Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 1 (2003-2004)

FOR budsjettERMINEN 2004 — Utgiftskapitler: 0800-0868, 2530 Inntektskapitler: 3854, 3855, 3859

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om bevilgning for budsjetterminen 2004, kapitlene 0800-0868, 2530, 3854, 3855, 3859

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kr

Kr

Kr

0800

Barne- og familiedepartementet (jf. kap. 3800)

01

Driftsutgifter

81 620 000

21

Spesielle driftsutgifter

3 195 000

84 815 000

0830

Foreldreveiledning og samlivstiltak

21

Spesielle driftsutgifter

4 156 000

70

Tilskudd

8 911 000

13 067 000

0840

Tilskudd til krisetiltak

21

Spesielle driftsutgifter

3 761 000

60

Tilskudd til kommuner til krisetiltak , overslagsbevilgning

77 592 000

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak m.v.

2 554 000

83 907 000

0841

Familievern og konfliktløsning

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse , overslagsbevilgning

10 431 000

22

Kompetanseutvikling og opplæring, meklingskorpset m.v.

8 149 000

70

Utviklings- og opplysningsarbeid m.v.

12 004 000

30 584 000

0842

Statlig forvaltning av familievernet (jf. kap. 3842)

01

Driftsutgifter , kan nyttes under post 70

139 331 000

21

Spesielle driftsutgifter

5 000 000

70

Tilskudd til kirkens familievern m.v. , kan nyttes under post 01

105 000 000

249 331 000

0844

Kontantstøtte

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under kap. 846, post 50

2 193 000

70

Tilskudd , overslagsbevilgning, kan nyttes under kap. 856, post 60

2 852 195 000

2 854 388 000

0845

Barnetrygd

70

Tilskudd

14 203 100 000

14 203 100 000

0846

Familie- og likestillingspolitisk forskning, opplysningsarbeid m.v.

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under post 50

5 635 000

22

Refusjon av utgifter til DNA-analyser

4 725 000

50

Forskning , kan nyttes under post 21, kap. 844, post 21, kap. 856, post 21

9 458 000

70

Tilskudd

3 841 000

71

Særlige familiepolitiske tiltak

825 000

72

Tiltak for lesbiske og homofile

2 250 000

79

Tilskudd til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid , kan overføres

1 800 000

28 534 000

0847

Likestillingssenteret

50

Basisbevilgning

6 014 000

6 014 000

0848

Likestillingsombudet (jf. kap. 3848)

01

Driftsutgifter

6 358 000

6 358 000

0850

Barneombudet (jf. kap. 3850)

01

Driftsutgifter

7 871 000

7 871 000

0852

Adopsjonsstøtte

70

Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet , overslagsbevilgning

15 928 000

15 928 000

0854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet (jf. kap. 3854)

01

Driftsutgifter - Fylkesnemndene for sosiale saker

75 494 000

21

Spesielle driftsutgifter

28 426 000

50

Forskning , kan nyttes under post 71

12 897 000

64

Tilskudd for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere , overslagsbevilgning

218 424 000

70

Tilskudd til Rostad ungdomsheim og Rostad ettervernsheim

2 098 000

71

Utvikling og opplysningsarbeid m.v. , kan nyttes under post 50

20 416 000

357 755 000

0855

Statlig forvaltning av barnevernet (jf. kap. 3855)

01

Driftsutgifter , kan nyttes under post 70

1 734 000 000

21

Spesielle driftsutgifter

50 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

56 000 000

70

Tilskudd til kjøp av plasser, tiltak m.v. , kan nyttes under post 01

1 038 000 000

2 878 000 000

0856

Barnehager

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres, kan nyttes under kap. 846, post 50

25 904 000

50

Tilskudd til samiske barnehagetilbud

10 716 000

60

Driftstilskudd til barnehager , overslagsbevilgning, kan nyttes under kap. 844, post 70

8 933 340 000

61

Investeringstilskudd , overslagsbevilgning

218 000 000

62

Tilskudd til tiltak for barn med funksjonshemming i barnehage

713 000 000

63

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder

93 245 000

65

Skjønnsmidler til barnehager

485 000 000

10 479 205 000

0857

Barne- og ungdomstiltak

21

Spesielle driftsutgifter

2 068 000

50

Forskning , kan nyttes under post 71

5 308 000

70

Barne- og ungdomsorganisasjoner

72 974 000

71

Utviklingsarbeid , kan nyttes under post 50

5 866 000

72

Styrking av oppveksmiljøet m.v. , kan overføres

5 165 000

73

Ungdomstiltak i større bysamfunn , kan overføres

23 469 000

75

Frivillig barne- og ungdomsarbeid lokalt (Frifond)

22 000 000

79

Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid m.v. , kan overføres

20 661 000

157 511 000

0858

Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen (jf. kap. 3858)

01

Driftsutgifter

15 889 000

21

Spesielle driftsutgifter

500 000

16 389 000

0859

UNG i Europa (jf. kap. 3859)

01

Driftsutgifter , kan overføres

4 988 000

4 988 000

0860

Forbrukerrådet

50

Basisbevilgning

77 781 000

77 781 000

0862

Positiv miljømerking

70

Driftstilskudd til offentlig stiftelse for positiv miljømerking

3 758 000

3 758 000

0865

Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, forskning, utviklings- og opplysningsarbeid

6 311 000

79

EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk , kan overføres

3 850 000

10 161 000

0866

Statens institutt for forbruksforskning

50

Basisbevilgning

21 965 000

21 965 000

0867

Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet (jf. kap. 3867)

01

Driftsutgifter

4 445 000

4 445 000

0868

Forbrukerombudet (jf. kap. 3868)

01

Driftsutgifter

14 591 000

14 591 000

2530

Fødselspenger og adopsjonspenger

70

Fødselspenger til yrkesaktive , overslagsbevilgning

8 655 690 000

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon , overslagsbevilgning

404 745 000

72

Feriepenger av fødselspenger til arbeidstakere , overslagsbevilgning

245 366 000

73

Adopsjonspenger , overslagsbevilgning

151 194 000

9 456 995 000

Sum Utgifter

41 067 441 000

Sum departementets utgifter

41 067 441 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kr

Kr

Kr

3854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet (jf. kap. 854)

04

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

20 720 000

20 720 000

3855

Statlig forvaltning av barnevernet (jf. kap. 855)

60

Kommunale egenandeler

677 000 000

677 000 000

3859

UNG i Europa (jf. kap. 859)

01

Tilskudd fra Europakommisjonen

1 922 000

1 922 000

Sum Inntekter

699 642 000

Sum departementets inntekter

699 642 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Barne- og familiedepartementet i 2004 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 855 post 01

kap. 3855 postene 01 og 60

Andre fullmakter

III

Satser for barnetrygd

Stortinget samtykker i at Rikstrygdeverket for 2004 i medhold av lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd, § 10, kan utbetale barnetrygd med kr 11 664 per barn per år.

Enslige forsørgere som fyller vilkårene for rett til utvidet stønad etter barnetrygdloven og full overgangsstønad etter folketrygdloven, og som har barn i alderen 0-3 år har rett til et småbarnstillegg på 7 884 kr per år. Dette tillegget gis per enslig forsørger, uavhengig av hvor mange barn i alderen 0-3 år vedkommende faktisk forsørger.

For stønadsmottakere bosatt i Finnmark og Nord-Troms (Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) ytes et tillegg i barnetrygden på 3 792 per barn per år, det såkalte Finnmarkstillegget.

Finnmarkstillegget skal også utbetales for barn i fosterhjem eller barneverninstitusjon i de aktuelle kommunene.

IV

Satser for kontantstøtte

Stortinget samtykker i at Rikstrygdeverket for 2003 i medhold av lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre, kan utbetale kontantstøtte med følgende beløp for 1- og 2-åringer:

Oppholdstid i barnehage

Prosentandel av full sats

Kontantstøtte i kroner per år

Ikke bruk av barnehage

100

43 884

Til og med 8 timer per uke

80

35 112

9-16 timer per uke

60

26 328

17-24 timer per uke

40

17 556

25-32 timer per uke

20

8 784

33 timer eller mer per uke

0

0

V

Satser for engangsstønad ved fødsel og adopsjon og stønad ved fødsel utenfor institusjon

Stortinget samtykker i at Rikstrygdeverket for 2004 i medhold av lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd, kan utbetale:

  1. Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, lovens §§ 14-12 og 14-20

kr 33 584 per barn

  1. Stønad ved fødsel utenfor institusjon, lovens § 5-13

kr 1 765 per fødsel

Til toppen
Til dokumentets forside