St.prp. nr. 49 (1998-99)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéavgjerd nr. 87/97 av 9. desember 1997 om endring av vedlegg II (tekniske forskrifter, standardar, prøving og sertifisering) og vedlegg IV (energi) til EØS-avtala

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget