St.prp. nr. 14 (2004-2005)

Om endringar på statsbudsjettet for 2004 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

Til innhaldsliste

1 Innleiing

Justisdepartementet legg i denne proposisjonen fram forslag om endringar i løyvingane under diverse kapittel i statsbudsjettet for 2004. Forslaga om endringar i løyvinga på nokre av dei regelbundne postane er mellom anna baserte på rekneskapstal pr. 30. september 2004. Departementet vil understreke at tala for forbruk på dei regelbundne postane berre er prognosar, og at dei endelege rekneskapstala kan avvike ein del frå desse prognosane.

Til forsida av dokumentet