St.prp nr. 1 Tillegg nr. 11 (1999-2000)

FOR BUDSJETTERMINEN 2000 Overføring av aksjer til Statens Bankinvesteringsfond

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Det følger av lov om Statens Bankinvesteringsfond av 29. november 1991 nr 78 § 2 at Investeringsfondets kapital bevilges av Stortinget. I St prp nr 76 (1998-99) Om samtykke til godkjenning av fusjonsplan for fusjon mellom Den norske Bank ASA og Postbanken AS ble det lagt til grunn at statens eierandel i den fusjonerte banken vil bli samlet i Statens Bankinvesteringsfond. Ved ikrafttredelse av fusjonen mellom Den norske Bank ASA og Postbanken AS, vil Postbanken AS bli oppløst og staten ved Finansdepartementet vil motta 138.157.895 aksjer, pålydende kroner 10, i Den norske Bank ASA, jf. St prp nr 76 (1998-99) og Innst S nr 216 (1998-99). Finansdepartementet godkjente søknaden om fusjon 14. oktober 1999.

Etter ikrafttredelsen av fusjonen vil statens totale eierandel i Den norske Bank ASA være 60,6 pst.

Regjeringen foreslår at 138.157.895 aksjer i Den norske Bank ASA, som staten skal motta ved ikrafttredelsen av fusjonen mellom Den norske Bank ASA og Postbanken AS, overføres til Statens Bankinvesteringsfond, og at grunnkapitalen i Bankinvesteringsfondet forhøyes tilsvarende markedsverdien av aksjene på transaksjonstidspunktet. De budsjettmessige konsekvensene vil en komme tilbake til i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2000.

Til forsiden