St.prp. nr. 19 (2002-2003)

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2002 under Barne- og familiedepartementet

Til innhaldsliste

Tilråing

Barne- og familiedepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2002 under Barne- og familiedepartementet.

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2002 under Barne- og familiedepartementet i samsvar med eit vedlagt forslag.

Til forsida