Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 28 (2003-2004)

Om endringer av bevilgninger mv. for 2003 på Fiskeridepartementets område

Til innholdsfortegnelse

1 Om endringer av bevilgninger mv. for 2003 på Fiskeridepartementets område

Kap. 1023/4023 Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU

Post 21 Spesielle driftsutgifter/ Post 01 Inntekter NIFES

Nasjonalt institutt for sjømat- og ernæringsforskning (NIFES) sine utgifter knyttet til eksterne oppdrag blir postert på kap. 1023 post 21 Spesielle driftsutgifter, mens tilsvarende inntekter posteres på kap. 4023 post 01 Inntekter NIFES. Oppdragsvirksomheten forventes nå å bli om lag 13,3 mill. kroner høyere enn det som er budsjettert.

Av hensyn til prinsippet om realistisk budsjettering fremmes det forslag om at bevilgningen på kap. 1023 post 21 blir økt med 13,3 mill. kroner mot en tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 4023 post 01 Inntekter NIFES.

Kap. 2415 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond

Post 72 Nyskaping, omstilling og kapasitetstilpasning i fiskerinæringen

I forbindelse med behandlingen av revidert statsbudsjett for 2003 vedtok Stortinget å gi en bevilgning på 30 mill. kroner på kap. 2415 post 72 til et program for nyskaping, omstilling og kapasitetstilpasning i fiskerinæringen. Regjeringen har ikke foreslått en bevilgning på posten i 2004.

For å sikre en best mulig disponering av midlene har det vært nødvendig å foreta en grundig vurdering av innretning og kriterier for programmet. Dette har, sammen med at bevilgningen på posten først ble vedtatt i juni, gjort at programmet først er kommet i gang i høsthalvåret. For å sikre at Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) kan få den nødvendige fleksibiliteten mht. hvilke prosjekter som bør gis støtte, vil det være nødvendig å gjøre midlene overførbare til 2004.

Det fremmes derfor forslag om at stikkordet «kan overføres» knyttes til kap. 2415 post 72 i 2003, jf. forslag til romertallsvedtak II.

Til toppen
Til dokumentets forside