St.prp. nr. 38 (2007-2008)

Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Isle of Man, undertegnet i Oslo 30. oktober 2007, med tilleggsoverenskomster

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Den 30. oktober 2007 ble det i Oslo undertegnet en overenskomst om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Isle of Man. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon av 19. oktober 2007. Overenskomsten ble på Norges vegne undertegnet av finansminister Kristin­ Halvorsen, og på vegne av Isle of Man av finansminister Alan R. Bell. Det ble også undertegnet overenskomster om skattlegging av fysiske personers inntekter, foretaks inntekter fra skips- og luftfart og om gjensidige overenskomster om internprising mellom selskaper med interesse­fellesskap.

Informasjonsutvekslingsavtalen trer i kraft på den trettiende dag etter at begge stater har gitt hverandre beskjed om at de nødvendige konstitusjonelle skritt er tatt for at avtalen kan settes i kraft. Denne avtalen vil deretter få virkning for straffbare skattesaker fra denne dato og for andre saker fra og med det skatteår som begynner på eller etter 1. januar i det kalenderår som følger etter det året da avtalen trer i kraft. Tilleggsoverenskomstene får virkning fra sistnevnte dato. Tilleggsoverenskomstene forutsetter at informasjonsutvekslingsavtalen blir gjennomført og vil automatisk bortfalle dersom denne opphører.

Til forsiden