St.prp. nr. 14 (2002-2003)

Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Sverige om særskilte bestemmelser for å unngå dobbeltbeskatning ved bygging, vedlikehold og drift av grensebro som inngår i Den nye Svinesundsforbindelsen, undertegnet i Stockholm 22. oktober 2002

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Den 22. oktober 2002 ble det i Stockholm undertegnet en særskilt avtale mellom Norge og Sverige for å unngå dobbeltbeskatning ved bygging, vedlikehold og drift av grensebro som inngår i Den nye Svinesundsforbindelsen. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon av 18. oktober 2002.

Overenskomsten vil i tre i kraft den fjortende dagen etter at begge stater har gitt hverandre skriftlig beskjed om at de nødvendige konstitusjonelle skritt er tatt for at overenskomsten kan tre i kraft. Overenskomsten får virkning for skatter av inntekt og formue vedrørende det første inntektsåret som følger etter det året den trer i kraft.