St.prp. nr. 13 (2006-2007)

Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-­komiteen nr. 92/2006 av 7. juli 2006 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EF) nr. 2006/2004 av 27. oktober 2004 om samarbeid mellom nasjonale styresmakter med ansvar for handheving av forbrukarvernlovgjeving

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget