96645 71128 81123 16219 464
200 000 - 249 999451 832298 16628 02227 19137 42122 44418 29920 289
250 000 - 299 999274 272163 71817 04517 69226 18716 78114 36118 488
300 000 - 349 999152 66084 2628 5759 39515 06110 4809 73615 151
350 000 - 399 99988 35547 1964 3425 1208 3856 0066 01711 289
400 000 - 449 99955 87629 0702 5102 8835 0003 7743 9338 706
450 000 - 499 99938 11019 3361 6131 8093 3312 5662 8046 651
500 000 - 999 999102 04445 3113 5644 3587 6416 6237 80226 745
1 000 000 og over20 2855 36335940175166396411 784

1 Som skattyter regnes en person som har sum utlignet skatt større enn null og/eller sum forskudd større enn null og/eller sum fradrag og nedsettelser i skatt større enn null. Sum forskudd er definert som summen av avregnet forskuddstrekk, avregnet forskuddsskatt og betalt tilleggsforskudd. Felleslignede ektefeller er ikke slått sammen til èn enhet. Begrepet skattyter er endret noe fra 1998, og er derfor ikke sammenlignbart med tidligere år. Skattytere med ligningskommune Svalbard er inkludert i tabellen.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2001.

Tabell 1.5 Etterskuddspliktige skattytere etter skattbar inntekt1. Felleskatt2 på skattbar inntekt ved statsskatteligningen. Eksklusiv sokkelselskaper3. 2001

Skattbar inntektSkattytereSkattbar inntektFellesskatt
KronerAntallPst.Mill. krPst.Mill. krPst.
I alt73 268100176 93710049 528100
1 - 4 9993 56757020
5 000 - 9 9991 717212030
10 000 - 19 9992 7764410110
20 000 - 49 9996 02082050570
50 000 - 99 9997 3901053901510
100 000 - 199 99910 053141 46014081
200 000 - 499 99915 726215 15131 4413
500 000 - 999 99910 699157 62442 1344
1 000 000 - 1 999 9997 2131010 11462 8286
2 000 000 - 4 999 9994 744614 56884 0758
5 000 000 og over3 3625137 2187838 41678

1 Skattbar inntekt omfatter alminnelig inntekt og korreksjonsinntekt.

2 Omfatter utlignet fellesskatt på alminnelig inntekt og utlignet fellesskatt på korreksjonsinntekt før godtgjørelsesfradrag, kreditfradrag og fradrag for naturressursskatt er trukket fra.

3 Selskaper skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2001.

Tabell 1.6 Etterskuddspliktige skattytere. Ansettelser og skatter ved statsskatteligningen etter skattytergruppe1, eksklusive sokkelselskaper2. 2001. Mill. kroner

Skatter og fradrag
Antall skattytere3NettoformueSkattbar inntekt4FormuesskattFellesskatt5TonnasjeskattGrunnrenteskattFradrag i skatt6Sum skatt til staten
I alt74 51662 744176 93718849 52813688712 83937 900
Aksjeselskaper770 6881 522132 926537 219--6 08231 142
Rederier skattelagt etter skatteloven §§8-10 til 8-19405-873-244136-16364
Selskap hjemmehørende på Svalbard65367908--08
Verdipapirfond128-389-109--7831
Gjensidige livs- og skadeforsikringsselskaper9214612--21
Sparebanker13130 5277 799922 184--1272 149
Forbruksforeninger, innkjøps og salgslag, andelsmeierier og boligbyggelag1 34421 76272865204--32237
Kraftforetak2322 46528 91478 096-8876 2892 702
Institusjoner, foreninger og pensjonsfond1 1156 2192 96119829--31817
Utenlandske aksjeselskaper og forsikringsselskaper399-2 263-634--182451

1 Skattytergruppe refererer til skatteregelgruppe som de etterskuddspliktige skattyterne skattlegges etter.

2 Selskaper skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven.

3 Etterskuddspliktige som har fått beregnet skatt av inntekt og/eller formue før eventuelle fradrag i skatt.

4 Omfatter inntekt inklusive aksjeutbytte og korreksjonsinntekt.

5 Inneholder også utlignet fellesskatt på korreksjonsinntekt.

6 Godtgjørelsesfradrag (9 291 millioner kroner), fradrag for naturressursskatt (2 241 millioner kroner) og kredittfradrag (1 307 millioner kroner).

7 Omfatter aksjeselskaper, aksjebanker og forsikringsselskaper registrert i Norge.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2001.

Tabell 1.7 Etterskuddspliktige skattytere skattlagt med hjemmel i petroleumsloven. Ansettelser og skatter. 2001. Mill. kroner

Sokkelselskaper
AntallOljeutvinnings-Utenlandske
skatt-og rørlednings-sokkel-
ytereI altselskaperselskaper
Inntekt sokkel159134 350133 3221 028
Skatt inntekt sokkel15937 61837 330288
Særskatteinntekt25122 153122 153-
Særskatt sokkel2561 07761 077-
Sum skatt sokkel15998 69598 407288

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2001.

Tabell 1.8 Selvangivelsesregnskap for bosatte personer 17 år og over, etter sosioøkonomisk status. 2001. Gjennomsnitt. Kroner

Selvstendig
nærings-
LønnstakereTrygdededrivende
Bruttoinntekt318 700163 700432 500
Lønn291 5007 20028 500
Ytelser fra folketrygden2 400106 6005 000
Tjenestepensjon m.m.1 50029 0001 900
Næringsinntekt av jordbruk, skogbruk og fiske inkl. skattepliktige sykepenger i næringsvirksomhet90050090 600
Annen næringsinntekt inkl. skattepliktige sykepenger i næringsvirksomhet1 700700258 300
Renter av bankinnskudd5 30010 70013 800
Aksjeutbytte inkl.utenlandsk aksjeutbytte5 1001 5006 800
Gevinst ved salg av aksjer o.l.3 0009006 600
Inntekt av prosentlignet boligeiendom2 7002 3003 300
Andre inntekter av fast eiendom1 3001 5004 800
Mottatte bidrag, livrenter, barnepensjon m.m.1 4001 300900
Andre inntekter1 8001 40012 000
Fradrag83 10039 200104 700
Minstefradrag39 50029 10011 200
Reiseutgifter3 000100500
Pensjonspremie, privat og offentlig1 9000400
Foreldrefradrag2 2002001 600
Underskudd i næring, inkl. tidligere års underskudd1 2001 00013 100
Underholdsbidrag, kårytelser o.l.1 7004002 000
Innbetaling til individuell pensjonsavtale4001001 500
Renter av gjeld26 6005 60050 300
Andelsieiers andel av fradragsberettigede utgifter i boligselskapet7001 000300
Andre fradrag5 8001 70023 800
Alminnelig inntekt235 600124 500327 800
- Særfradrag60014 000800
Grunnlag for beregning av kommune- og fellesskatt235 000110 500327 000
Sum bruttoskatt90 10030 800136 200
Sum fradrag i skatt1 7003 3002 100
Nettoskatt188 40027 500134 100
Antall bosatte 17 år og eldre1 921 053987 033142 375

1 Utlignet inntekts- og formuesskatt

Kilde: Statistisk sentralbyrås selvangivelsesstatistikk 2001

Tabell 1.9 Selvangivelsesregnskap for bosatte personer 17 år og eldre, etter bruttoinntekt. Gjennomsnitt. 2001. Kroner

Bruttoinntekt
Alle100 000-200 000-300 000-400 000-500 000-750 000-1 000 000
personer-99 999199 999299 999399 999499 999749 999999 999og over
Bruttoinntekt243 90051 300148 800249 700341 900442 400593 300851 3001 900 100
Lønn166 60021 70061 200188 300287 400360 100458 500582 900696 900
Ytelser fra folketrygden31 50023 90063 40027 10011 1008 8007 8008 20011 400
Tjenestepensjon m.m.9 1007009 90013 0009 40010 30011 30013 40022 400
Næringsinntekt av jordbruk, skogbruk og fiske inkl. skattepliktige sykepenger i næringsvirksomhet4 4004001 9003 7006 30010 70015 00019 00049 100
Annen næringsinntekt inkl. skattepliktige sykepenger i næringsvirksomhet11 7008003 1006 00011 50025 50048 400103 500327 300
Renter av bankinnskudd6 9001 9005 4005 7007 00010 30015 90028 500108 700
Aksjeutbytte inkl.utenlandsk aksjeutbytte3 8001002004001 2003 80013 00042 600261 400
Gevinst ved salg av aksjer o.l.2 40001002004001 0002 7008 900229 700
Inntekt av prosentlignet boligeiendom2 3005001 6002 4003 4004 3005 5007 40010 800
Andre inntekter av fast eiendom1 4001003005001 1002 6005 90014 20058 000
Mottatte bidrag, livrenter, barnepensjon m.m.1 4001 1001 3001 6001 6001 5001 3001 5003 300
Andre inntekter2 4001004008001 6003 6008 10021 300121 000
Fradrag64 20022 70043 00069 40089 400106 000128 000159 900358 600
Minstefradrag32 60018 30030 90039 20039 00038 00037 30036 40034 200
Reiseutgifter1 7001005002 1003 5004 1003 8003 2002 400
Pensjonspremie, privat og offentlig1 10004001 5002 2002 1001 8001 7001 300
Foreldrefradrag1 4002007001 5002 2002 9003 7004 0003 500
Underskudd i næring, inkl. tidligere års underskudd1 7007007009001 4002 2005 7006 90056 100
Underholdsbidrag, kårytelser o.l.1 2001005001 2002 1002 7003 4004 2005 500
Innbetaling til individuell pensjonsavtale30001002004008001 3002 1003 300
Renter av gjeld18 6002 2006 80018 80031 70042 20053 70071 300130 700
Andelsieiers andel av fradragsberettigede utgifter i boligselskapet700200800800900900800600600
Andre fradrag4 9008001 6003 1006 00010 10016 50029 400120 800
Alminnelig inntekt179 70028 600105 800180 300252 500336 400465 300691 3001 541 500
Særfradrag4 3004 1008 6003 2001 5001 2001 1001 3001 500
Grunnlag for beregning av kommune- og fellesskatt175 30024 40097 200177 200251 100335 100464 100690 1001 540 000
Sum bruttoskatt64 4005 80027 70059 40093 500136 900203 600317 300708 300
Sum fradrag i skatt2 0001 5002 3007007001 4003 50010 30056 100
Nettoskatt162 4004 30025 50058 80092 700135 600200 100307 000652 300
Antall bosatte 17 år og eldre3 508 217687 234943 297920 283541 611198 109150 84137 33929 503

1 Utlignet inntekts- og formuesskatt

Kilde: Statistisk sentralbyrås selvangivelsesstatistikk 2001.

Tabell 1.10 Selvangivelsesregnskap for bosatte personer 17 år og eldre, etter nettoformue. Gjennomsnitt. 2001. Kroner

Alle0 eller100 000-200 000-300 000-500 000-750 000-1 000 000
personernegativ1-99 999199 999299 999499 999749 999999 999og over
Bruttoinntekt243 900259 800153 300206 000224 500248 400282 800320 200575 900
Lønn166 600216 300110 600139 300141 900142 500146 700150 800186 300
Ytelser fra folketrygden31 50015 70028 30040 00046 90053 90058 20059 70055 900
Tjenestepensjon m.m.9 1002 8004 5008 80012 50018 20024 90029 80035 200
Næringsinntekt av jordbruk, skogbruk og fiske inkl. skattepliktige sykepenger i næringsvirksomhet4 4003 3001 8002 6003 2004 7007 80012 30024 100
Annen næringsinntekt inkl. skattepliktige sykepenger i næringsvirksomhet11 70012 0003 9006 5007 70010 40014 80020 90060 400
Renter av bankinnskudd6 9001 7001 3003 6005 4009 00015 80024 60066 400
Aksjeutbytte inkl.utenlandsk aksjeutbytte3 8001 0002006008001 5002 9005 90061 600
Gevinst ved salg av aksjer o.l.2 4006001003005007001 4002 40041 000
Inntekt av prosentlignet boligeiendom2 3001 9006001 9002 9003 9004 7005 2006 900
Andre inntekter av fast eiendom1 4001 0002006007001 1001 9003 10013 200
Mottatte bidrag, livrenter, barnepensjon m.m.1 4002 0001 2008007006007009002 300
Andre inntekter2 4001 6004001 0001 4001 9003 0004 70022 700
Fradrag64 20086 20038 90046 70047 90049 60052 60058 800106 700
Minstefradrag32 60034 50028 70032 00032 70033 30033 80033 70033 200
Reiseutgifter1 7002 5001 0001 3001 3001 3001 3001 2001 100
Pensjonspremie, privat og offentlig1 1001 3008001 1001 1001 1001 1001 000900
Foreldrefradrag1 4002 0009001 3001 200900700600900
Underskudd i næring, inkl. tidligere års underskudd1 7001 8003005006009001 5002 10013 300
Underholdsbidrag, kårytelser o.l.1 2002 200500500500400500500900
Innbetaling til individuell pensjonsavtale3002001002003005007001 0001 800
Renter av gjeld18 60036 4004 4006 7006 8007 0007 3008 40019 900
Andelsieiers andel av fradragsberettigede utgifter i boligselskapet7001 000300600600600600500500
Andre fradrag4 9004 4001 8002 4002 7003 6005 3009 80034 100
Alminnelig inntekt179 700173 600114 500159 300176 700198 800230 200261 400469 200
Særfradrag4 3002 1004 3005 9006 7007 2007 3007 3006 500
Grunnlag for beregning av kommune- og fellesskatt175 300171 500110 200153 400170 000191 500222 900254 200462 800
Sum bruttoskatt64 40065 60035 50051 20057 80066 80080 50095 800198 200
Sum fradrag i skatt2 0001 2001 5002 0001 9001 5001 2001 60014 000
Nettoskatt162 40064 50034 00049 10055 90065 30079 40094 100184 200
Antall bosatte 17 år og eldre3 508 2171 389 445795 198352 878245 682292 990181 78691 935158 303

1 Utlignet inntekts- og formuesskatt

Kilde: Statistisk sentralbyrås selvangivelsesstatistikk 2001.

Tabell 1.11 Selvangivelsesregnskap for bosatte personer 17 år og eldre, etter alder. 2001. Gjennomsnitt. Kroner

Alder
Alle personer17-2425-3435-4445-5455-6667-79over 80
Bruttoinntekt243 90098 700247 100306 900321 000275 000182 300148 500
Lønn166 60089 400216 500247 700241 900164 1008 100400
Ytelser fra folketrygden31 5003 1007 90011 50017 50036 000112 600102 900
Tjenestepensjon m.m.9 1002003001 3002 70021 10032 10023 700
Næringsinntekt av jordbruk, skogbruk og fiske inkl. skattepliktige sykepenger i næringsvirksomhet4 4001 2003 3006 4007 6006 3001 100200
Annen næringsinntekt inkl. skattepliktige sykepenger i næringsvirksomhet11 7009008 30017 60022 40016 2002 900700
Renter av bankinnskudd6 9001 6002 9004 6007 00010 80013 90014 400
Aksjeutbytte inkl.utenlandsk aksjeutbytte3 8004001 6004 8007 1006 3002 4001 300
Gevinst ved salg av aksjer o.l.2 4002001 2003 5004 2003 5001 400600
Inntekt av prosentlignet boligeiendom2 3001001 3002 7003 4003 4002 9002 000
Andre inntekter av fast eiendom1 4001006001 3002 1002 6002 1001 200
Mottatte bidrag, livrenter, barnepensjon m.m.1 4001 4002 0003 000900400500200
Andre inntekter2 4001001 0002 5004 2004 3002 300800
Fradrag64 20034 60075 00087 10079 60061 50038 70030 100
Minstefradrag32 60027 20034 90035 50034 90032 70029 50026 300
Reiseutgifter1 7001 2002 6002 5002 2001 30000
Pensjonspremie, privat og offentlig1 1002001 1001 6001 9001 40000
Foreldrefradrag1 4002002 9003 600600000
Underskudd i næring, inkl. tidligere års underskudd1 7001001 0001 9002 8002 6001 900600
Underholdsbidrag, kårytelser o.l.1 2001001 2003 0001 70030000
Innbetaling til individuell pensjonsavtale30001003007001 00000
Renter av gjeld18 6003 50026 30031 40026 20015 0003 8001 000
Andelsieiers andel av fradragsberettigede utgifter i boligselskapet7001007007007007001 0001 200
Andre fradrag4 9001 8004 1006 7008 0006 4002 3001 000
Alminnelig inntekt179 70064 100172 100219 800241 400213 500143 600118 400
Særfradrag4 3003009001 6002 7005 20014 40015 600
Grunnlag for beregning av kommune- og fellesskatt175 30063 800171 200218 200238 700208 300129 200102 800
Sum bruttoskatt64 40020 20063 40084 90093 20077 20038 40028 000
Sum fradrag i skatt2 0006001 3001 7002 3002 5002 8004 600
Nettoskatt162 40019 50062 10083 20090 90074 70035 60023 400
Antall bosatte 17 år og eldre3 508 217432 738666 609658 574611 122529 584408 137201 453

1 Utlignet inntekts- og formuesskatt

Kilde: Statistisk sentralbyrås selvangivelsesstatistikk 2001.

Til forsiden