St.prp. nr. 34 (2005-2006)

Om endring av Stortingets vedtak 24. november 2005 om avgifter på drikkevareemballasje for budsjettåret 2006

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Stortinget gjorde 24. november 2005 vedtak om avgifter på drikkevareemballasje for budsjetterminen 2006.

Vedtaket har ved en feil blitt utformet slik at ulike typer emballasje til juice og råsaft fritas fra grunnavgiften fra 1. januar 2006. Fra regjeringens side har dette ikke vært tilsiktet. Fritaket er heller ikke i samsvar med det provenyanslaget som er lagt til grunn for avgiften. I denne proposisjonen legges det fram forslag til vedtaksendring som innebærer at dette utilsiktede avgiftsfritaket fjernes.

Til forsiden