St.prp. nr. 19 (2002-2003)

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2002 under Barne- og familiedepartementet

Til innhaldsliste

Forslag til vedtak om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2002 under Barne- og familiedepartementet

I

I statsbudsjettet for 2002 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter:

Kap.PostKr
800Barne- og familiedepartementet
21Særskilde driftsutgifter, vert auka med2 000 000
frå kr 2 943 000 til 4 943 000
840Tilskot til krisetiltak
60Tilskot til kommunar til krisetiltak, overslagsløyving, vert auka med5 600 000
frå kr 53 712 000 til 59 312 000
841Familievern og konfliktløysing
22Kompetanseutvikling og opplæring, meklingskorpset o.a., reduserast

med

920 000
frå kr 10 000 000 til 9 080 000
852Adopsjonsstøtte
70Tilskot til foreldre som adopterer barn frå utlandet, overslagsbevilling, vert auka med2 900 000
frå kr 15 330 000 til 18 230 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
01Driftsutgifter - fylkesnemndene for sosiale saker, vert auka med4 000 000
frå kr 68 907 000 til 72 907 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
64Tilskot for einslege mindreårige flyktningar og asylsøkjarar,

overslagsløyving, vert auka med

9 300 000
frå kr 204 732 000 til 214 032
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
71Utvikling og opplysningsarbeid o.a., kan nyttast under post 50, vert

redusert med

650 000
frå kr 38 516 000 til 37 866 000
857Barne- og ungdomstiltak
73Ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overførast, vert redusert med430 000
frå kr 18 539 000 til 18 109 000
2530Fødselspengar og adopsjonspengar
70Fødselspengar til yrkesaktive, overslagsløyving, vert auka med144 000 000
frå kr 7 706 000 000 til 7 850 000 000
2530Fødselspengar og adopsjonspengar
71Eingongsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsløyving, vert redusert med18 000 000
frå kr 410 000 000 til 392 000 000
2530Fødselspengar og adopsjonspengar
72Feriepengar av fødselspengar, overslagsløyving, vert auka med4 000 000
frå kr 223 000 000 til 227 000 000
2530Fødselspengar og adopsjonspengar
73Adopsjonspengar o.a.., overslagsløyving, vert auka med32 000 000
frå kr 106 000 000 til 138 000 000
Til forsida