St.prp. nr. 48 (2004-2005)

Om bevilgningsreglementet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Finansdepartementet legger med dette fram proposisjon om revisjon av bevilgningsreglementet.

I St.prp. nr. 63 (2003-2004) redegjorde Finansdepartementet for behovet for en helhetlig teknisk revisjon av bevilgningsreglementet. Departementet la der opp til å fremme en proposisjon om endringer i reglementet våren 2005. I Innst. S. nr. 250 (2003-2004) tok finanskomiteen dette til etterretning.

Stortinget vedtok sitt første bevilgningsreglement 11. mai 1928. Reglementet er senere endret en rekke ganger, men grunnprinsippene for statsbudsjettet og statsregnskapet som det første reglementet bygget på, er i hovedsak ført videre. De største endringene skjedde i forbindelse med at Stortinget vedtok et nytt bevilgningsreglement 19. november 1959. Det ble da bl.a. vedtatt endringer som innebar en utvidelse av statsbudsjettets omfang og omlegging av prinsippene for budsjettets inndeling og oppstilling. Av endringer som har skjedd etter 1959, kan nevnes:

  • Bevilgningsreglementet ble i 1974 også gjort gjeldende for trygdebudsjettet og trygderegnskapet.

  • I 1985 ble det gitt adgang til å overføre inntil 5 pst. av ubrukt driftsbevilgning til neste budsjettermin, nettobudsjettere ved utskifting av utstyr og til å overskride driftsbevilgninger mot merinntekter. Videre ble det stilt krav om at det i budsjett og regnskap skal redegjøres for resultatene av virksomheten.

  • I 1990 ble det gitt adgang til å omdisponere mellom driftsbevilgninger og fra driftsbevilgninger til investeringsbevilgninger under samme kapittel.

  • I 1991 ble det gitt adgang til å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål mot innsparing i neste budsjettermin. Innsparingsperioden ble utvidet til de tre neste budsjetterminer i 2002.

  • Stortingets stillingsbehandling ble avviklet i 1997. Samtidig ble post 01 Lønn og godtgjørelser og post 11 Varer og tjenester slått sammen til en felles driftspost 01 Driftsutgifter.

Som det går fram av oversikten, er det siden siste halvdel av 1980-tallet gjennomført flere endringer i bevilgningsreglementet som har gitt økt fleksibilitet både innenfor det enkelte budsjettår og mellom budsjettår.

Etter Finansdepartementets syn er det for tiden ikke behov for større materielle endringer i bevilgningsreglementet. Finansdepartementet finner det imidlertid ønskelig med en helhetlig teknisk revisjon av reglementet. Gjeldende bevilgningsreglement fra 1959 er nå rundt 45 år gammelt og har blitt endret en rekke ganger. 1959-reglementet bygger for øvrig i stor utstrekning på 1928-reglementet når det gjelder framstilling og systematikk. Det er ønskelig å gi reglementet en noe klarere struktur og en enklere utforming av enkelte bestemmelser. Flesteparten av forslagene i foreliggende proposisjon er derfor av redaksjonell og språklig karakter. Det foreslås imidlertid også enkelte innholdsmessige endringer. Disse endringene er i hovedsak formalisering av fast praksis og presiseringer av gjeldende bestemmelser. Enkelte bestemmelser foreslås tatt ut av reglementet, dels fordi de har mistet sin betydning og dels fordi de bør gis et annet hjemmelsgrunnlag. Forslaget til revidert bevilgningsreglement vil gi et enklere og klarere regelverk med presiserte fullmakter og plikter. Det vil ikke innebære økonomiske og administrative merbelastninger.

Finansdepartementet har for øvrig ved brev av 21. oktober 2004, forelagt et utkast til revidert bevilgningsreglement for Riksrevisjonen for kommentarer. I sitt svarbrev av 22. desember ga Riksrevisjonen generelt uttrykk for at de språklige og redaksjonelle endringene i bevilgningsreglementet vil bidra til et klarere og mer oversiktlig regelverk, og så positivt på at regelverket og etablert praksis bringes i overensstemmelse. Riksrevisjonen hadde for øvrig merknader til enkelte av de foreslåtte bestemmelsene. Det er i proposisjonen referert til Riksrevisjonens kommentarer under de aktuelle bestemmelsene i forslaget til reglement.

Til dokumentets forside