St.prp. nr. 1 (2007-2008)

FOR BUDSJETTÅRET 2008 Svalbardbudsjettet

Til innhaldsliste

Tilråing

Justis- og politidepartementet

tilrår:

  1. I St.prp. nr. 1 om Svalbardbudsjettet for år 2008 blir dei summane førde opp som er nemnde i eit framlagt forslag:

a.

Sum utgifter

kr

221 247 000

b.

Sum inntekter

kr

221 247 000

Til forsida