St.prp. nr. 5 (1997-98)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr 38/97 av 27. juni 1997 om endring av Protokoll 31 til EØS-avtalen om EFTA-statenes deltakelse i EUs tredje flerårige program for små og mellomstore bedrifter

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

EØS-komitéens beslutning nr 38/97/EF gjelder innlemmelse av Rådsbeslutning 97/15/EF av 9. desember 1996 i EØS-avtalens protokoll 31, artikkel 7 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter. Endringen innebærer at EFTA/EØS-statene gis anledning til å delta i EUs tredje flerårige program for små og mellomstore bedrifter (SMB) for fireårsperioden 1997-2000.

Norge deltok fram til ikrafttredelsen av EØS-avtalen 1. januar 1994 i visse deler av det første SMB-programmet. Fra 1. januar 1994 har Norge deltatt fullt ut i EUs andre flerårige SMB-program som løp i perioden 1993-1996. Programmene har spilt en viktig rolle når det gjelder å bedre små og mellomstore bedrifters konkurranseevne på det indre marked. Av særlig betydning kan nevnes opprettelsen og videreføringen av Euro-info kontorene. Målsettingen med kontorene er å bistå små og mellomstore bedrifter med å tilpasse seg og utnytte EØS-avtalen og de nye markedsmulighetene i EUs indre marked.

EØS-komitéens beslutning nr 38/97 og Rådsbeslutning 97/15/EF følger som trykt vedlegg 1 og 2 i norsk oversettelse.

Norsk deltakelse i EUs tredje flerårige program for små og mellomstore bedrifter medfører budsjettforpliktelser for programmets løpetid. For Norges del ble derfor EØS-komitéens beslutning vedtatt med forbehold om Stortingets samtykke.

Til toppen
Til dokumentets forside