Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 40 (1998-99)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/1999 av 26. februar 1999 om ­endring av artikkel 1 i protokoll 31 i EØS-avtalen om samarbeid vedrørende forskning og ­teknologisk utvikling

Til innholdsfortegnelse

1 Om forsknings- og teknologisamarbeid i EØS

Forsknings- og teknologisamarbeidet er nedfelt i EØS-avtalens del VI, samarbeid utenfor de fire friheter, artikkel 78 og protokol 31, artikkel 1. Samarbeidet gjelder deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling. Avtalens artikkel 81 gir EFTA/EØS-landene status som fulle og likeverdige deltakere i i denne type programmer. En generell beskrivelse av samarbeidet og målsettingen med norsk deltakelse i den europeiske felles­forskningen ble gitt i St prp nr 100 (1991-92), kap. 7.5. Da EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar 1994 omfattet den deltakelse i tredje ramme­program for forskning (1990-94). Etter en endring i protokoll 31 i 1994 har den omfattet deltak­else i EUs fjerde ramme­program (1994-98). Fjerde rammeprogram blir nå avløst av femte ramme­program (1998-2002) som ble iverksatt fra og med 1999. Protokollen 31 må endres for at samarbeidet kan omfatte deltakelse i femte rammeprogram.

Arbeidet med det femte rammeprogrammet startet allerede i 1995. Norge har deltatt i planleggingen og bidratt med synspunkter angående programmets struktur og faglige innhold bestemmelser. Programmet ble endelig vedtatt i EU den 22. desember 1998 ved Europa­parlaments- og Rådsbeslutning nr. 182/1999/EF og publisert i Official Journal L 26 1. februar 1999, side 1-31. Med unntak av EURATOM, som ikke omfattes av EØS-avtalen, er den økonomiske rammen for programmet på totalt 13,7 milliarder euro.

Til toppen
Til dokumentets forside