St.prp. nr. 10 (1997-98)

Om samtykke til å sette i kraft en protokoll om endring av overenskomst av 23. september 1996 mellom de nordiske land til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Helsingfors den 6. oktober 1997

Til innholdsfortegnelse

1 INNLEDNING

Den 23. september 1996 ble det i Helsingfors undertegnet en overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue mellom de nordiske land. Overenskomsten trådde i kraft 11. mai 1997 og får virkning fra 1. januar 1998. Den nye overenskomsten skal avløse den gjeldende multilaterale nordiske overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskatning av 12. september 1989.

Det er nå fremforhandlet en protokoll som foretar enkelte endringer i overenskomsten av 23. september 1996. Samtykke til undertegning av protokollen ble gitt ved kongelig resolusjon av 26. september 1997. Protokollen ble undertegnet den 6. oktober 1997 i Helsingfors, på Norges vegne av Chargé d´Affaires Kai Egil Sandaker.

Den nordiske avtalen omfatter foruten Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, også Færøyene. Bakgrunnen er at Færøyene har egen skattejurisdiksjon og for øvrig kulturelle og økonomiske bånd til samtlige nordiske land. Grønland omfattes ikke av overenskomsten.

De endringer som protokollen gjør i overenskomsten av 23. september 1996 er i korthet som følger:

  • Etter at overenskomsten av 23. september 1996 var undertegnet, ble det oppdaget at en ved endringen av bestemmelsen som gjelder beskatningen av sjøfolk i overenskomstens artikkel 15 punkt 3 i visse tilfeller utilsiktet har gitt beskatningsretten til skipets flaggstat. Dette gjelder hvor en reder som har sitt skip registrert i et annet nordisk land seiler utelukkende i fart mellom havner i rederens hjemland. Hvis en norsk reder seiler i norsk farvann med et danskregistrert skip, fører avtalens regler til at Danmark kan beskatte sjømennene. Dette har aldri vært hensikten. Hensikten med endringen av den gjeldende avtale av 1989 var å sikre at kyststaten alltid har rett til å beskatte hyren til de sjøfolk som er bosatt i kyststaten, samt under visse betingelser å beskatte utenlandske sjøfolk. Et slikt resultat oppnås ved å endre definisjonen av «internasjonal fart» i overenskomstens artikkel 3 punkt 1 h) slik at det blir klart at nasjonal fart i den stat der personen som driver skipet eller luftfartøyet er hjemmehørende, ikke utgjør «internasjonal fart».

  • Bestemmelsen om beskatningen av supplyskip o.l. som driver virksomhet på kontinentalsokkelen, jf artikkel 21 punkt 7 c), er blitt endret som en konsekvens av rettelsen av regelen om internasjonal trafikk, således at det fortsatt sikres at det er rederens hjemstat som kan beskatte virksomhetsinntekten samt sjømennenes hyreinntekter.

  • Videre endres definisjonen av «internasjonal fart» slik at det blir klart at beskatning av gevinst ved avhendelse av skip eller luftfartøy etter artikkel 13 punkt 4 også omfatter tilfeller der avhenderen ikke selv driver skipet, men f eks er en person som eier og leier ut skipet. Enkelte OECD-land har hevdet at denne gevinstbestemmelsen, som gir en eksklusiv beskatningsrett til rederens hjemstat, ikke kommer til anvendelse hvis skipet ikke blir drevet av eieren, men utleiet på bare-boat basis til et annet rederi. Ingen av de nordiske land har foreløpig hatt denne forståelse av bestemmelsen, men en har funnet det riktig å benytte anledningen til å klargjøre at eierens hjemstat har eksklusiv beskatningsrett også hvor skipet er bortbefraktet på bare-boat basis.

  • Artikkel 21 punkt 1 endres for å klargjøre betydningen av at artikkel 21 skal ha gjennomslagskraft innenfor sitt avgrensede område uansett hva som måtte følge av overenskomstens andre artikler.

  • I tillegg har en benyttet anledningen til å rette opp noen oversettelsesfeil.

Protokollen er inngått på norsk, dansk, finsk, færøysk, islandsk og svensk. Den svenske tekst er utformet i en svensk og en finsk versjon. Alle syv tekster har lik gyldighet. Den norske tekst følger som vedlegg til proposisjonen.

Denne protokoll trer i kraft den fjortende dag etter den dag da samtlige kontraherende stater har meddelt det finske utenriksministeriet, at overenskomsten er godkjent. Etter protokollens ikrafttredelse får dens bestemmelser anvendelse fra det tidspunkt overenskomsten får anvendelse. Dersom protokollen imidlertid trer i kraft etter den 31. desember 1997, får dens bestemmelser anvendelse fra og med den andre kalendermåned etter at protokollen trådde i kraft.

Til forsiden