St.prp. nr. 23 (1999-2000)

Billighetserstatninger av statskassen

Til innholdsfortegnelse

1 Billighetserstatningsordningen generelt - retningslinjer og organisering

Stortinget behandlet 26. oktober 1999 St. prp. nr. 72 (1998-1999) og Innst. S. nr. 4 (1999-2000) om billighetserstatning av statskassen. I proposisjonen hadde Justisdepartementet foretatt en bred gjennomgang av billighetserstatningsordningen og fremmet forslag til retningslinjer for behandling av slike saker - herunder forslag til visse organisatoriske endringer. Stortinget traff følgende vedtak:

  1. Justis- og politidepartementet får fullmakt til å avvise søknader om billighetserstatninger av statskassen i tråd med retningslinjene i Innst. S. nr. 4 (1999-2000).

  2. Stortingets Billighetserstatningsutvalg får fullmakt til å tilstå billighetserstatning av statskassen med inntil 200 000 kroner for hver enkelt søknad, dog slik at grensen er 500 000 kroner for HIV-ofre. Utvalgets avgjørelser kan ikke påklages.

    Søknader der utvalget anbefaler å innvilge erstatning som er høyere enn de nevnte beløp, fremmes for Stortinget til avgjørelse. Det samme gjelder søknader som etter utvalgets vurdering reiser spørsmål av særlig politisk art.

    Utvalget utarbeider årlige meldinger til Stortinget om billighetserstatningsordningen.

  3. Ordningen trer i kraft fra det tidspunkt Justisdepartementet bestemmer. Klager over vedtak som er fattet i Billighetserstatningsutvalget før ikrafttredelsestidspunktet fremmes for Stortinget.

Justisdepartementet skal fortsatt være sekretariat for Billighetserstatningsutvalget, og departementet vil i den egenskap følge opp Stortingets vedtak og retningslinjene i Innst. S. nr. 4 (1999-2000). Justisdepartementet har fastsatt ikrafttredelsestidspunktet for den nye ordningen, jf. pkt. 3 i vedtaket, til 20. november 1999.

Etter vedtakets pkt. 3 skal klager over vedtak fattet av Billighetserstatningsutvalget før ikrafttredelsestidspunktet fremmes for Stortinget. De klager som fremmes i denne proposisjonen, er slike klager.

Utskrift av Billighetserstatningsutvalgets vedtak og dokumentene i samtlige saker følger vedlagt som utrykt vedlegg.

Til dokumentets forside