St.prp. nr. 32 (1998-99)

Om avtale mellom Kulturdepartementet og Oslo kommune vedrørende endringer i de finansielle og forvaltningsmessige ansvarsforholdene ved Oslo Nye Teater og Nationaltheatret inklusive Torshovteatret

Til innholdsfortegnelse

1 Gjennomføring av avtalen mellom Kulturdepartementet og Oslo kommune om ny ansvarsdeling for Oslo Nye Teater og Nationaltheatret inklusive Torshovteatret

Kulturdepartementet redegjorde i St prp nr 1 Tillegg nr 4 (1998-99) for at det med forbehold om de nødvendige vedtak i Stortinget og Oslo bystyre var utarbeidet avtale mellom departementet og Oslo kommune om ny ansvarsdeling for Oslo Nye Teater og Nationaltheatret/Torshovteatret.

Oslo bystyre vedtok avtalen 15. desember 1998 med forbehold om Stortingets vedtak.

Stortinget fattet samme dato følgende vedtak:

«Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet får fullmakt til å inngå en avtale med Oslo kommune om endringer i de finansielle og forvaltningsmessige ansvarsforholdene ved Oslo Nye Teater og Nationaltheatret/Torshovteatret. De nødvendige budsjettmessige tilpasningene forelegges Stortinget som særskilt sak.»

Avtalen innebærer at det offentliges finansielle og forvaltningsmessige ansvar for driften ved Oslo Nye Teater overføres til Oslo kommune med virkning fra 01.01.99 og at det tilsvarende ansvaret for driften av Nationaltheatrets virksomhet ved Torshovteatret overføres til staten fra samme dato. Avtalen legger opp til en styrking av driften ved Oslo Nye Teater. I forbindelse med den nye ansvarsdelingen gis Oslo kommune en kompensasjon på kr 33 025 000. Beløpet framkommer slik:

(i 1000 kr)
Tilskudd til Oslo Nye Teater, bevilget over kap 324/post 7138 910
Styrking av driften ved Oslo Nye Teater, bevilget over kap 320/post 782 600
Oslo kommunes forutsatte tilskudd til Torshovteatret- 8 485
Kompensasjon til Oslo kommune i 199933 025

I samråd med Kommunal- og regionaldepartementet foreslås kompensasjonen fra 1999 gitt som en del av hovedstadstilskuddet under Kommunal- og regionaldepartementet. Dette innebærer at statens tilskudd til Oslo kommune økes med kr 33 025 000 i 1999 og at beløpet overføres over kap 571 Rammetilskudd til kommuner, post 65 Hovedstadstilskudd, mot tilsvarende reduksjon på Kulturdepartementets budsjett.

Som en del av avtalen er det også forutsatt at statens 20 aksjer i Oslo Nye Teater overføres til Oslo kommune til pålydende verdi (kr 1000 per aksje) og at Oslo kommunes 65 aksjer i Nationaltheatret overføres til staten ved Kulturdepartementet til pålydende verdi (kr 1000 pr aksje). Det foreslås derfor en bevilgning på kr 65 000 på Kulturdepartementets budsjett til «Kjøp av aksjer i Nationaltheatret» og inntekt på kr 20 000 ved «Salg av aksjer i Oslo Nye Teater».