St.prp. nr. 27 (2002-2003)

Endringer på statsbudsjettet for 2002 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Arbeids- og administrasjonsdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag til endringer i statsbudsjettet for 2002 under følgende utgiftskapitler: Kap. 0001 H.M. Kongen og H.M. Dronningen, kap. 0002 H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen, kap. 1500 Arbeids- og administrasjonsdepartementet, kap. 1520 Statskonsult, kap. 1522 Statens forvaltningstjeneste, kap. 1542 Tilskudd til Statens pensjonskasse og pensjonsordningen for apoteketaten, kap. 1544 Boliglån til statsansatte, kap. 1546 Yrkesskadeforsikring, kap. 1581 Eiendommer til kongelige formål, kap. 1582 Utvikling av fornebuområdet, kap. 1590 Aetat, kap. 1592 Spesielle arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede, kap. 1595 Ventelønn mv., kap. 2445 Statsbygg, kap. 2541 Dagpenger, kap. 2542 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. og kap. 2543 Ytelser til yrkesrettet attføring.

Det legges også fram forslag til endringer i statsbudsjettet for 2002 under følgende inntektskapitler: Kap. 4522 Statens forvaltningstjeneste, kap. 4547 Gruppelivsforsikring, kap. 4570 Arbeidstilsynet, kap. 4583 Salg av eiendom i Pilestredet Park, kap. 4590 Aetat, kap. 4591 Arbeidsmarkedstiltak, kap. 4593 Aetats slag av arbeidsmarkedstjenester, kap. 4595 Ventelønn, kap. 5607 Renter av boliglånsordningen til statsansatte, kap. 5704 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs og kap. 5705 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs, dagpenger.

Til forsiden