St.prp. nr. 25 (1998-99)

Om endringar på statsbudsjettet for 1998 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget