St.prp. nr. 1 (2007-2008)

FOR BUDSJETTÅRET 2008 Svalbardbudsjettet

Til innhaldsliste

1 Oversikt over forslag til utgifter på Svalbard som blir dekte over statsbudsjettet for 2008

(1000 kr)

Kap.

post

Rekneskap 2006

Saldert budsjett 2007

Forslag 2008

Kunnskapsdepartementet

231

60

Barnehagar

0

6 364

6 630

281

74

Fellesutgifter til universitetet og ­høgskular – tilskot UNIS

94 885

75 500

78 719

2831

50

Meteorologisk institutt, drift av ­stasjonane på Bjørnøya og Hopen og vêrtenesta på Svalbard lufthamn

10 900

12 000

12 000

285

52

Noregs forskingsråd

14 000

14 000

14 000

286 2

50

Fondet for forsking og nyskaping, satsing på polarklimaforsking

7 500

7 500

7 500

Kultur- og kyrkjedepartementet

320

74

Tilskot til faste tiltak under Norsk kulturråd

135

140

146

326

78

Forskjellige faste tiltak

155

237

247

3353

71

Produksjonstilskot

360

328

70

Det nasjonale museumsnettverket – Svalbard museum

0

1 000

1043

Kommunal- og regionaldepartementet

502

01

Valutgifter

0

100

0

552

72

Nasjonalt samarbeid for regional utvikling

0

2 000

0

Helse- og omsorgsdepartementet

7324

75

Tilskot Helse Nord RHF

21 800

22 500

23 400

Barne- og likestillingsdepartementet

844

70

Kontantstøtte

5

200

800

845

70

Barnetrygd

5

5 900

5 900

8566

60

Barnehagar

6 780

0

0

Nærings- og handelsdepartementet

937

71

Tilskot Svalbard Reiseliv AS

2 000

2 000

2 000

953

70

Tilskot Kings Bay AS

13 000

13 000

25 000

Miljøverndepartementet

14107

Polarforsking og miljøovervaking

11 500

12 500

12 000

1427

Direktoratet for naturforvalting

1 305

1 125

1 300

14657

Statens kartverk

8 920

8 000

8 000

1471

Norsk Polarinstitutt

51 000

70 000

70 000

Fornyings- og administrasjons­departementet

2445

24

Longyearbyen sjukehus

170

180

190

2445

24

Skulebygningar, Longyearbyen

504

0

0

2445

24

Svalbard kyrkje

105

159

79

2445

24

Meteorologiske stasjonar, Bjørnøya

280

966

416

2445

24

Meteorologiske stasjonar, Hopen

23

88

298

2445

24

Sverdrupstasjonen, Ny-Ålesund

30

72

72

2445

24

Svalbard Forskingspark

512

931

631

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

640

01

Arbeidstilsynet

268

270

282

Justisdepartementet

451

01

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap

153

150

140

Sum

246 285

256 882

270 793

1 Kunnskapsdepartementet finansierer ikkje drifta av flyvêrtenester på Svalbard lufthamn. Denne er finansiert av Avinor. Vidare fastset ikkje Kunnskapsdepartementet budsjettet til drift av stasjonane på Bjørnøya og Hopen, og dei oppgitte tala er derfor anslag. Det er Meteorologisk institutt som fastset budsjettet.

2 Talet er eit overslag over kor stor del av NORKLIMA-programmet som vert finansiert over kap. 286, post 50 og som er direkte knytt til forsking på Svalbard. I tillegg går 80 mill. kroner til IPY over denne posten (2007 og 2008), men det er uråd å vite no kor stor del av IPY-løyvinga som direkte gjeld Svalbard og havområda i nærleiken.

3 Beløpet under kap. 335 Pressestøtte, post 71 gjeld tilskot til Svalbardposten. Beløpet blir utrekna pr. oktober inneverande år med utgangspunkt i opplagstal.

4 Longyearbyen sjukehus er ein del av Universitetssjukehuset i Nord-Noreg HF i Helse Nord RHF. Talet for 2008 er førebels ikkje kjend og er derfor anslag.

5  Det føreligg ikkje rekneskapstal for 2006 (RTV), då utbetalingane er knytte til heimstadkommune.

6 Barnehagar blei overført Kunnskapsdepartementet frå 2007.

7 Beløpa er overslag over kor stor del av ei større løyving som gjeld tiltak på Svalbard.

Til forsida