St.prp. nr. 3 (1996-97)

Informasjonstiltak for å begrense elforbruket

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

På grunn av kraftsituasjonen i Sør-Norge er det nødvendig å gjennomføre tiltak som begrenser elforbruket. Kraftsituasjonen er anstrengt på grunn av lite vann i magasinene. Bakgrunnen for den lave magasinfyllingen er først og fremst lite snø i fjellet i Sør-Norge vinteren 1996. Tilsiget av vann til kraftmagasinene i perioden 1. mai til 31. juli, som i stor grad kommer fra snøsmeltingen, er det laveste de siste 65 årene. I tillegg kom det mindre nedbør enn normalt i sommer. Så langt i høst har også nedbøren vært beskjeden. Etter en tørr september går vi inn i fyringssesongen med en magasinfylling på i underkant av 60 prosent, noe som ifølge NVE er over 24 prosentpoeng og om lag 22 TWh lavere enn normalt for perioden 1982 til 1991. Denne perioden var delvis preget av år med rikelig nedbør, men også sett i forhold til en 60 års tilsigsserie er magasinfyllingen vesentlig lavere enn normalt.

Det er nødvendig med tiltak for å begrense forbruket av kraft fram mot neste sommer. Arbeidet med å redusere etterspørselen etter elektrisitet har tre elementer:

  • -

    utnytte prisens rolle i å regulere balansen mellom tilbud og etterspørsel

  • -

    gjennomføre konkrete tiltak i statens egen virksomhet

  • -

    iverksette tiltak som motiverer den enkelte forbruker til å begrense sitt elforbruk.

Hittil i år har det totale elforbruket vært 0,3 prosent høyere enn i fjor. Den stramme kraftsituasjonen gir imidlertid høyere priser både i døgnmarkedet og i økende grad også til sluttbruker. I september var elforbruket vel 7 prosent lavere enn for samme perioden i 1995. Også i august var det en nedgang i elforbruket sammenlignet med fjoråret. Elpriser og økt oppmerksomhet har bidratt til å redusere etterspørselen etter elektrisitet.

Til forsiden