St.prp. nr. 23 (2000-2001)

Endringer på statsbudsjettet for 2000 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Arbeids- og administrasjonsdepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag om endringer i bevilgningen under følgende utgiftskapitler: kap. 1500 Arbeids- og administrasjonsdepartementet, kap. 1522 Statens forvaltningstjeneste, kap. 1541 Pensjoner av statskassen, kap. 1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse og Pensjonsordningen for apoteketaten, kap. 1544 Boliglån til statsansatte, kap. 1545 Ventelønn mv., kap. 1546 Yrkesskadeforsikring, kap. 1580 Bygg utenfor husleieordningen, kap. 2445 Statsbygg, kap. 1590 Arbeidsmarkedsetaten, kap. 1591 Arbeidsmarkedstiltak og kap. 1593 Aetats salg av arbeidsmarkedstjenester.

Det fremmes også forslag om endringer under følgende inntektskapitler: kap. 4545 Ventelønn mv., kap. 4583 Salg av eiendom i Pilestredet park, kap. 5446 Salg av eiendom, Fornebu, kap. 4590 Arbeidsmarkedsetaten og kap. 4593 Aetats salg av arbeidsmarkedstjenester.

I tillegg blir det fremmet forslag om nye stikkordfullmakter knyttet til kap. 1580 Bygg utenfor husleieordningen og kap. 2445 Statsbygg, post 38 Avslutning av byggeprosjekter og forslag om særskilt fullmakt som gir Statsbygg anledning til å inngå avtale om kjøp av «Alliansebygget» i Stavanger med oppgjør i 2003. Det blir også fremmet romertallsfullmakt med forslag om endring av tilsagnsfullmakten under kap. 1591 Arbeidsmarkedstiltak.

Til forsiden