St.prp. nr. 51 (2001-2002)

Om disponering av Ekofisk-tanken med beskyttelsesvegg

Til innholdsfortegnelse

6 Statens andel av kostnadene

Dersom det kreves at en innretning bruk til utvinning eller rørledningsstransport av petroleum skal fjernes, vil staten yte direkte tilskudd til dekning av en andel av fjerningsutgiftene i henhold til fjerningstilskuddsloven.

Dersom Ekofisk-tanken og beskyttelsesveggen etterlates til havs innebærer det at staten ikke vil pådra seg fjerningskostnader.

Til forsiden