Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 16 (1998-99)

Om endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 1998

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Folketrygdens utgiftsbudsjett omfatter følgende 4 av statsbudsjettets programområder:

28. Stønad ved fødsel og adopsjon

29. Sosiale formål

30. Helsevern

33. Arbeidsliv

Barne- og familiedepartementet er ansvarlig fagdepartement for programområde 28. Sosial- og helsedepartementet er ansvarlig fagdepartement for programområde 29 og 30. Rikstrygdeverket forvalter bevilgningene på disse tre områdene. Budsjettansvaret for programområde 33 er delt mellom Fiskeridepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet.

I denne proposisjonen legger Sosial- og helsedepartementet fram forslag til omgruppering av en del bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 1998 i samarbeid med ovennevnte departementer.

Folketrygden har to inntektskapitler. Finansdepartementet har budsjettansvaret for kap 5700 som omfatter trygdeavgift og arbeidsgiveravgift, og Sosial- og helsedepartementet har budsjettansvaret for kap 5701 som omfatter refusjoner ved trafikkskade, yrkesskade, fra bidragspliktige m m.

De reviderte anslagene for folketrygdens utgifter og inntekter i 1998 bygger i hovedsak på regnskapstall pr 30. september 1998.

Under avsnitt 2 er det gjort rede for hovedforutsetningene som var lagt inn i budsjettet m h t grunnbeløp, særtillegg, utvikling i antall stønadsmottakere m.v.

Under avsnitt 3 er det gitt en summarisk oversikt over hvilke tilleggsbevilgninger som er vedtatt av Stortinget hittil i år, samt en presentasjon av budsjetterte og faktiske (anslåtte) utgifter.

Under avsnitt 4 er det redegjort nærmere for de mer- og mindreutgifter som det regnes med under folketrygdens utgiftskapitler.

Under avsnitt 5 er det redegjort for mer- og mindreinntekter som forventes under Sosial- og helsedepartementets inntektskapittel.

Under avsnitt 6 er det gitt en oversikt over hele folketrygdens inntektsside. Videre er det gitt en samlet oversikt over folketrygdens utgifter og inntekter etter de endringene som er vedtatt og foreslått i denne proposisjonen.

I det vedtatte budsjettet for 1998 er det regnet med et statstilskudd på 39 962,9 mill kroner for 1998. Nå regner en med et statstilskudd på 41 706,2 mill kroner. I nysalderingsproposisjonen for 1998 vil en komme tilbake til folketrygdens inntekter og statstilskuddet.