St.prp. nr. 1 (2007-2008)

FOR BUDSJETTÅRET 2008 Svalbardbudsjettet

Til innhaldsliste

Forslag til vedtak om løyving av utgifter og inntekter for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2008

I

Utgifter:

Kap.

Post

Svalbardbudsjettet

Pr. post

Sum kap

Kr

Kr

0001

Svalbard kyrkje

01

Driftsutgifter

3 600 000

3 600 000

0002

Tilskot til kulturelle formål m.m.

70

Tilskot til velferdsarbeid på Svalbard

960 000

960 000

0003

Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

70

Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

88 800 000

88 800 000

0005

Sysselmannen (jf. kap. 3005)

01

Driftsutgifter

26 250 000

26 250 000

0006

Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 3006)

01

Driftsutgifter

67 600 000

67 600 000

0007

Tilfeldige utgifter

01

Driftsutgifter

4 100 000

4 100 000

0009

Kulturminnetiltak

01

Driftsutgifter

2 100 000

2 100 000

0011

Bergmeisteren

01

Driftsutgifter

1 310 000

1 310 000

0017

Refusjon til Norsk Polarinstitutt

50

Refusjon

2 800 000

2 800 000

0018

Fyr og radiofyr

01

Driftsutgifter

3 450 000

3 450 000

0019

Statens bygningar på Bjørnøya og Hopen

01

Driftsutgifter

5 950 000

5 950 000

0020

Statens bygningar i Longyearbyen (jf. kap. 3020)

01

Driftsutgifter

11 100 000

11 100 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald , kan overførast

600 000

600 000

0022

Likningsforvaltninga for Svalbard

01

Driftsutgifter

2 627 000

2 627 000

Sum Svalbardbudsjettet

Sum departementets utgifter

221 247 000

Inntekter:

Kap.

Post

Svalbardbudsjettet

Pr. post

Sum kap

Kr

Kr

3005

Sysselmannen (jf. kap. 5)

01

Diverse inntekter

250 000

250 000

3006

Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 6)

01

Leigeinntekter

1 100 000

1 100 00

3020

Statens bygningar i Longyearbyen (jf. kap. 20)

01

Inntekter

2 820 000

2 820 000

3030

Skattar og avgifter

70

Skattar m.m.

69 000 000

69 000 000

71

Utførselsavgift

3 500 000

3 500 000

72

Utmålsgebyr, årsavgift

1 090 000

1 090 000

3035

Tilskot frå statsbudsjettet

70

Tilskot

143 487 000

143 487 000

Sum Svalbardbudsjettet

Sum departementets inntekter

221 247 000

Til forsida